Spring over hovedmenu

COVID-19

Her på siden finder du et samlet overblik over vigtige initiativer for at holde hånden under danske virksomheder, lønmodtagere og selvstændige.

Gradvis udfasning af lønkompensationsordningen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er den 5. juni blevet enige om en udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning for lønmodtagere frem til og med 29. august. Herefter ophører ordningen.

Lønkompensationsordningen forlænges yderligere for lønmodtagere i virksomheder, som er fuldt lukket som følge af, at de ved bekendtgørelse har forbud mod at holde åbent. For disse virksomheder ophører ordningen, når forbuddet ophæves.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er samtidig enige om at drøfte en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning, som supplement til den eksisterende ud fra blandt andet principperne i anbefalingerne fra regeringens økonomiske ekspertgruppe.

Læs pressemeddelelse "Regeringen og arbejdsmarkedets parter udfaser gradvist lønkompensationsordningen", 5. juni Læs aftaletekst (PDF)

Trepartsaftale skal sikre flere lære- og elevpladser

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 28. maj en aftale, der fordeler et overskydende beløb fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) på 5,4 milliarder kroner til virksomheder. Det skal bane vejen for flere lærepladser i en tid, hvor der oprettes markant færre lære- og elevpladser. 

Med trepartsaftalen indføres en løntilskudsordning for private virksomheder, der har lærlinge eller vil ansætte lærlinge. Her får virksomhederne resten af året dækket 75 pct. af deres igangværende lærlinges løn. Derudover gives der løntilskud for så vidt angår nye aftaler på hhv. 45 pct. til korte aftaler og 90 pct. til ordinære uddannelsesaftaler. Løntilskudsordningen gælder fra 1. maj til 31. december 2020.

For at stimulere dansk økonomi og understøtte den fortsatte oprettelse af lærepladser er aftaleparterne enige om at yde et ekstraordinært tilskud på samlet set 1,4 mia. kr. til samtlige arbejdsgivere.

Alle arbejdsgivere på både det offentlige og private område får desuden forhøjet lønrefusion under skoleophold med 20 pct. i 2. halvår af 2020.

Læs aftaleteksten (PDF) Læs pressemeddelelse "Trepartsaftale: Over fem mia. kr. skal holde hånden under lærlinge, elever og virksomheder", 28. maj

Jobcentre og a-kasser genåbner

Fra onsdag den 27. maj genåbner store dele af beskæftigelsesindsatsen. Ledige i hele Danmark har igen ret til hjælp og vejledning. Digitale samtaler bliver genindført med alle målgrupper, og virksomhedsrettede tilbud som fx løntilskud bliver igen muligt. Desuden får ledige igen pligt til at søge og tage imod henviste job.

Læs pressemeddelelse "Jobcentre og a-kasser genåbner og skruer op for den aktive beskæftigelsesindsats", 27. maj Læs mere i bekendtgørelsen på Retsinformation.dk

Risikogruppe kan få forsørgelse frem til 1. september

Personer i den særlige risikogruppe for COVID-19 og deres pårørende kan under genåbningen af Danmark blive væk fra arbejdet, hvis det er for risikofyldt, og modtage løn eller sygedagpenge frem til 1. september. Arbejdsgiverne modtager sygedagpengerefusion i hele perioden.

Læs pressemeddelese "Bredt flertal sikrer forsørgelse til mennesker med ekstra risiko ved corona-sygdom", 15. maj Læs aftaleteksten (PDF) Læs lovforslaget, der udmønter aftalen (vedtaget 20. maj)

Midlertidig lønkompensationsordning forlænget med en måned

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er den 18. april blevet enige om at forlænge den midlertidige lønkompensationsordning med en måned, så den gælder frem til og med 8. juli.

Virksomhederne skal genansøge om forlængelse for perioden fra 9. juni til 8. juli 2020 hos Erhvervsstyrelsen.

Læs aftaleteksten (PDF) Læs pressemeddelelse "Trepartsaftale om midlertidig lønkompensation forlænget med en måned", 18. april Læs pressemeddelelse "Regeringen freder elever, lærlinge og praktikanters ferie- og fridage under lønkompensation", 6. maj

Gradvis åbning: Hjælpepakker til lønmodtagere og virksomheder

Regeringen og alle Folketingets partier indgik den 19. marts en aftale om omfattende hjælpepakker til danske lønmodtagere og virksomheder.

Aftaleparterne er den 18. april blevet enige om at justere hjælpepakkerne og tilføje nye tiltag, så hjælpepakkerne kan holde hånden under endnu flere virksomheder, selvstændige og arbejdspladser.

Aftalen betyder, at en række af tiltagene i hjælpepakkerne nu bliver forlænget med en måned til 8. juli. Derudover er der aftalt nye tiltag for blandt andet at forhindre fyringer og hjælpe sårbare grupper.

I forbindelse med genåbningen af Danmark vil der være medarbejdere, der har vanskeligt ved at møde fysisk på arbejde, fordi de af helbredsmæssige årsager er i en særlig risikogruppe for smitte med COVID-19. Der er derfor i aftalen afsat 200 millioner kroner, som kan bruges på at finde løsninger for denne gruppe.

