Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Her kan du se Beskæftigelsesministeriets lovprogram for folketingssamlingen 2016/2017.

Oktober 2016

Ændring af lov om aktiv socialpolitik og barselsloven (Præcisering af Jobreform fase I og konsekvens for arbejdsgivers ret til refusion ved for sen anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær m.v.)
Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række præciseringer af lovbestemmelser om kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen. Formålet er desuden at rette op på en utilsigtet ændring af barselsloven i 2012, hvorved reglen om, at arbejdsgiveren mister retten til refusion, såfremt arbejdsgiveren ikke overholder fristen for anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær til Udbetaling Danmark, udgik.

 

November 2016

Ændring af arbejdsmiljøloven og lov om arbejdsskadesikring (Ændring af organisering og finansiering af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats m.v.)
Lovforslaget har til formål at tilpasse arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats. Det indebærer bl.a., at de nuværende branchearbejdsmiljøråd erstattes af Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø, at den tværgående partsindsats styrkes, og at finansieringen af partsindsatsen justeres. Endvidere indebærer forslaget, at Arbejdsmiljørådet kan inddrage viden om, erfaringer fra og ønsker til udvikling af arbejdsskadeområdet i sit arbejde og i sin årlige redegørelse til ministeren.

Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Tidspunkt for skift af dagpengesats for unge under 25 år og justering af muligheden for at kombinere dagpenge og ph.d. studie)
Formålet med lovforslaget er at justere ph.d.-studerendes adgang til arbejdsløshedsdagpenge sideløbende med, at de arbejder på deres afhandling. Lovforslaget har også til hensigt at ændre tidspunktet for skift af dagpengesats for unge under 25 år med henblik på at gøre reglerne nemmere at administrere.

Ændring af lov om social pension (Ophævelse af pligten til at sende meddelelse om ret til folkepension)
Formålet med lovforslaget er at tydeliggøre den samlede retstilstand med hensyn til orientering om retten til folkepension.

Ændring af lov om individuel boligstøtte (Boligydelsespakke)
Det fremgår af aftalen om præcisering af finansloven for 2016 mellem regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra december 2015, at aftalepartierne er enige om at indbudgettere en negativ budgetregulering og søge at udmønte budgetreguleringen inden for boligydelsesområdet.

Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Sygedagpengemodtageres adkomst til feriedagpenge)
Lovforslaget har til formål at harmonisere reglerne for forsikrede og ikke-forsikrede sygedagpengemodtageres adkomst til feriedagpenge, så det ikke er muligt at optjene ret til feriedagpenge ved modtagelse af sygedagpenge. Lovforslaget følger af regeringens forslag til finanslov for 2017.

 

December 2016

Ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udmøntning af trepartsaftalens initiativer om temaet ”Forebyggelse af rekrutteringsudfordringer”)
Lovforslaget har til formål at indføre en mere fleksibel ordning for seks ugers jobrettet uddannelse, bedre mulighed for faglærtes adgang til voksenlærlingeordningen, mere fleksibelt uddannelsesløft samt en midlertidig ordning med 100 pct. dagspengesats under uddannelsesløftet for uddannelser med særlig relevans for arbejdsmarkedet. Lovforslaget er en opfølgning på trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft samt praktikpladser fra august 2016.

 

Januar 2017

Ændring af visse ansættelsesretlige love (Implementering af direktiv om søfarendes rettigheder)
EU har i oktober 2015 vedtaget et direktiv (EU) 2015/1794 om søfarendes rettigheder. Formålet med lovforslaget er at implementere direktivet i dansk lov. Med forslaget vil en række undtagelsesbestemmelser i relation til søfarende, der i dag findes i en række ansættelsesretlige love, blive ophævet eller ændret.

Ændring af barselsloven og lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (Digitalisering af barselsdagpenge)
Formålet med lovforslaget er at digitalisere beskæftigelseskravet og beregningsreglerne for ret til barselsdagpenge efter samme princip som sygedagpenge. Herudover omfatter lovforslaget regelforenklinger i barselsloven. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om en ny sygdagpengemodel mellem den daværende regering (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance fra december 2013.

 

Februar 2017

Ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter og indsamling og videregivelse af oplysninger om arbejdsulykker og erhvervssygdomme m.v.)
Formålet med lovforslaget er at indføre hjemmel til betaling for Arbejdstilsynets tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter i Grønland, således at tilsyn med disse projekter gøres udgiftsneutralt for den danske stat. Loven ændres bl.a. i sammenhæng med den grønlandske arbejdsskadesikringslov med henblik på at sikre, at Arbejdstilsynet i Grønland også fremadrettet har adgang til oplysninger om arbejdsulykker og erhvervssygdomme, der er sket i Grønland, fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i Grønland.

Ændring af ferieloven (Opfølgning på kommende betænkning fra Ferielovsudvalget)
Lovforslaget har til formål at sikre en enklere og mere moderne ferielov, der er i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser. Lovforslaget følger op på en kommende betænkning fra Ferielovsudvalget.