Spring over hovedmenu

COVID-19

Her på siden finder du et overblik over vigtige initiativer for at holde hånden under danske virksomheder, lønmodtagere og selvstændige.

Folketinget forlænger suspension af dagpengeforbrug til 30. juni 2021

Folketinget har tirsdag den 11. maj 2021 vedtaget to lovforslag, der forlænger suspensionen af både dagpengeforbrug og 225-timersreglen til den 30. juni 2021.

Det ene lovforslag, L 218, forlænger suspensionen af dagpengeforbruget frem til den 30. juni 2021. Derudover forlænges sygedagpengeperioden med to måneder for personer, der ellers ikke kan få forlænget deres ret til sygedagpenge. Det betyder, at ingen sygedagpengemodtagere vil overgå til jobafklaringsforløb til og med den 30. juni 2021.

Det andet lovforslag, L 219, forlænger suspensionen af 225-timers-reglen frem til den 30. juni 2021. 225-timersreglen betyder, at modtagere af kontanthjælp kan få nedsat deres ydelse, hvis de ikke har haft mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder.

Forlængelserne udmønter dele af den samlede rammeaftale for genåbningen af Danmark fra 22. marts 2021 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.

Læs det vedtagne lovforslag L 218 på Folketingets hjemmeside Læs det vedtagne lovforslag L 219 på Folketingets hjemmeside

Trepartsaftale: Ansatte på lønkompensation får mulighed for at forberede genåbning

I forbindelse med den igangværende genåbning af Danmark har regeringen og arbejdsmarkedets parter besluttet at justere lønkompensationsordningen. Virksomhederne får yderligere den mulighed, at medarbejdere omfattet af lønkompensationsordningen, kan genoptage deres arbejde i de sidste syv kalenderdage op til virksomhedens genåbning, uden at det påvirker virksomhedens mulighed for at få fuld lønkompensation for disse dage.

Muligheden vil gælde både den generelle lønkompensationsordning og ordningen for tvangslukkede virksomheder. 

Den generelle lønkompensationsordning gælder fortsat til og med den 30. juni 2021, mens ordningen for tvangslukkede virksomheder fortsætter indtil de pågældende virksomheder får lov til at genåbne.

Læs pressemeddelelse: "Ansatte på lønkompensation får mulighed for at forberede genåbning af deres virksomheder", 13. april 2021

Genåbning af beskæftigelsesindsatsen fra 15. april

Fra den 15. april 2021 vil det igen være muligt for ledige at komme i fx virksomhedspraktik og løntilskudsjob. Kommunen kan også give tilbud om nytteindsats, vejledning og opkvalificering med fysisk fremmøde til ledige, som er i særlig risiko for at miste kontakten med arbejdsmarkedet.

Det vil ikke længere være frivilligt for borgeren at tage imod det konkrete tilbud. Sagsbehandleren skal dog konkret vurdere, om tilbuddet er det rigtige for borgere i risikogruppen for Covid-19 eller med pårørende i risikogruppen.

Læs pressemeddelelse: "Genåbning af beskæftigelsesindsatsen giver mulighed for virksomhedspraktik og løntilskudsjob", 8. april 2021

Lønkompensationsordningen forlænget frem til 30. juni 2021

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er den 26. marts 2021 blevet enige om, at trepartsaftalen fra den 14. januar 2021 om lønkompensationsordningen forlænges til at gælde til og med 30. juni 2021. Forlængelsen vil følge de aftalte forudsætninger fra trepartsaftalen i januar.

Det sker i forlængelse af Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark, hvor et bredt politisk flertal blev enige om en gradvis genåbning af samfundet, men hvor dele af erhvervslivet fortsat vil være ramt af restriktioner i den kommende tid.

Regeringen og partierne bag genåbningsaftalen har desuden aftalt at nedsætte en økonomisk ekspertgruppe, som skal komme med anbefalinger til, hvordan hjælpepakkerne kan udfases fra den 1. juli 2021 og frem. Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at drøfte udfasningen af lønkompensationsordningen, når regeringens ekspertgruppe er kommet med sine anbefalinger senere på foråret.

Læs pressemeddelelse: "Trepartsaftale om lønkompensation forlænget til 30. juni 2021", 26. marts 2021

Nu kan de sidste to ugers indefrosne feriepenge udbetales

Fra onsdag den 24. marts 2021 har danske lønmodtagere kunnet bestille de sidste to ugers indefrosne feriepenge.

I alt har lønmodtagerne 56 milliarder kroner til gode, der kan være med til at få gang i økonomien efter en svær tid.

De to ugers feriepenge kan bestilles fra den 24. marts og frem til den 31. maj 2021. Man kan bestille pengene på borger.dk, og der går op til ti dage til de kommer ind på bankkontoen.