Læs aftalen om hjælpepakker i forbindelse med gradvis åbning af Danmark (PDF) Faktaark om hjælpepakke (PDF) Læs nyhed "Ny aftale skal hjælpe flere ledige, lønmodtagere og sårbare grupper på arbejdsmarkedet", 19. april 2020

Midlertidig lønkompensationsordning

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 14. marts en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere. 

Den 30. marts blev regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om at styrke ordningen. Det sker ved at forhøje støtten i den eksisterende lønkompensationsordning. Formålet er at sikre, at endnu flere virksomheder gør brug af ordningen, så endnu flere lønmodtagere kan beholde deres job.

Det maksimale støtteniveau øges til 30.000 kr. pr. måned. Det betyder, at det maksimale støtteniveau for både funktionærer og ikke-funktionærer hæves fra hhv. 23.000 og 26.000 til 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

Staten vil fortsat finansiere 75 pct. af lønnen for funktionærer og 90 pct. af lønnen for ikke-funktionærer. Øvrige betingelser for lønkompensationsordningen følger den nuværende lønkompensationsordning, som er aftalt 14. marts.

Den midlertidige kompensationsordning gælder fra 9. marts og til med 9. juni 2020. Perioden blev den 18. april forlænget med en måned, så den nu gælder frem til og med 8. juli 2020.

Læs trepartsaftale om midlertidig lønkompensation indgået 14. marts (PDF) Faktaark om trepartsaftalen (PDF) Læs mere om trepartsaftalen indgået 30. marts, der styrker lønkompensationsordningen Vilkår for lærlinge og elever (PDF) Spørgsmål / svar om lønkompensation på virksomhedsguiden.dk Lovforslag om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation

Hotline til virksomheder om lønkompensation

Virksomheder eller organisationer, der har spørgsmål til trepartsaftalen om lønkompensation, kan få mere information på virksomhedsguiden.dk eller på Erhvervsstyrelsens hotline på telefon 72 20 00 34 (hverdage 08.30-16.00 / fredag 09.00-15.00).

Virksomhedsguiden.dk

Kompensationsordning for selvstændige

Selvstændige er ikke direkte omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation, selvom de også kan være udfordret på deres levebrød. Regeringen og Folketingets partier vil derfor sikre kompensation til de selvstændigt erhvervsdrivende, som oplever store fald i deres omsætning.

Freelancere og kunstnere mv. er også omfattet af ordningen. 

Den midlertidige kompensationsordning til selvstændige og freelancere blev den 18. april forlænget en måned, så den gælder fra den 9. marts 2020 til og med den  8. juli 2020.

Kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomst
Alle partier i Folketinget blev den 18. april enige om en kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomster, der som konsekvens af COVID-19 forventer at opleve A- og B-indkomsttab på minimum 30 pct.

Læs mere på Virksomhedsguiden.dk Aftale om hjælpepakker i forbindelse med gradvis genåbning af Danmark (PDF) Faktaark om midlertidig kompensationsordning for selvstændige (PDF) Faktaark om midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter (PDF) Faktaark om hjælpepakker i forbindelse med gradvis åbning af Danmark (PDF)

Øget adgang til dagpenge og sygedagpenge

For at afbøde de negative konsekvenser, som spredningen af COVID-19 kan få for dagpenge- og sygedagpengemodtagere, er regeringen og alle Folketingets partier enige om at give lempeligere vilkår for dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere i den kommende midlertidige periode. 

Aftaleparterne blev den 18. april enige om at forlænge den midlertidige periode med en måned.

Det betyder, at man forlænger den periode, hvor ledige ikke skal bruge af den optjente tid i dagpengesystemet til og med den 30. juni. Samme forlængelse gælder for retten til sygedagpenge og suspenderingen af de såkaldte G-dage.  

For dagpengemodtagere gælder: Perioden fra og med 1. marts til og med 30. juni medtælles ikke i den lediges dagpengeanciennitet. Det vil være en betingelse, at medlemmerne er medlem af a-kassen i perioden. 

For sygedagpengemodtagere gælder: Personer, der i perioden fra og med 9. marts til og med 30. juni har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger i de ni forudgående kalendermåneder, dvs. når revurderingstidspunktet og ikke kan få forlænget udbetalingen af sygedagpenge efter de eksisterende forlængelsesregler, vil få forlænget retten til sygedagpenge i tre måneder. 

Suspendering af G-dage: Arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse (G-dage) til medarbejdere, der er omfattet af en arbejdsfordeling eller hjemsendt, er suspenderet frem til og med 30. juni.

Lovforslag om dagpenge og suspendering af G-dage (vedtaget 26. marts) Lovforslag om sygedagpenge (vedtaget 26. marts) Læs mere om hjælpepakken til dansk økonomi på Finansministeriets hjemmeside Læs mere om forlængelsen i aftalen om hjælpepakker i forbindelse med gradvis genåbning (PDF)

225-timersreglen er suspenderet frem til juli

Corona-udbruddet får Folketinget til at suspendere 225-timersreglen i en midlertidig periode. Det skyldes, at sundhedskrisen gør det sværere at få job og dermed også at opfylde kravet om 225-timers beskæftigelse i løbet af et år.

