Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Danmark har indgået bilaterale konventioner med en række af verdens lande. Konventionerne skal sikre, at man ikke mister den optjente ret til social sikring, når man flytter til et andet land.

Danmark har indgået bilaterale konventioner om social sikring med følgende lande:

 • Australien
 • Bosnien-Herzegovina (statssuccederet i aftalen indgået mellem Danmark og Jugoslavien)
 • Canada
 • Chile
 • Filippinerne
 • Frankrig
 • Indien
 • Israel
 • Kina
 • Kroatien
 • Makedonien (statssuccederet i aftalen indgået mellem Danmark og Jugoslavien)
 • Marokko
 • Montenegro (statssuccederet i aftalen indgået mellem Danmark og Jugoslavien)
 • New Zealand
 • Norden
 • Pakistan
 • Quebec
 • Schweiz
 • Serbien (statssuccederet i aftalen indgået mellem Danmark og Jugoslavien)
 • Storbritannien
 • Sydkorea
 • Tyrkiet
 • Tyskland
 • USA
 • Østrig

Læs alle de bilaterale konventioner på Borger.dk

Formål
Konventionerne skal sikre, at man ikke mister den optjente ret til social sikring, når man flytter til et andet land. De bilaterale konventioner koordinerer landenes sociale sikringsordninger og giver statsborgere i de kontraherende stater ret til at få udbetalt ydelser, som de har erhvervet ret til efter det andet lands ordninger.

Konventionernes principper
De bilaterale konventioner bygger på koordinering af de sociale sikringsordninger i lighed med reglerne indenfor EU/EØS. Med konventionerne gælder der overordnet følgende principper:

 • Gensidig ligebehandling: Dette princip indebærer gensidig ligebehandling mellem danske statsborgere og statsborgere fra konventionslandet i forhold til rettigheder og pligter under de sociale sikringsordninger. Statsborgere fra et aftaleland omfattes af lovgivningen i det andet aftale land på lige fod med landets egne statsborgere.

 • Eksport af sociale sikringsydelser: I et vist omfang giver aftalerne giver arbejdstagere fra de berørte lande ret til at medtage optjente rettigheder fra oprindelsesstaten. Det andet lands statsborgere bevarer også typisk retten til en optjent pension efter, at den pågældende er flyttet hjem til sit eget land og kan få pensionen udbetalt dér.

 • Gensidighed: Konventionernes regler forpligter begge stater i lige omfang, medmindre ganske særlige forhold gør sig gældende.