Ligesom i efteråret er det frivilligt, om man vil have sine feriemidler udbetalt, eller om man vil lade dem stå. Lader man dem stå, vil de blive forvaltet af LD Fonde.

Læs mere om udbetalingen af feriemidler på borger.dk/feriemidler Læs mere om opsparede feriemidler hos LD Fonde Læs pressemeddelelse: "Fra i dag kan man bestille de sidste feriepenge – i alt 56 mia. kr.", 24. marts 2021

Folketinget forlænger sygedagpengeordninger til corona-ramte og sikrer barsel til selvstændige med lukkede virksomheder

Et enigt Folketinget vedtog den 23. marts 2021 en lov, der forlænger den midlertidige ret til sygedagpenge for de lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med corona eller har pårørende i risikogruppen til 30. juni 2021. Samtidig får de forældre, der må blive hjemme for at passe deres børn fordi de er smittet med covid-19 eller hjemsendt som nære kontakter og ikke kan arbejde hjemmefra, forlænget muligheden for at få dagpenge efter barselsloven.

Folketinget har også besluttet at forlænge den ordning, som giver arbejdsgivere ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere, der er syge med corona.

Endelig sikrer loven selvstændiges ret til syge- og barselsdagpenge, da man ved vurderingen af, om de har opfyldt beskæftigelseskravet, nu kan se bort fra perioden 1. december 2020 til 30. april 2021, hvor manges virksomheder har været lukket som følge af restriktionerne.

Læs nyhed: "Flertal forlænger sygedagpengeordninger til corona-ramte og sikrer barsel til selvstændige med lukkede virksomheder", 24. marts 2021 Læs det vedtagne lovforslag, L 192, på Folketingets hjemmeside

Ingen modregning i pension for ekstra corona-arbejde

Et bredt flertal af Folketingets partier har den 24. februar 2021 indgået en aftale, som sikrer, at pensionister, der har taget ekstra arbejde relateret til corona, kan undtage indtægter fra ekstraarbejdet i beregningen af deres pension. Der vil heller ikke ske modregning i pensionen som følge af indtægten, hvis ægtefællen eller samleveren har indtægter fra ekstra arbejde på baggrund af pandemien.

Med aftalen fjernes modregningen, der skyldes indtægter fra ekstra corona-arbejde fra marts 2020 og i hele 2021. For at undgå modregningen skal pensionister indberette ekstra arbejde som følge af corona til Udbetaling Danmark.

Aftalen gælder for alle offentligt og privat ansatte, der vurderer at have haft øgede indtægter fra corona-relateret ekstra arbejde.

Læs pressemeddelelse: "Ny aftale: Indtægter fra ekstra corona-arbejde skal ikke længere modregnes i pension", 24. februar 2021 Læs aftaleteksten (PDF) Læs lovforslaget, der udmønter aftalen, på Folketingets hjemmeside

Ny aftale om hjælpepakker styrker opkvalificering

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har den 9. februar 2021 indgået en politisk aftale om at forbedre hjælpepakkerne for mindre erhvervsdrivende. Med aftalen er der også afsat 300 mio. kroner til at styrke lediges muligheder for at blive opkvalificeret.

Aftalepartierne er blandt andet enige om at forlænge retten til at påbegynde en uddannelse til 110 procent dagpengesats med yderligere et år, så retten også gælder i 2022. Det gælder uddannelser, hvor der er mangel på arbejdskraft, samt uddannelser til SOSU-området og grønne job.  

I aftalen indgår også tiltag for modtagere af dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp. Det er aftalt at videreføre suspensionen i dagpengeforbruget, og perioden frem til og med april måned bliver således ikke talt med i den lediges dagpengeanciennitet. I samme ombæring bliver både den midlertidige ret til sygedagpenge og suspensionen af 225-timersreglen forlænget frem til og med 30. april 2021. Endelig bliver de udvidede SU-lånemuligheder også forlænget med to måneder. 

Læs pressemeddelelse: "Ny aftale styrker mulighederne for opkvalificering", 9. februar Læs aftaleteksten (PDF)

Nye skærpede testkrav til tilrejsende arbejdskraft

Søndag den 7. februar 2021 blev der indført nye skærpede krav til test af tilrejsende arbejdskraft, som kommer til Danmark for at arbejde.

De ny regler indebærer, at arbejdsgivere, der har tilrejsende arbejdskraft ansat, skal kunne dokumentere, at disse ansatte er blevet PCR-testet. Testen skal laves mindst 48 timer efter indrejsetesten forud for ankomst til Danmark og senest 96 timer efter indrejsetesten.

Det skærpede testkrav følger op på tidligere tiltag fra efteråret for at dæmme op for smittespredningen hos vandrende arbejdskraft.

