Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Her kan du se Beskæftigelsesministeriets lovprogram for folketingssamlingen 2015/2016.

Oktober 2015

Lov om ansættelsesklausuler
Formålet med lovforslaget er at begrænse og regulere brugen af ansættelsesklausuler og – med få undtagelser – at indføre et forbud mod at indgå sådanne aftaler. Reglerne er udformet med inddragelse af DA og LO, og det vil fortsat være muligt at fravige reglerne ved kollektiv overenskomst. Lovforslaget udmønter et element i aftalen om en vækstpakke mellem den daværende regering (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti fra juni 2014 og er en genfremsættelse af L 196, 2014/15 (1. samling).

Ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet (Indførelse af krav om retlig interesse, formandsafgørelser samt mulighed for, at Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution kan indbringe visse sager for Ligebehandlingsnævnet m.v.)
Formålet med lovforslaget er at gennemføre en målretning af Ligebehandlingsnævnets arbejde. Målretningen skal bl.a. styrke nævnets muligheder for at bruge ressourcerne på de sager, som har størst betydning for ligestillingen. Lovforslaget er en genfremsættelse af L 197, 2014/15 (1. samling).

Ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Ændring af investeringsregler som følge af Solvens II, undtagelse af investeringsdel fra lov om offentlighed i forvaltningen, fritagelse for betaling af finansieringsbidrag m.v.)
Formålet med lovforslaget er bl.a. at indføre Solvens II-direktivet i lovgrundlaget for Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) og Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD). Lovforslaget har endvidere til formål at sikre, at visse private organisationer m.fl. ikke utilsigtet bliver forpligtet til at betale ATP-finansieringsbidrag.
Forslaget indeholder videre en mindre udvidelse af ATP’s og LD’s muligheder for at investere og drive infrastrukturprojekter m.v., samt undtagelse af ATP’s og LD’s investeringsforretning fra lov om offentlighed i forvaltningen. Lovforslaget er for hovedpartens vedkommende en genfremsættelse af L 184, 2014/15 (1. samling).

Ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland (Tekniske justeringer)
Det overordnede formål med lovforslaget er at gøre den grønlandske arbejdsskadeordning mere tidssvarende og i bedre overensstemmelse med det grønlandske samfunds behov. Der er tale om tekniske justeringer, som integrerer ordningen bedre i det grønlandske samfund, og som betyder en forbedret service for brugere i Grønland.

Ændring af lov om arbejdsmiljø (Risikobaseret tilsyn, offentliggørelse af navne på virksomheder under skærpet tilsyn, skærpelse af straffen m.v. og bemyndigelse til at udstede regler om offentliggørelse af arbejdspladsvurdering vedrørende elektromagnetiske felter)
Lovforslaget har bl.a. til formål at give Arbejdstilsynet mulighed for digital varsling og offentliggørelse af navne på virksomheder, der groft overtræder arbejdsmiljøreglerne samt at opnå et højere bødeniveau. Lovforslaget følger op på aftalen om en styrket arbejdsmiljøindsats mellem den daværende regering (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra marts 2015. For at sikre implementering af direktivet om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed omfatter lovforslaget endvidere en pligt for virksomhederne til – efter anmodning – at offentliggøre den del af arbejdspladsvurderingen, som vedrører elektromagnetiske felter.

 

November 2015

Ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse)
Formålet med lovforslaget er at ændre organiseringen af den del af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, som understøtter det administrative arbejde i fondens sekretariat. Forslaget indebærer, at sekretariatsfunktionen for fonden overgår til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra den 1. januar 2016, samt at fondens bestyrelse erstattes af en følgegruppe.

Ændring af lov om social pension (Regulering af folkepensionsalderen)
Med lovforslaget foreslås det, at folkepensionsalderen i 2015 forhøjes til 68 år med virkning fra 2030. I henhold til lov om social pension skal der i 2015 fremsættes lovforslag om regulering af folkepensionsalderen i henhold til de i loven fastlagte principper. Lovens principper for regulering af folkepensionsalderen er en udmøntning af velfærdsaftalen fra juni 2006 mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre, der bl.a. har til formål at sikre, at danskernes stigende levetid også fører til flere aktive år på arbejdsmarkedet. Lovforslaget er ligeledes en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” fra juni 2015.

Ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om ferie (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom)
Lovforslaget har til formål at udvide retten til sygedagpenge for personer med livstruende alvorlig sygdom, som opfylder betingelserne i sygedagpengeloven, men som ikke har ret til sygedagpenge pga. lovens tidsbegrænsning, eller fordi de allerede er overgået til jobafklaringsforløb. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om en reform af sygedagpengesystemet mellem den daværende regering (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance fra december 2013 og er med få ændringer en genfremsættelse af L 199, 2014/15 (1.samling).

Ændring af lov om individuel boligstøtte m.v. (Målretning af boligydelsen)
Lovforslaget har til formål at målrette boligydelsen, herunder så reguleringen af boligydelsen harmoniseres med reguleringen af boligsikringen.

Ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats (Målretning af indsatsen for kontanthjælpsmodtagere)
Formålet med lovforslaget er en mere effektiv og virksomhedsrettet indsats for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, herunder mentorstøtte.

 

December 2015

Ændring af lov om løn til mænd og kvinder (Ændring af reglerne om kønsopdelt lønstatistik)
Med lovforslaget føres ligelønslovens regler om kønsopdelt lønstatistik tilbage til de regler, der blev vedtaget i 2006. Med forslaget vil der være pligt til at udarbejde kønsopdelt lønstatistik for virksomheder med mindst 35 ansatte og 10 af hvert køn med samme arbejdsfunktion.

Ændring af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende (Afvikling af den obligatoriske barselsudligningsordning for selvstændigt erhvervsdrivende)
Med lovforslaget afvikles den obligatoriske barselsudligningsordning for selvstændigt erhvervsdrivende, der blev indført med lov nr. 596 i juni 2013. Lovforslaget skal ses i lyset af, at den persongruppe, der efter den gældende lov obligatorisk skal bidrage til ordningen, er uhensigtsmæssig, og at en målretning af persongruppen vil medføre en markant forøgelse af det årlige bidrag.

Ændring af deltidsloven (Implementering af deltidsdirektivet)
Lovforslaget skal sikre korrekt implementering af EU’s deltidsdirektiv, således at den danske lovgivning bringes i overensstemmelse med deltidsdirektivets formål om, at deltidsansatte ikke må behandles mindre gunstigt end sammenlignelige fuldtidsansatte.

 

Januar 2016

Ændring af lov om social pension (Undtagelse af visse sager om førtidspension fra behandling i rehabiliteringsteamet)
Lovforslaget har til formål at afbureaukratisere kommunernes behandling af sager om førtidspension ved at undtage visse sager om førtidspension fra behandling i rehabiliteringsteamet. Lovforslaget er bl.a. en opfølgning på aftalen med KL om kommunernes økonomi for 2015.

Ændring af udstationeringsloven m.fl. (Implementering af håndhævelsesdirektivet)
Lovforslaget har til formål at gennemføre håndhævelsesdirektivet i dansk ret. Lovforslaget indebærer en styrkelse af håndhævelsen af udstationeringsreglerne, herunder sikring af udstationerede lønmodtageres rettigheder samt gennemførelse af regler om bedre administrativt samarbejde mellem EU-landene.

 

Februar 2016

Ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love (Loft over ydelser til modtagere af kontanthjælp m.v.)
Formålet med lovforslaget er at indføre et nyt kontanthjælpsloft, der sætter et loft over, hvor meget en kontanthjælpsmodtager i alt kan modtage i en række offentlige ydelser. Derudover er formålet at gennemføre en række øvrige initiativer på kontanthjælpsområdet, som skal øge gevinsten ved at tage et arbejde og øge kontanthjælpsmodtageres rådighed for arbejdsmarkedet. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” fra juni 2015.

Ændring af lov om arbejdsskadesikring (Opfølgning på aftale om arbejdsskadeområdet)
Lovforslaget har til formål at udmønte en kommende aftale om en modernisering af arbejdsskadeområdet. Udformningen af forslaget afventer resultatet af de verserende partsdrøftelser på området og de efterfølgende politiske forhandlinger. Lovforslaget følger endvidere op på rapporten fra Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet fra december 2014.

Ændring af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Digitalisering af barselsdagpenge m.v.)
Lovforslaget har bl.a. til formål at skabe grundlag for en digitalisering af beskæftigelseskravet og beregningsreglerne for ret til barselsdagpenge. Endvidere forventes yderligere forslag til regelforenklinger i barselloven, bl.a. på baggrund af forslag fra ATP og Udbetaling Danmark. Lovforslaget er et led i opfølgningen på aftalen om en reform af sygedagpengesystemet mellem den daværende regering (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra december 2013.

Ændring af lov om Udbetaling Danmark (Overførsel af opgaver fra Statens Administration til Udbetaling Danmark)
Lovforslaget har til formål at overflytte opgaver vedr. tilbagebetaling af SU-lån, tjenestemandspensioner, forsikringsordninger for selvstændige erhvervsdrivende, statslige tilskudsordninger, udlån og garantier m.v. fra Statens Administration til Udbetaling Danmark, jf. regeringsudspillet ”Bedre Balance” fra oktober 2015.

Ændring af lov om arbejdsskadesikring m.fl. (Overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til ATP eller Udbetaling Danmark)
Lovforslaget har til formål at overflytte myndighedsansvaret for og administrationen af konkrete sagsbehandlingsopgaver vedrørende personskader fra Arbejdsskadestyrelsen til ATP eller Udbetaling Danmark, jf. regeringsudspillet ”Bedre Balance” fra oktober 2015.

Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.fl. (Reform af dagpengesystemet)
Lovforslaget har til formål at gennemføre en kommende aftale om en reform af dagpengesystemet på baggrund af dagpengekommissions anbefalinger og forhandlinger med Folketingets partier. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” fra juni 2015.