Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Her kan du få et overblik over, hvor længe du kan modtage sygedagpenge og hvilke muligheder, der er for at få forlænget perioden med sygedagpenge.

Den 1. juli 2014 trådte nye sygedagpengeregler i kraft. De nye regler betyder, at alle sygemeldte er sikret forsørgelse under hele sygdomsforløbet.

Når du har modtaget sygedagpenge i 22 uger, vurderer din sagsbehandler din situation, og om du kan forlænget sygedagpengeperioden eller skal overgå til et jobafklaringsforløb.

Der er en række muligheder for at få forlænget sygedagpengeperioden. Hvis du lever op til én af disse forlængelsesmuligheder, fortsætter du med at modtage sygedagpenge efter de 22 uger.

Hvis din sygedagpengeperiode ikke kan forlænges, overgår du til et jobafklaringsforløb - uden tidsbegrænsning - hvor du modtager en ydelse, der svarer til kontanthjælpssatsen for voksne. Ydelsen er uafhængig af både ægtefælles og samlevers indkomst og formue. Kontanthjælpssatsen ligger på ca. 60 procent af dagpengesatsen for ikke-forsørgere og på 80 procent af dagpengesatsen for forsørgere.

Hvis du har en livstruende, alvorlig sygdom, er du altid sikret sygedagpenge under hele dit sygdomsforløb. Det er din læge, som skal vurdere, om din sygdom er livstruende og alvorlig.

Forlængelsesmuligheder
Der er syv muligheder for, at du kan få forlænget dine sygedagpenge:

  1. Hvis det er overvejende sandsynligt, at du kan revalideres til beskæftigelse – dog ikke støttet beskæftigelse. Ved revalidering forstås omskoling, optræning inden for dit arbejdsområde eller en boglig uddannelse. Forlængelsens varighed afhænger af, hvornår forrevalideringen ophører, og den egentlige revalidering starter.
  2. Hvis det er nødvendigt med en afklarende indsats – herunder en helbredsmæssig afklaring – for at klarlægge din arbejdsevne. Forlængelsen kan være op til 69 uger.
  3. Hvis du er under eller venter på lægebehandling. Forlængelsen kan være op til 134 uger, hvis den lægelige vurdering er, at du vil blive arbejdsdygtig inden for perioden. Ventetid på behandling på sygehuse tæller ikke med i de 134 uger.
  4. Hvis kommunen vurderer, at din sag skal behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på, at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Sygedagpengeperioden forlænges, indtil kommunen har truffet afgørelse.
  5. Hvis du lider af en livstruende, alvorlig sygdom. Forlængelsen har ingen tidsbegrænsning.
  6. Hvis der er rejst sag om en arbejdsskadeerstatning. Sygedagpengeperioden forlænges, indtil Arbejdsskadestyrelsen er nået frem til en afgørelse.
  7. Hvis kommunen har modtaget en ansøgning om førtidspension på det foreliggende grundlag (efter pensionslovens § 17, stk. 2). Sygedagpengeperioden forlænges, indtil kommunen har truffet denne afgørelse.

Jobafklaringsforløb – hjælp til at komme tilbage til arbejdsmarkedet
I jobafklaringsforløbet får du en individuel tilpasset og helhedsorienteret indsats, som tager udgangspunkt i dine forudsætninger og behov. Fokus for forløbet er, at din arbejdsevne bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats.

I jobafklaringsforløbet får du også en koordinerende sagsbehandler, der bliver gennemgående i hele dit forløb. Den koordinerende sagsbehandler sikrer, at indsatsen bliver koordineret og justeret undervejs i forhold til din situation og mål og bistår dig med at gennemføre de indsatser, der bliver sat i værk.

Din kommune skal løbende følge op, mens du er i jobafklaringsforløbet – også for at sikre, at forløbet bliver så kort som muligt med afsæt i din situation.

Senest to år efter at du er startet i et jobafklaringsforløb, skal kommunen mere systematisk vurdere din arbejdsevne og mulighed for at komme tilbage i arbejde.

Et jobafklaringsforløb kan maksimalt løbe i op til to år ad gangen, og som udgangspunkt får du mulighed for to jobafklaringsforløb. Hvis du fortsat er uarbejdsdygtig som følge af sygdom, kan din kommunes rehabiliteringsteam – efter kontakt med den kliniske funktion i regionen – indstille, at du får et nyt jobafklaringsforløb. På den måde sikres det, at du ikke ender i en situation uden offentlig forsørgelse.

Mulighed for at sige nej til lægebehandling
Du har som sygemeldt mulighed for at fravælge en behandling, som du ikke er tryg ved, uden at du risikerer at miste retten til sygedagpenge. Du kan fx afvise at lade dig operere for diskusprolaps, modtage behandling med antidepressiv medicin eller ECT-behandling.

Du har alene mulighed for at afvise lægebehandling i snæver forstand. Det vil sige behandlinger foretaget af en læge samt operationer og behandling med lægeordineret medicin. Ordningen omfatter ikke mulighed for at afvise fx fysioterapeut eller samtaleforløb hos psykolog.