Timekravet er suspenderet i perioden fra 9. marts frem til 30. juni.

Læs det vedtagne lovforslag om forlængelse af 12-måneders-perioden i 225-timersreglen Læs mere i nyhed fra den 22. april 2020 Læs mere i nyhed fra den 6. april 2020

Særlov om sygedagpenge og fleksibel arbejdsfordeling

Folketinget har vedtaget en særlov, som giver arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende statslig refusion fra første sygefraværsdag for de personer, der er smittede eller i karantæne på grund af COVID-19.

Derudover har regeringen besluttet at gøre ordningen med arbejdsfordeling mere fleksibel, så virksomhederne hurtigt kan tilpasse sig og undgå afskedigelser af medarbejdere. Ordningen går ud på, at virksomhederne for at undgå afskedigelser kan sætte medarbejderne ned i arbejdstid i en midlertidig periode, hvor de så kan få supplerende dagpenge.

Endelig vil regeringen midlertidigt udvide varslingspuljen med 10 millioner kroner i år, hvis det viser sig nødvendigt. Pengene vil kunne sikre en hurtig og målrettet indsats til personer, der mister deres arbejde som led i større afskedigelser affødt af COVID-19.

Læs det vedtagne lovforslag på Folketingets hjemmeside Faktaark om refusion til arbejdsgivere (PDF) Faktaark om arbejdsfordeling (PDF) Faktaark om varslingspuljen (PDF) Læs pressemeddelelse: ”Nødpakke skal hjælpe lønmodtagere og virksomheder godt igennem corona-krise”, 12. marts 2020

Hotline til virksomheder om arbejdsfordeling og varslingsordninger

Virksomheder, der har spørgsmål til arbejdsfordeling, varslingsordninger eller øvrige beskæftigelsesordninger, kan kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings landsdækkende hotline til virksomheder på telefon 72 20 03 50 (hverdage 08.00-16.00).

Beskæftigelsesindsatsen er suspenderet i en midlertid periode

Som led i regeringens tiltag for at stoppe spredningen af COVID-19 blev beskæftigelsesindsatsen den 12. marts suspenderet. 

Ny ændringsbekendtgørelse fra 30. marts betyder, at den delvise lukning af jobcentrene bliver forlænget. Der er dog enkelte ændringer. Jobcentrene skal blandt andet hjælpe borgere med at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet, modvirke negative konsekvenser for udsatte borgere på sociale ydelser og undgå, at sagerne hober sig op i kommunerne.

Den nye bekendtgørelse indeholder samtidig en række ændringer, som skal sikre, at den delvise lukning ikke har negative konsekvenser for udsatte borgere. For eksempel får kommunerne mulighed for at holde digitale eller telefoniske samtaler med alle borgere, så jobcentrene fortsat kan bistå ledige. Det vil dog fortsat være frivilligt for borgeren at deltage i samtaler og i tilbud. 

Samtidig kan kommunerne iværksætte nye uddannelsesforløb for ledige, der ønsker at opkvalificere sig, hvis forløbene kan foregå som fjernundervisning. Og for at holde sagsbunkerne nede bliver det muligt for kommunerne at behandle sager virtuelt i rehabiliteringsteamet, så borgere kan overgå til fx ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Den virtuelle sagsbehandling vil ske efter borgerens samtykke. 

Læs mere på star.dk Læs Bekendtgørelse om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen Læs ændringsbekendtgørelse Spørgsmål / svar om beskæftigelsesindsatsen og ydelser

Udvidet overvågning af arbejdsmarkedet

Som følge af corona-sygdommen udvider regeringen sin overvågning af arbejdsmarkedet, så blandt andet antallet af nyledige bliver opdateret på daglig basis.

Den udvidede overvågning vil give regeringen, alle relevante myndigheder og offentligheden et mere nutidigt billede af de udfordringer, der opstår, og dermed bedre muligheder for at tilrettelægge indsatsen baseret på så klart et øjebliksbillede som muligt.

Følg situationen på arbejdsmarkedet dag for dag på jobindsats.dk

Udskydelse af ferie i forbindelse med covid-19

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har den 31. marts 2020 fremsat et lovforslag, der giver arbejdsgivere en midlertidig, men hurtig adgang til i helt særlige situationer i forbindelse med covid-19 at udskyde en lønmodtagers ferie til en efterfølgende afholdelsesperiode.

På den måde imødekommes et behov for, at berørte lønmodtagere uden tab af ferie vil kunne arbejde i den forestående periode, hvor behovet for særlig arbejdskraft vil kunne være påtrængende.

Lovforslaget blev vedtaget den 2. april 2020. 

Find det vedtagne lovforslag på Folketingets hjemmeside

Myndighedernes fælles hjemmeside om COVID-19

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/COVID-19 udbruddet i Danmark.

Læs mere på coronasmitte.dk