Ud over det gældende krav om negativ covid-19 test ved indrejse, som er maksimalt 24 timer gammel, er der fra den 7. februar også et krav om en covid-19 test senest 24 timer efter indrejse.

Læs pressemeddelelse: "Nye skærpede testkrav til tilrejsende arbejdskraft", 6. februar Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside

Ny lov mod smittespredning i arbejdstageres boliger

Et bredt flertal i Folketinget har den 2. februar 2020 vedtaget en ny lov, der skal forebygge smitte med covid-19 ved at skærpe krav til boligens indretning og myndighedstilsyn, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for deres ansatte.

Med den nye lov fastsættes en række minimumskrav til de boliger, en arbejdsgiver stiller til rådighed for sine ansatte. Det vil bl.a. være krav om afstand og instruktion i rengøring. Arbejdstilsynet vil i forbindelse med de almindelige tilsyn på arbejdspladser gennemgå den udarbejdede plan. Hvis planen ikke er udarbejdet eller mangelfuld, kan Arbejdstilsynet underrette bopælskommunen, der på baggrund af tilsynet vil kunne påbyde, at boligforholdene bringes i overensstemmelse med lovens krav, og i yderste konsekvens påbyde, at de ansatte midlertidigt flyttes til en anden bolig. 

Lovforslaget er fremsat af boligminister Kaare Dybvad (S) og er udarbejdet i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet.

Loven gælder frem til og med 30. juni 2021.

Læs pressemeddelelse "Flertal vedtager ny lov mod smittespredning i arbejdstageres boliger", 3. februar Find kravene til indkvartering og en skabelon til plan for boligforhold på Arbejdstilsynets hjemmeside Find det vedtagne lovforslag, L 144, på Folketingets hjemmeside

Trepartsaftale: Lønkompensation forlænges i alle brancher

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er torsdag den 14. januar 2021 blevet enige om at forlænge lønkompensation til de skærpede restriktioner ophører, så den fortsat kan være med til at hjælpe både lønmodtagere og virksomheder i en svær periode. Det sker efter, at den generelle nedlukning af samfundet er blevet forlænget i lyset af den alvorlige corona-situation, hvor mange er smittede, og antallet af indlagte stiger.

Med forlængelsen er parterne desuden enige om, at der genindføres mulighed for, at virksomhederne kan varsle ferie for den enkelte lønmodtager svarende til én feriedag optjent efter ferieloven eller én afspadseringsdag med løn eller – hvis medarbejderen ikke har tilstrækkelig ferie eller afspadsering svarende til en dag – afholde tjenestefri i én dag uden løn pr. lønkompenserende måned (28 kalenderdage), når medarbejderne er hjemsendt på lønkompensation. Kravet om ferieafholdelse blev vedtaget i Folketinget den 2. februar 2021.

Læs pressemeddelelse: "Trepartsaftale: Lønkompensation forlænges i alle brancher", 15. januar Læs pressemeddelelse: "Krav om ferieafholdelse i aftale om lønkompensation vedtaget", 2. februar Læs det vedtagne lovforlslag, L 146, på Folketingets hjemmeside

Skærpet testkrav til vandrende arbejdskraft

Vandrende arbejdskraft er omfattet af det skærpede generelle krav om testcertifikat ved indrejse til Danmark, som fra 9. januar 2021 kl. 17 skal bygge på en maksimalt 24 timer gammel negativ COVID-19-test. Testen kan være en quicktest. I dag må testen højest være 72 timer gammel ved indrejse til Danmark.

Desuden lægger regeringen op til, at arbejdsgivere, der har vandrende arbejdskraft ansat, skal kunne dokumentere, at disse ansatte er blevet PCR-testet senest 72 timer efter testen forud for indrejse. Forslaget kræver lovændring, og regeringen vil søge Folketingets opbakning hertil.

Læs presssemeddelelse: "Regeringen vil skærpe testkrav til vandrende arbejdskraft", 8. januar

Hjælp til familier med hjemsendte børn og udsatte grupper forlænges

Mulighederne for barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn og sygedagpenge for personer i særlig risiko ved corona-smitte bliver forlænget frem til 31. marts 2021. Det samme gør arbejdsgiveres ret til refusion fra første fraværsdag for lønmodtagere, der er smittede eller i karantæne på grund af covid-19.

Læs pressemeddelelse: "Hjælp til familier med hjemsendte børn og udsatte grupper forlænges", 7. december

FL21: 640 millioner kroner til opkvalificering

Regeringen har den 6. december 2020 indgået en finanslovsaftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om stimuli og grøn genopretning.

