Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Her kan du se Beskæftigelsesministeriets lovprogram for folketingssamlingen 2017/2018.

Oktober 2017

Ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter (Konsekvensændringer som følge af EU-forordninger om tovbaneanlæg og personlige værnemidler m.v.)
Lovforslaget har til formål at konsekvensrette lov om indretning m.v. af visse produkter på baggrund af vedtagelsen af to nye EU-forordninger om hhv. personlige værnemidler og tovbaner til personbefordring, hvis indhold indtil nu har været reguleret i direktiver.

Ændring af offshoresikkerhedsloven og lov om kontinentalsoklen (Sikkerhedszoner, nye anlægstyper samt præciseringer i forhold til offshoresikkerhedsdirektivet)
Lovforslaget har til formål at overføre ansvaret for regulering af sikkerhedszoner omkring offshoreanlæg fra Energistyrelsen til Arbejdstilsynet i forlængelse af ressortoverflytningen pr. 1. januar 2015. Derudover revideres nogle af lovbestemmelserne for at sikre, at de også vil kunne omfatte nye typer anlæg m.v. i forbindelse med olie- og gasaktiviteter. Endelig præciseres nogle af bestemmelserne som følge af bl.a. offshoresikkerhedsdirektivet, der er implementeret i Danmark med virkning fra den 19. juli 2015.

Ændring af lov om arbejdsmiljø (Ændring af reglerne om arbejdsmiljøcertifikater m.v.)
Lovforslaget har til formål at skabe hjemmel til at styrke kontrol og kompetencer i forhold til ordningen med arbejdsmiljøcertifikater. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om en styrket arbejdsmiljøcertificering mellem den daværende regering (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti fra november 2016.

 

November 2017

Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nye regler om fradrag i forbindelse med frivilligt ulønnet arbejde)
Forslaget har til formål at udvide muligheden for at udføre frivilligt, ulønnet arbejde, det vil sige arbejde, der ville kunne udbydes som lønnet arbejde, fra 4 timer om ugen til 10-15 timer om ugen for henholdsvis modtagere af dagpenge, kompensation efter seniorjob og efterløn. Samtidig fritages ledighedsydelse og fleksydelse for fradrag. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om nye regler for fradrag for frivilligt ulønnet arbejde mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre fra august 2017.

Ændring af lov om sygedagpenge (Permanentgørelse af ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende alvorlig sygdom)
Forslaget har til formål at permanentgøre den midlertidige ordning med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom, som udløber den 31. december 2017.

Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterløns- og fleksydelsesbidrag
Lovforslaget har til formål at ændre reglerne for tilbagebetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag således, at der i perioden fra 1. januar 2018 til 30. juni 2018 kan ansøges om at træde ud af efterlønsordningen og få de indbetalte bidrag tilbagebetalt skattefrit. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om flere år på arbejdsmarkedet mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti fra juni 2017.

Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. samt evt. andre love (Nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked)
Formålet med lovforslaget er at videreføre principperne i det nye dagpengesystem for lønmodtagere således, at dagpengesystemet for lønmodtagere og selvstændige i langt højere grad harmoniseres. Lovforslaget udmønter aftalen om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti fra maj 2017.

Ændring af ferieloven (Opfølgning på betænkning fra Ferielovsudvalget)
Lovforslaget har til formål at sikre en enklere og mere moderne ferielov, der er i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser. Lovforslaget er baseret på Ferielovsudvalgets betænkning fra august 2017 om en ny ferielov og overgang til samtidighedsferie.

 

Januar 2018

Ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af arbejdsgivers adgang til aktindsigt i sygedagpengesager)
Lovforslaget har til formål at ændre reglerne for arbejdsgiveres aktindsigt i sygedagpengesager således, at arbejdsgiveres adgang til ikke-relevante oplysninger om ansattes sygeforløb begrænses/afskæres.

 

Februar 2018

Ændring af lov om social pension og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Hurtigere udbetaling af opsat pension og skærpede krav til optjening af folke- og førtidspension m.v. samt gennemførelse af levetidsindeksering af folkepensionsalder)
Lovforslaget har for det første til formål at ændre reglerne for opsat pension således, at pension, der opsættes, kan udbetales hurtigere og mere fleksibelt. Derudover strammes kravet til optjening af ret til fuld folkepension, fuld supplerende pensionsydelse (ældrecheck) og fuld førtidspension, og reglerne tilpasses, så der bliver en bedre sammenhæng med reglerne for folkepensionsalderen. Endvidere harmoniseres reglerne for flygtninges opgørelse af bopælstid ved tilkendelse af førtidspension med reglerne for danskere og andre udlændinge, der kommer til Danmark. Denne del af lovforslaget er en opfølgning på aftalen om flere år på arbejdsmarkedet mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti fra juni 2017. Lovforslaget har for det andet til formål at ændre de gældende bestemmelser i ATP-loven om udskydelse af udbetaling af ATP-pension. Bestemmelserne foreslås i lyset af levetidsindekseringen af folkepensionsalderen, der blev indført med Velfærdsaftalen i 2006, ændret, så der anføres aldersgrænser, der kommer til at gælde i forhold til den til enhver tid gældende folkepensionsalder ifølge lov om social pension.

Ændring af lov om arbejdsmiljø (Arbejdstilsynets adgang til samtaler med ansatte)
Lovforslaget har til formål at implementere resultaterne af de drøftelser, der har været af Metodeudvalgets anbefalinger om psykisk arbejdsmiljø vedrørende Arbejdstilsynets adgang til samtaler med ansatte.

Ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om bygnings- og boligregistrering, lov om elforsyning, lov om fuldbyrdelse af straf m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om arbejdsløshedsdagpenge, lov om sygedagpenge, retssikkerhedsloven m.v. (Styrket indsats overfor snyd med offentlige ydelser)
Formålet med lovforslaget er at styrke indsatsen overfor socialt snyd og fejludbetalinger, så indsatsen overfor borgere, der uberettiget har modtaget offentlige ydelser, styrkes.

Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge, barselsloven og lov om aktiv socialpolitik (Konsekvensændring i ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie i ferieloven og forslag om kompensation af private arbejdsgivere ved ændring af ferieloven)
Formålet med lovforslaget er at konsekvensændre reglerne om feriedagpenge, ferieydelse og reglerne om ledighedsydelse under ferie i forbindelse med ændring af ferieloven. Formålet med lovforslaget er desuden at kompensere private arbejdsgivere for udgifter i forbindelse med ændring af ferieloven. Det sker ved at private arbejdsgiveres finansieringsbidrag til ATPbidrag af forskellige overførselsindkomster nedsættes.