Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Danmark samarbejder med de øvrige EU's medlemsstater og EU-institutionerne om at opfylde den europæiske social- og beskæftigelsespolitiske dagsorden. Danmark deltager i det europæiske beskæftigelsessamarbejde gennem Rådet af EU's beskæftigelses- og socialministre, EPSCO.

Som medlem af EU deltager Danmark i beskæftigelsessamarbejdet inden for EU's fastsatte rammer. Det betyder, at Danmark samarbejder med de andre europæiske medlemsstater og EU-institutionerne om at opfylde den europæiske social- og beskæftigelsespolitiske dagsorden.

EU's medlemslande arbejder især for at opfylde Lissabon strategien og den europæiske beskæftigelsesstrategi.

Rådet af Europas beskæftigelses- og socialministre, EPSCO
Danmark deltager i det europæiske beskæftigelsesamarbejde gennem Rådet af beskæftigelses- og socialministre, EPSCO, som står for Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs.

På rådsmøderne vedtager rådet retsakter, rådskonklusioner m.v. og drøfter aktuelle politiske sager på beskæftigelses- og socialområdet.

Retsakterne (direktiver, forordninger m.v.), som er bindende for medlemslandene, drejer sig primært om specifikke områder inden for arbejdsret og arbejdsmiljø. Det kan fx være arbejdstid og ligebehandling eller støj og vibrationer.

EPSCOs beslutninger træffes typisk med kvalificeret flertal og i fælles beslutningstagen med Europa-Parlamentet.

Rådskonklusioner er ikke bindende for medlemslandene. De drejer sig oftest om samarbejdet inden for rammerne af den såkaldte åbne koordinationsmetode. Her stemmer man ikke, men søger at opnå konsensus om formuleringerne. De kan fx dreje sig om EU’s beskæftigelsesretningslinier.

 

Læs mere