For at sætte skub i økonomien og tage hånd om arbejdsmarkedet er der afsat 640 millioner kroner til opkvalificering. Det bliver mere attraktivt at uddanne sig til SOSU-assistent og til grønne job. Derudover får ledige ret til et kort jobrettet kursus, og der kommer ekstra hjælp til mindre virksomheder i kriseramte brancher og særlig hårdt ramte områder. 

Læs pressemeddelelse: "FL21: 640 millioner kroner til opkvalificering", 6. december

De sidste to ugers indefrosne feriepenge udbetales

Lønmodtagerne kan få deres resterende indefrosne feriepenge udbetalt. Det fremgår af en aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet, der blev indgået den 2. december 2020. 

Partierne er enige om, at udbetalingen skal finde sted fra marts 2021, som er det tidligst mulige tidspunkt, de indefrosne feriemidler kan opgøres og udbetales. 

Læs pressemeddelelse "Til marts kan man bestille de sidste indefrosne feriepenge", 2. december

Trepartsaftale: Lønkompensation til Nordjylland

Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev den 7. november 2020 enige om en ny model for lønkompensation i de syv nordjyske kommuner, der er berørt af nye, lokale restriktioner for at begrænse corona-smitten.

Aftalen har til hensigt at undgå afskedigelser af medarbejdere samt afhjælpe de berørte virksomheder i den nuværende ekstraordinære smitteudviklingssituation i Nordjylland.

Med aftalen indføres en lokal lønkompensation, hvor virksomheder i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune får adgang til at søge om lønkompensation.

Den lokale lønkompensation vil generelt basere sig på forudsætningerne for den tidligere lønkompensationsordning, men der vil ikke blive stillet krav om afholdelse af feriedage for medarbejdere.

Læs pressemeddelelse "Ny trepartsaftale om lønkompensation i Nordjylland", 7. november

Aftale forlænger hjælpepakker og styrker sikkerhedsnettet for ledige

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har den 27. oktober indgået en aftale, der forlænger hjælpepakkerne frem til den 31. januar 2021.

Aftalen betyder også at:

  • Personer, der opbruger deres dagpengeret i perioden fra 1. november 2020 og indtil 1. november 2021, vil få forlænget deres ret til dagpenge med to måneder.
  • Retten til sygedagpenge forlænges med tre måneder, så ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 31. januar 2021.
  • 225-timersreglen suspenderes igen for kontanthjælpsmodtagere fra 1. november 2020 til 31. januar 2021.
  • Der afsættes 60 mio. kroner til opkvalificering af ledige.
Læs aftalen på Erhvervsministeriets hjemmeside (PDF) Læs nyhed "Ledige får ekstra to måneder med dagpenge", 23. november Find lovforslaget der udmønter dele af aftalen på Folketingets hjemmeside

Nye tiltag til begrænsning af corona-smitte blandt vandrende arbejdskraft

Både i Danmark og i resten af Europa er der generelt en stigende smittespredning. Derfor har regeringen iværksat en række nye initiativer for at forhindre, at vandrende arbejdstagere tager corona-smitte med til Danmark.

Fra mandag den 26. oktober skal udenlandsk arbejdskraft fra højrisikolande kunne fremvise en negativ corona-test for at komme over grænsen. Testen skal være lavet højest 72 timer, inden man vil rejse ind i Danmark.

Regeringen arbejder desuden på en model, hvor arbejdsgiver kan stille krav om test efter indrejse. Det kræver ny lovhjemmel for, at arbejdsgivere kan kræve en corona-test fra medarbejderen og se resultatet. Den mulighed er regeringen ved at drøfte med arbejdsmarkedets parter.

Arbejdstilsynet vil gennemføre et skærpet corona-tilsyn på arbejdspladser, hvor der er stor andel af udenlandsk arbejdskraft. De nye målrettede tilsyn igangsættes onsdag den 28. oktober.

Arbejdsgivere, der stiller bolig til rådighed for deres ansatte, opfordres til at sikre, at der også forebygges mod corona i boligen. Sundhedsstyrelsen udarbejder retningslinjerne på området. Regeringen vil gå i dialog med kommunerne om tilsynet med boliger for vandrende arbejdskraft.

Læs pressemeddelelse: "Udenlandsk arbejdskraft skal vise negativ corona-test ved grænsen", 24. oktober 2020 Læs pressemeddelelse: "Arbejdstilsynet skærper coronakontrol med virksomheder med udenlandsk arbejdskraft", 28. oktober 2020 Læs mere om målrettede tilsyn i brancher med udenlandsk arbejdskraft på Arbejdstilsynets hjemmeside Læs nyhed: "Ny lov giver arbejdsgivere mulighed for at kræve corona-test af medarbejdere", 23. november Læs lovforslaget, der giver arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for covid-19

Ny midlertidig arbejdsfordelingsordning skal forebygge fyringer

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 31. august 2020 indgået en trepartsaftale, der skal hjælpe både medarbejdere og virksomheder i forbindelse med, at lønkompensation er udløbet.

