Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Kontantydelse sikrer ledige, der opbruger retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse i 2015, forsørgelse i sammenlagt op til tre år.

Kontantydelsen er målrettet personer, der:

  • Opbruger retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse i 2015-2017.
  • Har fået afslag på fuld kontanthjælp, uddannelseshjælp og anden offentlig forsørgelse.
  • Selv kontakter kommunen for at få et tilbud om virksomhedspraktik eller nytteindsats, der er en forudsætning for at modtage kontantydelsen. Indtil jobcentret har fundet et tilbud, gælder retten til ydelsen også.
  • Står til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder henvist arbejde, og udnytter retten til tilbud efter ordningen.

Målgruppe for kontantydelsen
Målgruppen for kontantydelsen er personer, der fra 2015 opbruger deres toårige dagpengeret og ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som har haft en samlet ydelsesret på mindre end tre år, og som ikke har mulighed for at modtage anden offentlig forsørgelse.

Når en person henvender sig til kommunen og søger om uddannelses- eller kontanthjælp eller kontantydelse, vil kommunen tage stilling til, hvilken ydelse personen er berettiget til. Hvis personen kun er berettiget til nedsat uddannelses- eller kontanthjælp, har den pågældende mulighed for at modtage kontantydelse.

Ansøgning om ydelsen
Personer i målgruppen, der opbruger dagpengeretten fra 2015 og ønsker at modtage kontantydelse, skal selv kontakte kommunen og søge om tilbud efter ordningen og dermed kontantydelse.

Når et tilbud ophører, skal den enkelte selv kontakte kommunen igen for at bevare retten til kontantydelse. Hvis personen ikke kontakter kommunen efter endt tilbud, stopper udbetalingen af kontantydelsen.

Samlet periode med forsørgelse
Personer, der opbruger retten til dagpenge i 2015, er med den nye kontantydelse sikret forsørgelse i sammenlagt op til tre år. Først to år med dagpenge og efterfølgende arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse i sammenlagt op til et år:

  • Personer, der opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2015, modtager arbejdsmarkedsydelse i ¾ år og har derefter mulighed for at modtage kontantydelse i op til ¼ år.
  • Personer, der opbruger dagpengeretten i 2. halvår 2015, modtager arbejdsmarkedsydelse i ½ år og har derefter mulighed for at modtage kontantydelse i op til ½ år.

Derefter udfases den samlede periode med forsørgelse gradvist:

  • Personer, der opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2016, modtager arbejdsmarkedsydelse i ¼ år og har derefter mulighed for at modtage kontantydelse i op til ½ år.
  • Personer, der opbruger dagpengeretten i 2. halvår 2016, har ikke ret til arbejdsmarkedsydelse, da ordningen på det tidspunkt er udfaset. I stedet får de mulighed for at modtage kontantydelse i op til ½ år.
  • Personer, der opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2017, har ikke ret til arbejdsmarkedsydelse, da ordningen på det tidspunkt er udfaset. I stedet får de mulighed for at modtage kontantydelse i op til ¼ år.

Ret til en aktiv indsats
For at modtage kontantydelse skal ledige deltage i virksomhedspraktik eller nytteindsats. Ledige har ret til kontantydelse fra den dag, de henvender sig i jobcenteret og anmoder om et tilbud.

Kommunen kan efter en konkret vurdering også vælge at tilbyde ansættelse med løntilskud, jobrotation eller opkvalificeringsjob i stedet for virksomhedspraktik eller nyttejob. Et opkvalificeringsjob giver mulighed for uddannelse i op til fire uger på kontantydelse, men kun i de tilfælde, hvor der foreligger en konkret ansættelseskontrakt med en arbejdsgiver.

Tilbud om nytteindsats kan maksimalt have en varighed på 13 uger, og virksomhedspraktik kan have en varighed på 4-13 uger. Det første tilbud skal dog altid vare 13 uger, eller indtil retten til kontantydelse er opbrugt.

Jobcenteret fastsætter timetallet for tilbuddene. Det er dog sådan, at virksomhedspraktik højst må vare 37 timer ugentligt, og nytteindsats højst må vare 20 timer ugentligt.

Når et tilbud er afsluttet, skal ledige altid selv kontakte kommunen igen for at få et nyt tilbud og bevare retten til kontantydelse.

Satsen for kontantydelse
Kontantydelsen for personer, der er fyldt 30 år, udgør henholdsvis 60 procent af højeste dagpengesats for ikke-forsørgere og 80 procent af højeste dagpengesats for forsørgere svarende til kontanthjælpssatsen.

Unge under 30 år stilles på samme måde som i kontanthjælpssystemet og modtager kontantydelse på ungesats for henholdsvis jobparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Kontantydelsen er uafhængig af egen formue og ægtefælles/samlevers formue og indkomst. Personens egne indtægtsforhold påvirker ydelsen; der foretages fradrag for indtægter efter de regler, der gælder i kontanthjælpssystemet. Udgangspunktet er, at indtægter – som det gælder for kontanthjælpen – fratrækkes krone for krone. Ved arbejdsindtægter ses der bort fra 25,38 kr. (2015-niveau) pr. udført arbejdstime.

Herudover er det forudsat, at modtagere af kontantydelse skal være jobparate og stå til rådighed for ordinært arbejde. De kan derfor ikke modtage et aktivitetstillæg.

Modtagere af kontantydelse har ret til et barselstillæg, hvis de opfylder betingelserne for det, og de bevarer retten til kontantydelsen under barsel eller sygdom, men perioden med ydelsen bliver ikke forlænget på grund af barsel eller sygdom.

Rådighed og sanktioner
Kommunen skal sikre, at modtagere af kontantydelse står til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder henvist arbejde og tilbud.

Modtagere af kontantydelse er som udgangspunkt underlagt de samme sanktioner, der gælder for jobparate kontanthjælpsmodtagere. Det betyder, at modtagere af kontantydelse får en periodesanktion svarende til antallet af dage, hvor personen uden rimelig grund ikke har overholdt sin pligt til at stå til rådighed. Det kan fx være, hvis den pågældende udebliver fra samtaler og tilbud.

Hvis personen uden rimelig grund afviser tilbud om arbejde eller undlader at søge konkrete job henvist af jobcentret, får personen en punktsanktion, hvor kontantydelsen nedsættes med tre gange dagssatsen for ydelsen.

Kontantydelsen ophører, hvis en person afviser tilbuddet, ophører i tilbuddet eller har gentagne udeblivelser i så betydeligt et omfang, at det skal sidestilles med en afvisning af tilbuddet.

Kommunen har pligt til at vejlede om konsekvenser for kontantydelsen, hvis personen ikke lever op til sine rådighedspligter, og hvad personen skal gøre for at få ret til ydelsen igen.

Udbetaling og administration
Kommunerne har ansvaret for at administrere og udbetale kontantydelsen. Det er også kommunerne, der har ansvaret for indsatsen. Staten yder refusion for tilbuddet svarende til refusionen på kontanthjælpsområdet.

Læs mere

Love og regler

Lov om kontantydelse

 

Satser

Satser for kontantydelse 2016