Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Her kan du finde en oversigt over lovforslag på beskæftigelsesområdet, som blev vedtaget i Folketingsåret 2016/2017.

Lovforslag


Status

L 205  Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

(Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde)

Læs lovforslaget her

 

Fremsat den 26. april 2017

1. behandlet den 09. maj 2017

2. behandlet den 23. maj 2017

Vedtaget den 30. maj 2017

L 147  Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

(Ændrede regler om meddelelse om ret til folkepension, opsat pension m.v).

Læs lovforslag


Fremsat den 28. februar 2017

1. behandlet den 21. marts 2017

2. behandlet den 23. maj 2017

Vedtaget den. 30. maj 2017

L 140  Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland og lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter og indsamling og videregivelse af oplysninger om arbejdsulykker og erhvervssygdomme m.v).

Læs lovforslag


Fremsat den 22. februar 2017

1. behandlet den 21. marts 2017

2. behandlet den 02. maj 2017

Vedtaget den 04. maj 2017

L 133  Forslag til lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Læs lovforslag

 

Fremsat den 10. februar 2017

1. behandlet den 21. februar 2017

2. behandlet den 14. marts 2017

Vedtaget den 21. marts 2017

L 128 Forslag til lov om ændring af barselsloven, lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked, lov om sygedagpenge og lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.

(Digitalisering af barselslovens beskæftigelseskrav og beregning, mulighed for mere fleksibel afholdelse af fædreorlov, fastsættelse af klageadgang i sager om sygedagpengeforsikring, omregning af månedsbaserede arbejdsløshedsdagpenge til berørte uger m.v).

Læs lovforslag

 

Fremsat den 8. februar 2017

1. behandlet den 21. februar 2017

2. behandlet den 21. marts 2017

Vedtaget den 23. marts 2017

 

L 112  Forslag til lov om ændring af lov om europæiske samarbejdsudvalg, lov om information og høring af lønmodtagere, lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang og lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. 

(Implementering af direktiv om ændring af visse direktiver på det arbejds- og ansættelsesretlige område for så vidt angår søfarende m.v).

Læs lovforslag

 

Fremsat den 11. januar 2017

1. behandlet den 10. februar 2017

2. behandling sat til den 28. marts 2017

3. behandlet den 04. april 2017

Vedtaget den 04. april 2017

L 97 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

(Trepartsaftale på Beskæftigelsesministeriets område - om uddannelsesløft, voksenlærlingeordningen og 6 ugers jobrettet uddannelse).

Læs lovforslag


Fremsat den 14. december 2016

1. behandlet den 12. januar 2017

2. behandlet den 7. februar 2017

3. behandlet den 9. februar 2017

Vedtaget den 9. februar 2017

L 86 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

(Optjening af ret til feriedagpenge for perioder med sygedagpenge ophæves)

Læs lovforslag

 

Fremsat den 18. november 2016 

1. behandlet den 2. december 2016

2. behandlet den 16. december 2016

Vedtaget den 19. december 2016

L 64  Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, lov om arbejdsskadesikring, lov om udstationering af lønmodtagere m.v. og lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v.

(Ændring af organisering og finansiering af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats m.v).


Læs lovforslag

 

Fremsat den 9. november 2016

1. behandlet den 15. november 2016 

2. behandlet den 13. december 2016

3. behandlet den 15. december 2016

Vedtaget den 15. december 2016

L 63 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

(Tidspunkt for skift af dagpengesats for unge under 25 år og ph.d.-studerendes ret til arbejdsløshedsdagpenge).

Læs lovforslag

 

Fremsat den 9. november 2016

1. behandlet den 15. november 2016

2. behandlet den 13. december 2016

3. behandlet den 15. december 2016

Vedtaget den 15. december 2016

L 4 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og barselsloven.

(Præciseringer af jobreform fase I og konsekvens for arbejdsgivers ret til refusion ved for sen anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær m.v).

Læs lovforslag


Fremsat den 5. oktober 2016

1. behandlet den 11. oktober 2016

2. behandlet den 22. november 2016

3. behandlet den 24. november 2016

Vedtaget den 24. november 2016