Trepartsaftalen om en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning skal gælde året ud og være med til at forebygge fyringer, efter udfasningen af lønkompensationsordningen. De nye muligheder giver medarbejdere større tryghed, blandt andet med højere dagpenge, og er med til at holde hånden under de virksomheder, der fx er ramt på grund af nedgang i eksporten som følge af corona.

Med arbejdsfordeling kan man dele det arbejde, der er mellem medarbejderne i stedet for at afskedige ansatte. Mens man er hjemme, modtager man dagpenge. Som en del af aftalen vil den maksimale dagpengesats være forhøjet til 23.000 kroner pr. måned. Det er godt 20 procent over den normale maksimale dagpengesats. Forhøjelsen finansieres primært af et arbejdsgiverbidrag. I perioder, hvor man er hjemme på arbejdsfordeling, vil man som følge af aftalen også kunne efteruddanne sig på dagpenge. Derudover vil ansatte i arbejdsfordeling ikke bruge af deres dagpengeret.

Læs pressemeddelelse "Ny trepartsaftale skal forebygge fyringer", 31. august Læs trepartsaftalen om en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked (PDF) Læs lovforslaget, der udmønter trepartsaftalen, vedtaget 10. september Find spørgsmål/svar om den nye midlertidige ordning på star.dk

Mulighed for digitale samtaler i jobcentre og a-kasser forlænges til 31. december

Frem til 31. december kan jobcentre og a-kasser fortsætte med at afholde digitale eller telefoniske samtaler med ledige for at mindske smittetrykket.

Muligheden for at afholde virtuelle møder i de kommunale rehabiliteringsteams, der blandt andet behandler sager om jobafklaringsforløb og ressourceforløb, bliver også forlænget.

Regeringen vil desuden forlænge muligheden for at tilføje nye online-kurser til de positivlister, som ledige kan vælge kurser fra, når de skal opkvalificere sig. Normalt offentliggøres listerne kun 1. april og 1. oktober, men frem til nytår kan der altså løbende komme nye kurser til, som kan tages online.

Læs mere i pressemeddelelse: "Regeringen forlænger mulighed for digitale og telefoniske samtaler i jobcentrene og a-kasser", 16. september

Forældre til hjemsendte børn kan midlertidigt modtage barselsdagpenge

Som følge af covid-19 og sundhedsmyndighedernes anbefalinger oplever nogle forældre udfordringer med at passe deres børn, der er konstateret smittet med covid-19, eller som er hjemsendt som nære kontakter, fordi andre børn eller voksne på skolen eller i daginstitutionen er konstateret smittet.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har derfor indgået en aftale, der giver mulighed for, at forældrene kan få dagpenge efter barselsloven, indtil barnet igen kan komme i institution eller i skole. 

Det forventes, at ordningen vil træde i kraft den 1. oktober 2020, og den gælder frem til den 31. december 2020.

Læs pressemeddelelse: "Ny trepartsaftale skal hjælpe corona-ramte børnefamilier", 10. september 2020 Læs pressemeddelelse: "Hjælp til corona-ramte børnefamilier omfatter også selvstændige", 20. september 2020 Læs lovforslaget, der udmøter aftalen

Ledige løftes i krisen

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten indgik den 17. juni 2020 en politisk aftale om, at ledige skal løftes i krisen.

Ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse får fra august og frem til udgangen af 2021 ret til at tage en erhvervsuddannelse på 110 procent dagpenge. Kravet er, at man er fyldt 30 år og starter på en uddannelse, hvor der er gode jobmuligheder.

Aftalen indeholder initiativer til 390 millioner kroner og bygger videre på den særskilte aftale, som S, V, DF, RV og K (aftalepartierne bag beskæftigelsesreformen) har indgået om at styrke opkvalificeringsindsatsen med knap 340 millioner kroner, der blandt andet indebærer, at de korte erhvervsrettede kurser, som er gode til at omstille ledige nu og her, bliver samlet, styrket og forenklet.

Samlet er der i perioden 2020-2023 afsat 730 millioner kroner til at opkvalificere ledige.

Læs uddybende beskrivelse af alle initiativer i de to aftaler (PDF) Læs pressemeddelelse "Bredt politisk flertal hæver dagpengene under uddannelse", 17. juni 2020 Find Positivliste for uddannelser med ret til 110 procent dagpenge

Genstart af dansk økonomi: Udbetaling af indefrosne feriemidler og engangstilskud på 1.000 kr.

Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialist Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet blev den 15. juni enige om en række initiativer, der skal stimulere dansk økonomi. 

