Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Her kan du læse kommissoriet for Ferielovsudvalget, som regeringen har nedsat i august 2015.

Ferielovens altovervejende formål er at sikre alle lønmodtageres ret til betalt ferie. Loven revideres og opdateres løbende, men de grundlæggende principper om optjening og afholdelse af ferie har ikke ændret sig væsentligt siden den første ferielov fra 1938.

De ændringer, der er foretaget, har ofte haft til formål at gøre ferieloven EU-medholdelig og tilpasse loven til den stigende digitalisering på området.

Regeringen ønsker fremover en mere moderne, fleksibel og robust ferielov, der både værner om lønmodtagerne, men samtidig også tager hensyn til arbejdsgiverne.

Ferieloven skal derfor tilpasses, så den i højere grad passer til det nuværende arbejdsmarked med forskelligartede arbejds-, ansættelses- og aflønningsforhold. Indretningen af ferieloven skal samtidig tage hensyn til Danmarks internationale forpligtelser.

Regeringen ønsker endvidere at fremme et enklere feriesystem, der er lettere at administrere, og hvor det er tydeligt for lønmodtagerne og arbejdsgiverne, hvilke regler, rettigheder og forpligtigelser der gælder.

På den baggrund nedsætter regeringen et ferielovsudvalg som skal komme med forslag til en ny ferielov.

Udvalget skal i dets arbejde tage udgangspunkt i, at et fremtidigt feriesystem skal:

 • Være mere gennemskueligt og sammenhængende for lønmodtageren uden at dette hæmmer jobmobiliteten.
 • Være administrativt enkelt for arbejdsgivere både på det private og offentlige arbejdsmarked.
 • Være i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser, herunder navnlig EU-retten. Det bemærkes i den forbindelse, at Europa-Kommissionen har sat spørgsmålstegn ved, om den gældende ferieordning er i overensstemmelse med EU-retten.

I arbejdet skal udvalget:

 • Vurdere de samfundsøkonomiske konsekvenser af forslagene, samt hvilke økonomiske og administrative konsekvenser forslagene har for arbejdsgiverne.
 • Vurdere konsekvenserne af forslagene for beslægtet lovgivning.
 • Vurdere, hvordan overgangen til en ny ferieordning kan håndteres, undersøge andre relevante EU-landes ferielovgivning og inddrage erfaringer derfra i arbejdet.

Udvalgets arbejde skal afsluttes med konkrete forslag til, hvordan ferieloven kan moderniseres. Udvalgets forslag må hverken indebære yderligere offentlige udgifter eller svække de offentlige finanser. Udvalgets opdrag er således at komme med forslag til en ny ferieordning inkl. udkast til lovforslag med bemærkningstekst.

Medlemmer
Ferielovsudvalget sammensættes af en formand samt repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter:

 • Børge Dahl, fhv. højesteretsdommer (formand)
 • 2 repræsentanter udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening
 • 1 repræsentant udpeget af Kommunernes Landsforening
 • 1 repræsentant udpeget af Danske Regioner
 • 1 repræsentant fra Moderniseringsstyrelsen
 • 2 repræsentanter udpeget af Landsorganisationen i Danmark
 • 2 repræsentanter udpeget af FTF
 • 1 repræsentant udpeget af Akademikerne

Proces
Udvalget betjenes af et sekretariat med deltagelse fra Beskæftigelsesministeriet (formand), Finansministeriet og Justitsministeriet. Øvrige ministerier inddrages efter behov.
 
Udvalget kan rekvirere eksterne analyser i det omfang, udvalget finder behov herfor. Øvrige eksperter kan inddrages i udvalgets arbejde løbende efter behov.

Udvalget skal afslutte sit arbejde til efteråret 2016. Udvalget afrapporterer til regeringen.