Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Her kan du se Beskæftigelsesministeriets lovprogram for folketingssamlingen 2014/2015.

Oktober 2014

Ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser m.v.)
Lovforslaget har til formål at lempe fradrags- og formuereglerne i kontanthjælpssystemet. Forslaget indebærer, at kommunen ved udbetaling af uddannelses- eller kontanthjælp fremover skal se bort fra indtægter og formue i form af efterbetaling af alle offentlige forsørgelsesydelser og øvrige sociale ydelser i 2 år, hvor efterbetalingen skyldes, at myndigheden har ændret sin afgørelse, eller at borgeren har fået medhold i en sag hos en myndighed, i Ankestyrelsen eller ved domstolene.

Ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter
Formålet med lovforslaget er at lade Arbejdsretten være kompetent til at afgøre visse tvister om overholdelse af vikarloven m.v., bl.a. hvornår betingelserne for at kunne fravige vikarlovens ligebehandlingsprincip ved kollektiv overenskomst er opfyldt. Forslaget indebærer en række konsekvensændringer i lov om arbejdsretten og faglige voldgiftsretter. Lovforslaget fremsættes bl.a. efter ønske fra DA og LO.

Ændring af lov om ferie (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse og fællesopkrævning fra arbejdsgivere for betalingen til Feriepengeinfo m.v.)
Formålet med lovforslaget er at bringe ferielovens regler om optjening af sygeferiegodtgørelse i overensstemmelse med arbejdstidsdirektivet som fortolket af EU-Domstolen. Forslaget indebærer, at der indføres ret til sygeferiegodtgørelse efter én fraværsdag per sygeperiode til lønmodtagere, der ikke har ret til løn under sygdom. Det foreslås desuden, at opkrævningen af arbejdsgivernes betaling af feriepenge.dk kan ske gennem ATP’s opkrævningssystem Samlet Betaling.

 

November 2014

Ændring af lov om arbejdsmiljø (Undtagelse af frivillige fra APV-kravet, forebyggelse af vold uden for arbejdstid m.v.)
Lovforslaget indeholder en række ændringer af arbejdsmiljøloven, bl.a. med henblik på at gøre det lettere at deltage i frivilligt foreningsarbejde, at styrke indsatsen mod vold, trusler og anden krænkende adfærd mod ansatte samt at skabe adgang til eksterne data med henblik på at udpege virksomheder med dårligt arbejdsmiljø m.v.

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Udmøntning af reform af beskæftigelsesindsatsen)
Lovforslaget indebærer et styrket samarbejde i den aktive beskæftigelsesindsats samt en forenklet partsinddragelse, der lægger op til en bedre inddragelse af arbejdsmarkedets parter. Lovforslaget udmønter en del af forliget om en reform af beskæftigelsesindsatsen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra juni 2014.

Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.fl. (Udmøntning af reform af beskæftigelsesindsatsen)
Lovforslaget har til formål, at flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt, og at ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats samt muligheden for et reelt uddannelsesløft, hvis de har behov for det. Forslaget indebærer også en ændring af uddannelsesindsatsen, så den målrettes ledige med størst behov og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Lovforslaget udmønter en del af forliget om en reform af beskæftigelsesindsatsen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra juni 2014.

Ændring af udlændingeloven (m.fl.) (Reform af international rekruttering m.v.)
Lovforslaget indeholder en række ændringer, som giver virksomheder i Danmark lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft fra lande uden for EU, bl.a. får certificerede virksomheder mulighed for at benytte sig af en fast track-ordning, ligesom der sker en målretning af green card ordningen. Lovforslaget følger op på regeringsgrundlaget fra oktober 2011 og udmønter aftalen om en reform af international rekruttering - lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra juni 2014.

Ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Ophævelse af 70 års-grænsen)
Formålet med lovforslaget er at fjerne lovgivningsmæssige hindringer for, at ældre kan blive på arbejdsmarkedet i længere tid ved at afskaffe de gældende regler, hvorefter det er muligt at indgå individuelle og kollektive aftaler om, at et ansættelsesforhold kan ophøre, når en lønmodtager fylder 70 eller flere år. Formålet med forslaget er endvidere at præcisere den danske forskelsbehandlingslov i overensstemmelse med det bagvedliggende EUdirektiv på baggrund af en konkret afgørelse ved EU-domstolen.

Ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)
Lovforslaget har til formål at bringe funktionærlovens bestemmelse om fratrædelsesgodtgørelse i overensstemmelse med retspraksis på baggrund af en afgørelse ved EUdomstolen.

 

December 2014

Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Bedre mulighed for frivilligt, ulønnet arbejde)
Lovforslaget indebærer, at beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om fradrag for arbejde, når arbejdsindsatsen er frivillig og ulønnet, således at der bliver bedre muligheder for frivilligt arbejde uden fradrag.

 

Januar 2015

Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (Omlægning af refusionssystemet)
Lovforslaget indebærer en omlægning af den statslige refusion for de kommunale forsørgelsesudgifter på beskæftigelsesområdet med henblik på at begrænse længerevarende offentlig forsørgelse og fokusere på tilbagevenden til beskæftigelse. Lovforslaget udmønter bl.a. en del af forliget om en reform af beskæftigelsesindsatsen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra juni 2014. Lovforslaget skal ses i sammenhæng med et lovforslag om kommunal udligning mv. under økonomi- og indenrigsministeren.

Ændring af udlændingeloven m.v. (Opfølgning på regeringens udspil om au pairområdet)
Regeringen har i juni 2014 fremlagt et udspil om forbedring af au pair ordningen, der har til formål at give au pairs i Danmark mere ordnede forhold, flere lommepenge og mere fritid. Udspillet er ved at blive forhandlet med Folketingets partier, og der forventes efterfølgende at blive behov for lovgivning.

Ændring af lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler (Regulering af ansættelsesklausuler)
Lovforslaget har til formål at begrænse brugen af ansættelsesklausuler og udbrede reglerne til at gælde alle lønmodtagere. Lovforslaget udmønter et element i aftalen om en vækstpakke fra juni 2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti.

 

Februar 2015

Ændring af lovgivningen på arbejdsskadeområdet (Opfølgning på rapporten fra ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet)
Regeringen nedsatte i oktober 2013 et ekspertudvalg, som fik til opgave at analysere det nugældende arbejdsskadesystem og fremkomme med forslag til en modernisering af området. Ekspertudvalget forventer at afrapportere i efteråret 2014, og der forventes efterfølgende at blive behov for lovgivning.

Ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Sikkerhedskort for ansatte i bygge- og anlægsbranchen)
Med lovforslaget indføres krav om, at arbejdsgivere skal sikre, at ansatte, der udfører bygge- og anlægsarbejde, får udstedt et sikkerhedskort med oplysning om navn, arbejdsgiver, oplysning om social sikring og obligatorisk arbejdsskadeforsikring, hvis personen er socialt sikret i Danmark. Lovforslaget fremsættes som opfølgning på aftalen om sikkerhedskort i byggeriet mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten fra juni 2014.