Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Regeringen har den 10. februar 2016 nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af arbejdsmarkedets parter, som skal se på dagpengesystemet for selvstændige.

Dagpengereglerne for selvstændige, freelancere og honorarlønnede udestod, da regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti i oktober 2015 indgik aftale om et nyt dagpengesystem. Aftalepartierne var derfor enige om at følge Dagpengekommissionens anbefaling og nedsætte en arbejdsgruppe til at se på det komplekse område.

Regeringen nedsætter på den baggrund en arbejdsgruppe bestående af et embedsmandsudvalg samt en følgegruppe med deltagelse af arbejdsmarkedets parter. Embedsmandsudvalget har deltagelse af Beskæftigelsesministeriet (formand), Finansministeriet og Skatteministeriet.

Følgegruppen nedsættes med i alt seks deltagere, der udpeges af arbejdsmarkedets parter. Fra arbejdstagersiden udpeger LO, FTF og AC hvert et medlem, og fra arbejdsgiversiden udpeger DA, KL og Danske Regioner hvert et medlem.

Embedsmandsudvalget og følgegruppen vil løbende mødes og drøfte udfordringer, analyser og løsningsforslag, ligesom følgegruppen vil blive inddraget i de konkrete anbefalinger, som arbejdet leder frem til. Beskæftigelsesministeren vil samtidig mødes med de involverede parter i følgegruppen og drøfte arbejdsgruppens analyser og anbefalinger.

Endelig vil embedsmandsudvalget inddrage en række interessenter, som ikke deltager i følgegruppen, men som har indsigt og interesse i arbejdsgruppens arbejde. Det kan eksempelvis være a-kasser, faglige organisationer og brancheorganisationer.

Arbejdsgruppen skal afslutte sit arbejde og afrapportere til regeringen i 1. halvår af 2017. Afrapporteringen skal indeholde konkrete anbefalinger til et fremtidigt dagpengesystem for selvstændige, honorarlønnede og freelancere, som samlet skal være provenuneutrale.