Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

COVID-19

Her på siden finder du et samlet overblik over vigtige initiativer for at holde hånden under danske virksomheder, lønmodtagere og selvstændige.

Midlertidig lønkompensationsordning

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 14. marts en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere. 

Den 30. marts blev regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om at styrke ordningen. Det sker ved at forhøje støtten i den eksisterende lønkompensationsordning. Formålet er at sikre, at endnu flere virksomheder gør brug af ordningen, så endnu flere lønmodtagere kan beholde deres job.

Det maksimale støtteniveau øges til 30.000 kr. pr. måned. Det betyder, at det maksimale støtteniveau for både funktionærer og ikke-funktionærer hæves fra hhv. 23.000 og 26.000 til 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

Staten vil fortsat finansiere 75 pct. af lønnen for funktionærer og 90 pct. af lønnen for ikke-funktionærer. Øvrige betingelser for lønkompensationsordningen følger den nuværende lønkompensationsordning, som er aftalt 14. marts.

Den midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020.

Læs trepartsaftale om midlertidig lønkompensation indgået 14. marts (PDF) Faktaark om trepartsaftalen (PDF) Læs mere om trepartsaftalen indgået 30. marts, der styrker lønkompensationsordningen Vilkår for lærlinge og elever (PDF) Spørgsmål / svar om lønkompensation på virksomhedsguiden.dk Lovforslag om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation

Hotline til virksomheder om lønkompensation

Virksomheder eller organisationer, der har spørgsmål til trepartsaftalen om lønkompensation, kan få mere information på virksomhedsguiden.dk eller på Erhvervsstyrelsens hotline på telefon 72 20 00 34 (hverdage 08.30-16.00 / fredag 09.00-15.00).

Virksomhedsguiden.dk

Kompensationsordning for selvstændige

Selvstændige er ikke direkte omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation, selvom de også kan være udfordret på deres levebrød. Regeringen og Folketingets partier vil derfor sikre kompensation til de selvstændigt erhvervsdrivende, som oplever store fald i deres omsætning.

Freelancere og kunstnere mv. er også omfattet af ordningen. 

Læs mere på Virksomhedsguiden.dk Faktaark om midlertidig kompensationsordning for selvstændige (PDF) Faktaark om midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter (PDF)

Øget adgang til dagpenge og sygedagpenge

For at afbøde de negative konsekvenser, som spredningen af COVID-19 kan få for dagpenge- og sygedagpengemodtagere, er regeringen og alle Folketingets partier enige om at give lempeligere vilkår for dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere i den kommende midlertidige periode. 

For dagpengemodtagere gælder: Perioden fra og med 1. marts til og med 31. maj medtælles ikke i den lediges dagpengeanciennitet. Det vil være en betingelse, at medlemmerne er medlem af a-kassen i perioden.

For sygedagpengemodtagere gælder: Personer, der i perioden fra og med 9. marts til og med 9. juni har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger i de ni forudgående kalendermåneder, dvs. når revurderingstidspunktet og ikke kan få forlænget udbetalingen af sygedagpenge efter de eksisterende forlængelsesregler, vil få forlænget retten til sygedagpenge i tre måneder. 

Suspendering af G-dage: Arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse (G-dage) til medarbejdere, der er omfattet af en arbejdsfordeling eller hjemsendt, er suspenderet. 

Lovforslag om dagpenge og suspendering af G-dage (vedtaget 26. marts) Lovforslag om sygedagpenge (vedtaget 26. marts) Læs mere om hjælpepakken til dansk økonomi på Finansministeriets hjemmeside

225-timersreglen er suspenderet i tre måneder

Corona-udbruddet får Folketinget til at suspendere 225-timersreglen i tre måneder. Det skyldes, at sundhedskrisen gør det sværere at få job og dermed også at opfylde kravet om 225-timers beskæftigelse i løbet af et år.

Timekravet bliver suspenderet i perioden fra 9. marts og tre måneder frem.

 

Læs mere i nyhed fra den 6. april 2020

Særlov om sygedagpenge og fleksibel arbejdsfordeling

Folketinget har vedtaget en særlov, som giver arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende statslig refusion fra første sygefraværsdag for de personer, der er smittede eller i karantæne på grund af COVID-19.

Derudover har regeringen besluttet at gøre ordningen med arbejdsfordeling mere fleksibel, så virksomhederne hurtigt kan tilpasse sig og undgå afskedigelser af medarbejdere. Ordningen går ud på, at virksomhederne for at undgå afskedigelser kan sætte medarbejderne ned i arbejdstid i en midlertidig periode, hvor de så kan få supplerende dagpenge.

Endelig vil regeringen midlertidigt udvide varslingspuljen med 10 millioner kroner i år, hvis det viser sig nødvendigt. Pengene vil kunne sikre en hurtig og målrettet indsats til personer, der mister deres arbejde som led i større afskedigelser affødt af COVID-19.

Læs det vedtagne lovforslag på Folketingets hjemmeside Faktaark om refusion til arbejdsgivere (PDF) Faktaark om arbejdsfordeling (PDF) Faktaark om varslingspuljen (PDF) Læs pressemeddelelse: ”Nødpakke skal hjælpe lønmodtagere og virksomheder godt igennem corona-krise”, 12. marts 2020

Hotline til virksomheder om arbejdsfordeling og varslingsordninger

Virksomheder, der har spørgsmål til arbejdsfordeling, varslingsordninger eller øvrige beskæftigelsesordninger, kan kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings landsdækkende hotline til virksomheder på telefon 72 20 03 50 (hverdage 08.00-16.00).

Beskæftigelsesindsatsen er suspenderet i en midlertid periode

Som led i regeringens tiltag for at stoppe spredningen af COVID-19 blev beskæftigelsesindsatsen den 12. marts suspenderet. 

Ny ændringsbekendtgørelse fra 30. marts betyder, at den delvise lukning af jobcentrene bliver forlænget. Der er dog enkelte ændringer. Jobcentrene skal blandt andet hjælpe borgere med at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet, modvirke negative konsekvenser for udsatte borgere på sociale ydelser og undgå, at sagerne hober sig op i kommunerne.

Den nye bekendtgørelse indeholder samtidig en række ændringer, som skal sikre, at den delvise lukning ikke har negative konsekvenser for udsatte borgere. For eksempel får kommunerne mulighed for at holde digitale eller telefoniske samtaler med alle borgere, så jobcentrene fortsat kan bistå ledige. Det vil dog fortsat være frivilligt for borgeren at deltage i samtaler og i tilbud. 

Samtidig kan kommunerne iværksætte nye uddannelsesforløb for ledige, der ønsker at opkvalificere sig, hvis forløbene kan foregå som fjernundervisning. Og for at holde sagsbunkerne nede bliver det muligt for kommunerne at behandle sager virtuelt i rehabiliteringsteamet, så borgere kan overgå til fx ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Den virtuelle sagsbehandling vil ske efter borgerens samtykke. 

Læs mere på star.dk Læs Bekendtgørelse om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen Læs ændringsbekendtgørelse Spørgsmål / svar om beskæftigelsesindsatsen og ydelser

Udvidet overvågning af arbejdsmarkedet

Som følge af corona-sygdommen udvider regeringen sin overvågning af arbejdsmarkedet, så blandt andet antallet af nyledige bliver opdateret på daglig basis.

Den udvidede overvågning vil give regeringen, alle relevante myndigheder og offentligheden et mere nutidigt billede af de udfordringer, der opstår, og dermed bedre muligheder for at tilrettelægge indsatsen baseret på så klart et øjebliksbillede som muligt.

Hen over påske offentliggøres antallet af nyledige KUN på bm.dk (forsiden) - de bagvedliggende tal og de daglige rapporter offentliggøres IKKE på Jobindsats.dk

Følg situationen på arbejdsmarkedet dag for dag på jobindsats.dk

Udskydelse af ferie i forbindelse med covid-19

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har den 31. marts 2020 fremsat et lovforslag, der giver arbejdsgivere en midlertidig, men hurtig adgang til i helt særlige situationer i forbindelse med covid-19 at udskyde en lønmodtagers ferie til en efterfølgende afholdelsesperiode.

På den måde imødekommes et behov for, at berørte lønmodtagere uden tab af ferie vil kunne arbejde i den forestående periode, hvor behovet for særlig arbejdskraft vil kunne være påtrængende.

Lovforslaget blev vedtaget den 2. april 2020. 

Find det vedtagne lovforslag på Folketingets hjemmeside

Gradvis genåbning: Informationsmateriale til private kontorarbejdspladser

I forbindelse med den gradvise genåbningen af samfundet har Arbejdstilsynet i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed den 8. april 2020 udarbejdet et informationsmateriale, der vejleder kontorarbejdspladser i den private sektor i smitteforebyggelse.

Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside

Myndighedernes fælles hjemmeside om COVID-19

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/COVID-19 udbruddet i Danmark.

Læs mere på coronasmitte.dk