Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

I 2015 blev der nedsat et nyt fast regeringsudvalg, EU-Implementeringsudvalget. Udvalget er ledet af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og drøfter sager om implementering af erhvervsrettet EU-lovgivning.

Regeringens EU-Implementeringsudvalg skal sikre en mere systematisk og ensartet tilgang til implementering af erhvervsrettet EU-lovgivning i Danmark. Formålet er at få et samlet og styrket fokus på at undgå overimplementering af EU-regulering, der kan skabe byrder for virksomhederne og hæmme deres konkurrenceevne til skade for vækst og arbejdspladser i Danmark.

Udvalget har følgende faste medlemmer: Beskæftigelsesministeren (formand), udenrigsministeren, justitsministeren, erhvervsministeren, energi-, forsynings- og klimaministeren, skatteministeren, miljø- og fødevareministeren samt transport- og bygnings- og boligministeren.  

Udvalgets opgaver er, at:

  • Behandle alle udkast til lovforslag og bekendtgørelser, hvor der lægges op til en overimplementering med erhvervsøkonomiske konsekvenser, inden lovforslagene sendes i offentlig høring.
  • Igangsætte nabotjek med henblik på at reducere overimplementering i den eksisterende implementering af EU-regulering.
  • Igangsætte analyser på områder, hvor der er overimplementering i dansk lovgivning, som belyser baggrunden herfor og hvilke initiativer, der kan tages med henblik på at afskaffe eller nedbringe overimplementeringen.
  • Overvåge på tværs af ministerområder kommende EU-reguleringsinitiativer med væsentlige erhvervsøkonomiske konsekvenser med henblik på en proaktiv og tidlig dansk indsats, hvor det vurderes politisk nødvendigt.

Find oversigt over de faste regeringsudvalg på Statsministeriets hjemmeside

Fem principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering
Regeringen har udarbejdet fem principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering i Danmark, som har til formål at sikre, at ny EU-regulering ikke overimplementeres.

De fem principper er:

  1. Den nationale regulering bør som udgangspunkt ikke gå videre end minimumskravene i EU-reguleringen.
  2. Danske virksomheder bør ikke stilles dårligere i den internationale konkurrence, hvorfor implementeringen ikke bør være mere byrdefuld end den forventede implementering i sammenlignelige EU-lande.
  3. Fleksibilitet og undtagelsesmuligheder i EU-reguleringen bør udnyttes.
  4. I det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt, bør EU-regulering implementeres gennem alternativer til regulering.
  5. Byrdefuld EU-regulering bør træde i kraft senest muligt og under hensyntagen til de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

Læs mere om de fem principper