Der er blandt andet enighed om, at der skal udbetales indefrosne feriemidler svarende til tre ugers ferie og et skattefrit engangstilskud på 1.000 kroner til personer på offentlig forsørgelse. 

Fremrykning af udbetaling af feriepenge
De indefrosne feriemidler optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. marts 2020, svarende til op til tre ugers ferie, udbetales senest oktober 2020. Udbetalingen af feriemidlerne vil ikke blive modregnet i indkomstoverførsler. 

Der er enighed om at drøfte behovet for udbetaling af de resterende indefrosne feriemidler til efteråret.  

Engangstilskud til ydelsesmodtagere
Ydelsesmodtagere, som var helt eller delvist offentligt forsørgede i april måned, modtager et skattefrit engangstilskud på 1.000 kroner. Beløbet udbetales senest oktober 2020 og bliver ikke modregnet i borgerens offentlige ydelser. 

Læs pressemeddelelse "Tre ugers feriepenge er på vej til danskerne", 17. august Læs nyhed "Folketinget vedtager et skattefrit engangstilskud på 1.000 kr. til ydelsesmodtagere", 17. august Oversigt: Disse personer er berettigeret til engangstilskud på 1.000 kr. Læs mere om engangstilskuddet på borger.dk Læs mere om stimuli-initiativerne på Finansministeriets hjemmeside

Udfasning af hjælpepakker

Regeringen indgik den 15. juni en aftale om udfasning af hjælpepakkerne med Venstre, Radikale Venstre, Socialist Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet.

Der er blandt andet enighed om, at kompensationsordningerne for selvstændige forlænges til 8. august, og at den midlertidige suspendering af anciennitetstællingen i dagpengesystemet forlænges med yderligere to måneder.

Ordninger for selvstændige
Kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere, kombinatører mv. forlænges med en måned til og med den 8. august 2020.

Selvstændige får derudover mulighed for at få ret til dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemsskab. Det er et krav, at indmeldelsen sker i perioden fra og med den 9. juli til og med den 8. august. 

Selvstændige i tvangslukkede erhverv får mulighed for at opnå ret til dagpenge, uden at virksomheden skal ophøre.

Dagpenge og sygedagpenge
Den midlertidige suspendering af anciennitetstællingen i dagpengesystemet forlænges med yderligere to måneder, så ledige dagpengeanciennitet sættes på pause frem til og med 31. august 2020. 

Den midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge forlænges med tre måneder. Det indebærer, at ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 30. september 2020.  

G-dage
Den midlertidige suspendering af arbejdsgivernes betaling af dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) forlænges frem til og med 31. august. 

Læs mere om aftalen på Finansministeriets hjemmeside

Gradvis udfasning af lønkompensationsordningen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er den 5. juni blevet enige om en udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning for lønmodtagere frem til og med 29. august. Herefter ophører ordningen.

Lønkompensationsordningen forlænges yderligere for lønmodtagere i virksomheder, som er fuldt lukket som følge af, at de ved bekendtgørelse har forbud mod at holde åbent. For disse virksomheder ophører ordningen, når forbuddet ophæves.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er samtidig enige om at drøfte en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning, som supplement til den eksisterende ud fra blandt andet principperne i anbefalingerne fra regeringens økonomiske ekspertgruppe.

Læs pressemeddelelse "Regeringen og arbejdsmarkedets parter udfaser gradvist lønkompensationsordningen", 5. juni Læs aftaletekst (PDF)

Trepartsaftale skal sikre flere lære- og elevpladser

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 28. maj en aftale, der fordeler et overskydende beløb fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) på 5,4 milliarder kroner til virksomheder. Det skal bane vejen for flere lærepladser i en tid, hvor der oprettes markant færre lære- og elevpladser. 

Med trepartsaftalen indføres en løntilskudsordning for private virksomheder, der har lærlinge eller vil ansætte lærlinge. Her får virksomhederne resten af året dækket 75 pct. af deres igangværende lærlinges løn. Derudover gives der løntilskud for så vidt angår nye aftaler på hhv. 45 pct. til korte aftaler og 90 pct. til ordinære uddannelsesaftaler. Løntilskudsordningen gælder fra 1. maj til 31. december 2020.

For at stimulere dansk økonomi og understøtte den fortsatte oprettelse af lærepladser er aftaleparterne enige om at yde et ekstraordinært tilskud på samlet set 1,4 mia. kr. til samtlige arbejdsgivere.

Alle arbejdsgivere på både det offentlige og private område får desuden forhøjet lønrefusion under skoleophold med 20 pct. i 2. halvår af 2020.

