Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Den 1. januar 2015 trådte reformen af international rekruttering i kraft. Dermed har virksomhederne og universiteter fået bedre mulighed for at ansatte højtkvalificerede medarbejdere fra lande uden for EU.

Overblik over de mest centrale initiativer i reformen:

Ny fast track-ordning
Virksomheder i Danmark har mulighed for at benytte sig af en fast-track ordning, så de let og hurtigt kan rekruttere højtkvalificerede medarbejdere.

Lempelse af bruttoskatteordning for forskere og nøglemedarbejdere
Forskerskatteordningen lempes ved at nedsætte det månedlige vederlagskrav for nøglemedarbejdere med 10.000 kroner.

Enkle og smidige regler
Regler, gebyrer og administration forenkles, så det er lettere at rekruttere højtkvalificeret arbejdskraft. Fx kan udenlandske medarbejdere og deres familie få tildelt administrative CPR-numre, så de hurtigere kan få skattekort og oprette lønkonto.

Start-up Denmark
Der er som et 3-årigt forsøg indført en ny ordning ”Start-up Denmark” for iværksættere fra tredjelande, der gerne vil starte selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark.

Bedre vilkår for forskere
Udenlandske forskere har lettere adgang til Danmark. Det betyder fx, at forskere har mulighed for at arbejde delvist i Danmark og i udlandet, og at deres opholdstilladelse ikke bortfalder ved udrejse i længere perioder.

Etableringskort til internationale dimittender
Internationale dimittender, der afslutter en dansk kandidat- eller ph.d.-grad, kan få et etableringskort. Kortet giver adgang til at arbejde i Danmark i to år og mulighed for at starte egen virksomhed.

Greencardordningen målrettes
Greencardordningen er målrettet, så den understøtter virksomhedernes behov for højtkvalificeret arbejdskraft. Pointsystemet er ændret, så det i højere grad sikres, at ansøgere har de rette kvalifikationer.

Øget bødestraf for ulovlig beskæftigelse af udlændinge
Der er sket en markant stigning af sager om ulovlig beskæftigelse. Derfor er bøderne blevet forhøjet for arbejdsgivere, der overtræder reglerne.

Målretning af ophold til øvrigt lønarbejde
Kriterierne for at få opholdstilladelse skal gøres mere tydelige og adgangen til stillinger, der ikke er præget af højt kvalifikationsniveau, begrænses.

Målretning af praktikantordningen
Udenlandske praktikanter, der kommer til Danmark, skal have et reelt uddannelsesmæssigt sigte med deres ophold. Derfor målrettes praktikantordningen, så der stilles større krav til blandt andet sprog, uddannelsessammenhæng og praktikopholdets varighed.

Øget og mere effektiv kontrol
Kontrollen øges, så det sikres, at virksomheder med udenlandske medarbejdere og studerende, overholder de danske regler.

Ingen opholdstilladelse under arbejdskonflikt
Der gives ikke opholds- eller arbejdstilladelser til konfliktramte stillinger i virksomheder, der er omfattet af lovlig arbejdsstandsning.

Internationale dimittenders ret til dagpenge på dimittendvilkår begrænses
International arbejdskraft skal bidrage aktivt på arbejdsmarkedet. Derfor begrænses dimittenders ret til dagpenge på dimittendvilkår.