Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Et gennemgående kendetegn ved de ansættelsesretlige love er, at beskytter lønmodtagerne på arbejdsmarkedet på forskellig vis og inden for forskellige dele af deres ansættelsesforhold. Mange af lovene indeholder pligter for arbejdsgiverne, men også pligter for lønmodtagerne.

Aktieoptionsloven Loven regulerer ordninger, der giver en lønmodtager ret til at købe eller tegne aktier og anparter som led i et ansættelsesforhold.
Ansættelsesbevisloven   Loven sikrer, at alle lønmodtagere, som arbejder mere end otte timer om ugen i mere end en måned, kan få oplysninger fra arbejdsgiveren om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet skriftligt.
ATP-loven

Loven indeholder regler om ATP, som står for sagsbehandlingen ved udbetaling af folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og familieydelser.

Barselsloven Loven indeholder regler om mulighederne for at få barselsorlov, hvor meget barselsorlov man kan holde, hvordan den kan holdes og retten til barselsdagpenge.
Barseludligningsloven Loven sikrer, at private arbejdsgivere hvert år skal betale et bidrag per lønmodtager til den obligatoriske barseludligningsordning, medmindre de er omfattet af en anden godkendt barselsudligningsordning.
Bekendtgørelse af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet Loven indeholder regler om arbejdstid for lønmodtagere, som ikke er dækket af tilsvarende regler ved kollektiv overenskomst.
Deltidsloven Loven sikrer, at der ikke sker uberettiget forskelsbehandling af deltidsansatte i forhold til fuldtidsansatte. Derudover har loven til formål at lette muligheden for deltidsarbejde.
Ferieloven Loven sikrer lønmodtageres grundlæggende ferierettigheder i forbindelse med optjening og afholdelse af ferie.
Foreningsfrihedsloven Loven sikrer, at der ikke må lægges vægt på foreningsforhold, når en person skal ansættes eller afskediges.
Forligsmandsloven Loven indeholder regler for forligsmændenes ageren i mægling i arbejdsstridigheder mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.
Forskelsbehandlingsloven Loven forbyder forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.
Funktionærloven Loven fastsætter regler for funktionærers ansættelsesforhold, fx om opsigelse, løn under sygdom og fratrædelsesgodtgørelse.
Helbredsoplysningsloven Loven sikrer, at helbredsoplysninger ikke anvendes til at begrænse lønmodtageres muligheder for at opnå eller bevare ansættelse.
LD-loven I lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) er det fastlagt, hvem der har ret til udbetaling af indestående i LD og hvornår.
LG-loven Lov om Lønmodtagernes Garantifond (LG) sikrer lønmodtagernes krav på løn m.v. fx i tilfælde af arbejdsgivers konkurs, død, virksomhedens ophør.
Ligebehandlingsloven Loven sikrer, at der ikke finder forskelsbehandling sted på grund af køn.
Ligelønsloven Loven sikrer, at der ikke er lønmæssig forskelsbehandling grundet køn. En arbejdsgiver skal derfor yde lige løn for mænd og kvinder, hvis arbejdet tillægges samme værdi.
Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere, der udfører grænseoverskridende tjenester i jernbanesektoren Loven indeholder regler for mobile arbejdstagere, der udfører grænseoverskridende tjenester i jernbanesektoren. Fx rettigheder og regler for natarbejde, hviletid og pauser.
Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransporten Loven indeholder regler for mobile lønmodtagere, der deltager i vejtransportaktiviteter. Fx om maksimal ugentlig arbejdstid og pauser.
Lov om europæiske samarbejdsudvalg Loven forbedrer lønmodtagerenes muligheder for information og høring om spørgsmål, der berører virksomheder i flere lande.
Lov om information og høring af lønmodtagere Loven sikrer, at lønmodtagere informeres  om spørgsmål af væsentlig betydning for deres ansættelse og kan komme med  tilkendegivelser herom.
Lov om lønmodtagers ret til fravær af særlige familiemæssige årsager Loven indeholder regler om lønmodtagers ret til fravær fra arbejdet ved særlige familiemæssige årsager blandt andet i tilfælde af sygdom eller ulykke.
Lov om medarbejderindflydelse i SE-selskaber Loven indeholder regler om medarbejderrepræsentation, der skal sikre medarbejdernes indflydelse gennem information, høring og medbestemmelse.
Lov om medarbejderindflydelse i SCE-selskaber Loven indeholder regler om medarbejderrepræsentation, der skal sikre medarbejdernes indflydelse gennem information, høring og medbestemmelse.
Lov om tidsbegrænset ansættelse Loven indeholder regler, der skal forbedre kvaliteten af tidsbegrænsede ansættelser.
Lov om udstationering af lønmodtagere Loven gælder udstationerede lønmodtagere, som midlertidigt udfører arbejde i Danmark.
Lov om ændring af lov om ligebehandlingsnævnet Loven indeholder regler om, at ligebehandlingsnævnet skal kunne behandle en klage, hvis klager har en individuel og aktuel interesse i den konkrete sag.
Medhjælperloven Loven sikrer, at det er muligt for lønmodtageren at få kost og logi som en del af lønnen.
Vikarloven Loven sikrer vikarer forskellige rettigheder og indeholder blandt andet et princip om ligebehandling i forhold til fastansatte på en brugervirksomhed.
Virksomhedsoverdragelsesloven Loven sikrer beskyttelse af lønmodtageren, hvis virksomheden fx bliver solgt. Loven bygger på et princip om, at lønmodtagere bevarer de rettigheder, som de har inden overdragelsen.
Værnepligtsorlovsloven Loven sikrer, at lønmodtagere ikke kan afskediges på grund af værnepligt eller anden tjeneste. Dette gælder kun lønmodtagere, der har været ansat minimum 9 måneder i samme virksomhed og arbejder mere end 8 timer om ugen.