Læs aftaleteksten (PDF) Læs pressemeddelelse "Trepartsaftale: Over fem mia. kr. skal holde hånden under lærlinge, elever og virksomheder", 28. maj

Risikogruppe kan få forsørgelse frem til 1. september

Personer i den særlige risikogruppe for COVID-19 og deres pårørende kan under genåbningen af Danmark blive væk fra arbejdet, hvis det er for risikofyldt, og modtage løn eller sygedagpenge frem til 1. september. Arbejdsgiverne modtager sygedagpengerefusion i hele perioden.

Læs pressemeddelese "Bredt flertal sikrer forsørgelse til mennesker med ekstra risiko ved corona-sygdom", 15. maj Læs aftaleteksten (PDF) Læs lovforslaget, der udmønter aftalen (vedtaget 20. maj)

Midlertidig lønkompensationsordning forlænget med en måned

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er den 18. april blevet enige om at forlænge den midlertidige lønkompensationsordning med en måned, så den gælder frem til og med 8. juli.

Virksomhederne skal genansøge om forlængelse for perioden fra 9. juni til 8. juli 2020 hos Erhvervsstyrelsen.

Læs aftaleteksten (PDF) Læs pressemeddelelse "Trepartsaftale om midlertidig lønkompensation forlænget med en måned", 18. april Læs pressemeddelelse "Regeringen freder elever, lærlinge og praktikanters ferie- og fridage under lønkompensation", 6. maj

Gradvis åbning: Hjælpepakker til lønmodtagere og virksomheder

Regeringen og alle Folketingets partier indgik den 19. marts en aftale om omfattende hjælpepakker til danske lønmodtagere og virksomheder.

Aftaleparterne er den 18. april blevet enige om at justere hjælpepakkerne og tilføje nye tiltag, så hjælpepakkerne kan holde hånden under endnu flere virksomheder, selvstændige og arbejdspladser.

Aftalen betyder, at en række af tiltagene i hjælpepakkerne nu bliver forlænget med en måned til 8. juli. Derudover er der aftalt nye tiltag for blandt andet at forhindre fyringer og hjælpe sårbare grupper.

I forbindelse med genåbningen af Danmark vil der være medarbejdere, der har vanskeligt ved at møde fysisk på arbejde, fordi de af helbredsmæssige årsager er i en særlig risikogruppe for smitte med COVID-19. Der er derfor i aftalen afsat 200 millioner kroner, som kan bruges på at finde løsninger for denne gruppe.

Læs aftalen om hjælpepakker i forbindelse med gradvis åbning af Danmark (PDF) Faktaark om hjælpepakke (PDF) Læs nyhed "Ny aftale skal hjælpe flere ledige, lønmodtagere og sårbare grupper på arbejdsmarkedet", 19. april 2020

Kompensationsordning for selvstændige

Selvstændige er ikke direkte omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation, selvom de også kan være udfordret på deres levebrød. Regeringen og Folketingets partier vil derfor sikre kompensation til de selvstændigt erhvervsdrivende, som oplever store fald i deres omsætning.

Freelancere og kunstnere mv. er også omfattet af ordningen. 

Den midlertidige kompensationsordning til selvstændige og freelancere blev den 18. april forlænget en måned, så den gælder fra den 9. marts 2020 til og med den  8. juli 2020.

Kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomst
Alle partier i Folketinget blev den 18. april enige om en kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomster, der som konsekvens af COVID-19 forventer at opleve A- og B-indkomsttab på minimum 30 pct.

Læs mere på Virksomhedsguiden.dk Aftale om hjælpepakker i forbindelse med gradvis genåbning af Danmark (PDF) Faktaark om midlertidig kompensationsordning for selvstændige (PDF) Faktaark om midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter (PDF) Faktaark om hjælpepakker i forbindelse med gradvis åbning af Danmark (PDF)

Øget adgang til dagpenge og sygedagpenge

For at afbøde de negative konsekvenser, som spredningen af COVID-19 kan få for dagpenge- og sygedagpengemodtagere, er regeringen og alle Folketingets partier enige om at give lempeligere vilkår for dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere i den kommende midlertidige periode. 

Aftaleparterne blev den 18. april enige om at forlænge den midlertidige periode med en måned.

Det betyder, at man forlænger den periode, hvor ledige ikke skal bruge af den optjente tid i dagpengesystemet til og med den 30. juni. Samme forlængelse gælder for retten til sygedagpenge og suspenderingen af de såkaldte G-dage.  

For dagpengemodtagere gælder: Perioden fra og med 1. marts til og med 30. juni medtælles ikke i den lediges dagpengeanciennitet. Det vil være en betingelse, at medlemmerne er medlem af a-kassen i perioden. 

For sygedagpengemodtagere gælder: Personer, der i perioden fra og med 9. marts til og med 30. juni har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger i de ni forudgående kalendermåneder, dvs. når revurderingstidspunktet og ikke kan få forlænget udbetalingen af sygedagpenge efter de eksisterende forlængelsesregler, vil få forlænget retten til sygedagpenge i tre måneder. 

Suspendering af G-dage: Arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse (G-dage) til medarbejdere, der er omfattet af en arbejdsfordeling eller hjemsendt, er suspenderet frem til og med 30. juni.

Lovforslag om dagpenge og suspendering af G-dage (vedtaget 26. marts) Lovforslag om sygedagpenge (vedtaget 26. marts) Læs mere om hjælpepakken til dansk økonomi på Finansministeriets hjemmeside Læs mere om forlængelsen i aftalen om hjælpepakker i forbindelse med gradvis genåbning (PDF)

Særlov om sygedagpenge og fleksibel arbejdsfordeling

Folketinget har vedtaget en særlov, som giver arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende statslig refusion fra første sygefraværsdag for de personer, der er smittede eller i karantæne på grund af COVID-19.

Derudover har regeringen besluttet at gøre ordningen med arbejdsfordeling mere fleksibel, så virksomhederne hurtigt kan tilpasse sig og undgå afskedigelser af medarbejdere. Ordningen går ud på, at virksomhederne for at undgå afskedigelser kan sætte medarbejderne ned i arbejdstid i en midlertidig periode, hvor de så kan få supplerende dagpenge.

Endelig vil regeringen midlertidigt udvide varslingspuljen med 10 millioner kroner i år, hvis det viser sig nødvendigt. Pengene vil kunne sikre en hurtig og målrettet indsats til personer, der mister deres arbejde som led i større afskedigelser affødt af COVID-19.

Læs det vedtagne lovforslag på Folketingets hjemmeside Faktaark om refusion til arbejdsgivere (PDF) Faktaark om arbejdsfordeling (PDF) Faktaark om varslingspuljen (PDF) Læs pressemeddelelse: ”Nødpakke skal hjælpe lønmodtagere og virksomheder godt igennem corona-krise”, 12. marts 2020

Udvidet overvågning af arbejdsmarkedet

Som følge af corona-sygdommen udvider regeringen sin overvågning af arbejdsmarkedet, så blandt andet antallet af nyledige bliver opdateret på daglig basis.

Den udvidede overvågning vil give regeringen, alle relevante myndigheder og offentligheden et mere nutidigt billede af de udfordringer, der opstår, og dermed bedre muligheder for at tilrettelægge indsatsen baseret på så klart et øjebliksbillede som muligt.

Følg situationen på arbejdsmarkedet dag for dag på jobindsats.dk

Udskydelse af ferie i forbindelse med covid-19

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har den 31. marts 2020 fremsat et lovforslag, der giver arbejdsgivere en midlertidig, men hurtig adgang til i helt særlige situationer i forbindelse med covid-19 at udskyde en lønmodtagers ferie til en efterfølgende afholdelsesperiode.

På den måde imødekommes et behov for, at berørte lønmodtagere uden tab af ferie vil kunne arbejde i den forestående periode, hvor behovet for særlig arbejdskraft vil kunne være påtrængende.

Lovforslaget blev vedtaget den 2. april 2020. 

Find det vedtagne lovforslag på Folketingets hjemmeside

Midlertidig lønkompensationsordning

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 14. marts en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere. 

Den 30. marts blev regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om at styrke ordningen. Det sker ved at forhøje støtten i den eksisterende lønkompensationsordning. Formålet er at sikre, at endnu flere virksomheder gør brug af ordningen, så endnu flere lønmodtagere kan beholde deres job.

Det maksimale støtteniveau øges til 30.000 kr. pr. måned. Det betyder, at det maksimale støtteniveau for både funktionærer og ikke-funktionærer hæves fra hhv. 23.000 og 26.000 til 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

Staten vil fortsat finansiere 75 pct. af lønnen for funktionærer og 90 pct. af lønnen for ikke-funktionærer. Øvrige betingelser for lønkompensationsordningen følger den nuværende lønkompensationsordning, som er aftalt 14. marts.

Den midlertidige kompensationsordning gælder fra 9. marts og til med 9. juni 2020. Perioden blev den 18. april forlænget med en måned, så den nu gælder frem til og med 8. juli 2020.

Læs trepartsaftale om midlertidig lønkompensation indgået 14. marts (PDF) Faktaark om trepartsaftalen (PDF) Læs mere om trepartsaftalen indgået 30. marts, der styrker lønkompensationsordningen Vilkår for lærlinge og elever (PDF) Spørgsmål / svar om lønkompensation på virksomhedsguiden.dk Lovforslag om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation