Spring over hovedmenu

COVID-19

Her på siden finder du et samlet overblik over vigtige initiativer for at holde hånden under danske virksomheder, lønmodtagere og selvstændige.

Ny midlertidig arbejdsfordelingsordning skal forebygge fyringer

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 31. august 2020 indgået en trepartsaftale, der skal hjælpe både medarbejdere og virksomheder i forbindelse med, at lønkompensation er udløbet.

Trepartsaftalen om en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning skal gælde året ud og være med til at forebygge fyringer, efter udfasningen af lønkompensationsordningen. De nye muligheder giver medarbejdere større tryghed, blandt andet med højere dagpenge, og er med til at holde hånden under de virksomheder, der fx er ramt på grund af nedgang i eksporten som følge af corona.

Med arbejdsfordeling kan man dele det arbejde, der er mellem medarbejderne i stedet for at afskedige ansatte. Mens man er hjemme, modtager man dagpenge. Som en del af aftalen vil den maksimale dagpengesats være forhøjet til 23.000 kroner pr. måned. Det er godt 20 procent over den normale maksimale dagpengesats. Forhøjelsen finansieres primært af et arbejdsgiverbidrag. I perioder, hvor man er hjemme på arbejdsfordeling, vil man som følge af aftalen også kunne efteruddanne sig på dagpenge. Derudover vil ansatte i arbejdsfordeling ikke bruge af deres dagpengeret.

Læs pressemeddelelse "Ny trepartsaftale skal forebygge fyringer", 31. august Læs trepartsaftalen om en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked (PDF) Læs lovforslaget, der udmønter trepartsaftalen, vedtaget 10. september Find spørgsmål/svar om den nye midlertidige ordning på star.dk

Mulighed for digitale samtaler i jobcentre og a-kasser forlænges til 31. december

Frem til 31. december kan jobcentre og a-kasser fortsætte med at afholde digitale eller telefoniske samtaler med ledige for at mindske smittetrykket.

Muligheden for at afholde virtuelle møder i de kommunale rehabiliteringsteams, der blandt andet behandler sager om jobafklaringsforløb og ressourceforløb, bliver også forlænget.

Regeringen vil desuden forlænge muligheden for at tilføje nye online-kurser til de positivlister, som ledige kan vælge kurser fra, når de skal opkvalificere sig. Normalt offentliggøres listerne kun 1. april og 1. oktober, men frem til nytår kan der altså løbende komme nye kurser til, som kan tages online.

Læs mere i pressemeddelelse: "Regeringen forlænger mulighed for digitale og telefoniske samtaler i jobcentrene og a-kasser", 16. september

Forældre til hjemsendte børn kan midlertidigt modtage barselsdagpenge

Som følge af covid-19 og sundhedsmyndighedernes anbefalinger oplever nogle forældre udfordringer med at passe deres børn, der er konstateret smittet med covid-19, eller som er hjemsendt som nære kontakter, fordi andre børn eller voksne på skolen eller i daginstitutionen er konstateret smittet.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har derfor indgået en aftale, der giver mulighed for, at forældrene kan få dagpenge efter barselsloven, indtil barnet igen kan komme i institution eller i skole. 

Det forventes, at ordningen vil træde i kraft den 1. oktober 2020, og den gælder frem til den 31. december 2020.

Læs pressemeddelelse: "Ny trepartsaftale skal hjælpe corona-ramte børnefamilier", 10. september 2020 Læs pressemeddelelse: "Hjælp til corona-ramte børnefamilier omfatter også selvstændige", 20. september 2020 Læs lovforslaget, der udmøter aftalen

Ledige løftes i krisen

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten indgik den 17. juni 2020 en politisk aftale om, at ledige skal løftes i krisen.

Ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse får fra august og frem til udgangen af 2021 ret til at tage en erhvervsuddannelse på 110 procent dagpenge. Kravet er, at man er fyldt 30 år og starter på en uddannelse, hvor der er gode jobmuligheder.

Aftalen indeholder initiativer til 390 millioner kroner og bygger videre på den særskilte aftale, som S, V, DF, RV og K (aftalepartierne bag beskæftigelsesreformen) har indgået om at styrke opkvalificeringsindsatsen med knap 340 millioner kroner, der blandt andet indebærer, at de korte erhvervsrettede kurser, som er gode til at omstille ledige nu og her, bliver samlet, styrket og forenklet.

Samlet er der i perioden 2020-2023 afsat 730 millioner kroner til at opkvalificere ledige.

Læs uddybende beskrivelse af alle initiativer i de to aftaler (PDF) Læs pressemeddelelse "Bredt politisk flertal hæver dagpengene under uddannelse", 17. juni 2020 Find Positivliste for uddannelser med ret til 110 procent dagpenge

Genstart af dansk økonomi: Udbetaling af indefrosne feriemidler og engangstilskud på 1.000 kr.

Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialist Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet blev den 15. juni enige om en række initiativer, der skal stimulere dansk økonomi. 

Der er blandt andet enighed om, at der skal udbetales indefrosne feriemidler svarende til tre ugers ferie og et skattefrit engangstilskud på 1.000 kroner til personer på offentlig forsørgelse. 

Fremrykning af udbetaling af feriepenge
De indefrosne feriemidler optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. marts 2020, svarende til op til tre ugers ferie, udbetales senest oktober 2020. Udbetalingen af feriemidlerne vil ikke blive modregnet i indkomstoverførsler. 

Der er enighed om at drøfte behovet for udbetaling af de resterende indefrosne feriemidler til efteråret.  

Engangstilskud til ydelsesmodtagere
Ydelsesmodtagere, som var helt eller delvist offentligt forsørgede i april måned, modtager et skattefrit engangstilskud på 1.000 kroner. Beløbet udbetales senest oktober 2020 og bliver ikke modregnet i borgerens offentlige ydelser. 

Læs pressemeddelelse "Tre ugers feriepenge er på vej til danskerne", 17. august Læs nyhed "Folketinget vedtager et skattefrit engangstilskud på 1.000 kr. til ydelsesmodtagere", 17. august Oversigt: Disse personer er berettigeret til engangstilskud på 1.000 kr. Læs mere om engangstilskuddet på borger.dk Læs mere om stimuli-initiativerne på Finansministeriets hjemmeside

Udfasning af hjælpepakker

Regeringen indgik den 15. juni en aftale om udfasning af hjælpepakkerne med Venstre, Radikale Venstre, Socialist Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet.

Der er blandt andet enighed om, at kompensationsordningerne for selvstændige forlænges til 8. august, og at den midlertidige suspendering af anciennitetstællingen i dagpengesystemet forlænges med yderligere to måneder.

Ordninger for selvstændige
Kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere, kombinatører mv. forlænges med en måned til og med den 8. august 2020.

Selvstændige får derudover mulighed for at få ret til dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemsskab. Det er et krav, at indmeldelsen sker i perioden fra og med den 9. juli til og med den 8. august. 

Selvstændige i tvangslukkede erhverv får mulighed for at opnå ret til dagpenge, uden at virksomheden skal ophøre.

Dagpenge og sygedagpenge
Den midlertidige suspendering af anciennitetstællingen i dagpengesystemet forlænges med yderligere to måneder, så ledige dagpengeanciennitet sættes på pause frem til og med 31. august 2020. 

Den midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge forlænges med tre måneder. Det indebærer, at ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 30. september 2020.  

G-dage
Den midlertidige suspendering af arbejdsgivernes betaling af dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) forlænges frem til og med 31. august. 

Læs mere om aftalen på Finansministeriets hjemmeside

Gradvis udfasning af lønkompensationsordningen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er den 5. juni blevet enige om en udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning for lønmodtagere frem til og med 29. august. Herefter ophører ordningen.

Lønkompensationsordningen forlænges yderligere for lønmodtagere i virksomheder, som er fuldt lukket som følge af, at de ved bekendtgørelse har forbud mod at holde åbent. For disse virksomheder ophører ordningen, når forbuddet ophæves.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er samtidig enige om at drøfte en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning, som supplement til den eksisterende ud fra blandt andet principperne i anbefalingerne fra regeringens økonomiske ekspertgruppe.

Læs pressemeddelelse "Regeringen og arbejdsmarkedets parter udfaser gradvist lønkompensationsordningen", 5. juni Læs aftaletekst (PDF)

Trepartsaftale skal sikre flere lære- og elevpladser

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 28. maj en aftale, der fordeler et overskydende beløb fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) på 5,4 milliarder kroner til virksomheder. Det skal bane vejen for flere lærepladser i en tid, hvor der oprettes markant færre lære- og elevpladser. 

Med trepartsaftalen indføres en løntilskudsordning for private virksomheder, der har lærlinge eller vil ansætte lærlinge. Her får virksomhederne resten af året dækket 75 pct. af deres igangværende lærlinges løn. Derudover gives der løntilskud for så vidt angår nye aftaler på hhv. 45 pct. til korte aftaler og 90 pct. til ordinære uddannelsesaftaler. Løntilskudsordningen gælder fra 1. maj til 31. december 2020.

For at stimulere dansk økonomi og understøtte den fortsatte oprettelse af lærepladser er aftaleparterne enige om at yde et ekstraordinært tilskud på samlet set 1,4 mia. kr. til samtlige arbejdsgivere.

Alle arbejdsgivere på både det offentlige og private område får desuden forhøjet lønrefusion under skoleophold med 20 pct. i 2. halvår af 2020.

Læs aftaleteksten (PDF) Læs pressemeddelelse "Trepartsaftale: Over fem mia. kr. skal holde hånden under lærlinge, elever og virksomheder", 28. maj

Risikogruppe kan få forsørgelse frem til 1. september

Personer i den særlige risikogruppe for COVID-19 og deres pårørende kan under genåbningen af Danmark blive væk fra arbejdet, hvis det er for risikofyldt, og modtage løn eller sygedagpenge frem til 1. september. Arbejdsgiverne modtager sygedagpengerefusion i hele perioden.

Læs pressemeddelese "Bredt flertal sikrer forsørgelse til mennesker med ekstra risiko ved corona-sygdom", 15. maj Læs aftaleteksten (PDF) Læs lovforslaget, der udmønter aftalen (vedtaget 20. maj)

Midlertidig lønkompensationsordning forlænget med en måned

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er den 18. april blevet enige om at forlænge den midlertidige lønkompensationsordning med en måned, så den gælder frem til og med 8. juli.

Virksomhederne skal genansøge om forlængelse for perioden fra 9. juni til 8. juli 2020 hos Erhvervsstyrelsen.

Læs aftaleteksten (PDF) Læs pressemeddelelse "Trepartsaftale om midlertidig lønkompensation forlænget med en måned", 18. april Læs pressemeddelelse "Regeringen freder elever, lærlinge og praktikanters ferie- og fridage under lønkompensation", 6. maj

Gradvis åbning: Hjælpepakker til lønmodtagere og virksomheder

Regeringen og alle Folketingets partier indgik den 19. marts en aftale om omfattende hjælpepakker til danske lønmodtagere og virksomheder.

Aftaleparterne er den 18. april blevet enige om at justere hjælpepakkerne og tilføje nye tiltag, så hjælpepakkerne kan holde hånden under endnu flere virksomheder, selvstændige og arbejdspladser.

Aftalen betyder, at en række af tiltagene i hjælpepakkerne nu bliver forlænget med en måned til 8. juli. Derudover er der aftalt nye tiltag for blandt andet at forhindre fyringer og hjælpe sårbare grupper.

I forbindelse med genåbningen af Danmark vil der være medarbejdere, der har vanskeligt ved at møde fysisk på arbejde, fordi de af helbredsmæssige årsager er i en særlig risikogruppe for smitte med COVID-19. Der er derfor i aftalen afsat 200 millioner kroner, som kan bruges på at finde løsninger for denne gruppe.

Læs aftalen om hjælpepakker i forbindelse med gradvis åbning af Danmark (PDF) Faktaark om hjælpepakke (PDF) Læs nyhed "Ny aftale skal hjælpe flere ledige, lønmodtagere og sårbare grupper på arbejdsmarkedet", 19. april 2020

Kompensationsordning for selvstændige

Selvstændige er ikke direkte omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation, selvom de også kan være udfordret på deres levebrød. Regeringen og Folketingets partier vil derfor sikre kompensation til de selvstændigt erhvervsdrivende, som oplever store fald i deres omsætning.

Freelancere og kunstnere mv. er også omfattet af ordningen. 

Den midlertidige kompensationsordning til selvstændige og freelancere blev den 18. april forlænget en måned, så den gælder fra den 9. marts 2020 til og med den  8. juli 2020.

Kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomst
Alle partier i Folketinget blev den 18. april enige om en kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomster, der som konsekvens af COVID-19 forventer at opleve A- og B-indkomsttab på minimum 30 pct.

Læs mere på Virksomhedsguiden.dk Aftale om hjælpepakker i forbindelse med gradvis genåbning af Danmark (PDF) Faktaark om midlertidig kompensationsordning for selvstændige (PDF) Faktaark om midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter (PDF) Faktaark om hjælpepakker i forbindelse med gradvis åbning af Danmark (PDF)

Øget adgang til dagpenge og sygedagpenge

For at afbøde de negative konsekvenser, som spredningen af COVID-19 kan få for dagpenge- og sygedagpengemodtagere, er regeringen og alle Folketingets partier enige om at give lempeligere vilkår for dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere i den kommende midlertidige periode. 

Aftaleparterne blev den 18. april enige om at forlænge den midlertidige periode med en måned.

Det betyder, at man forlænger den periode, hvor ledige ikke skal bruge af den optjente tid i dagpengesystemet til og med den 30. juni. Samme forlængelse gælder for retten til sygedagpenge og suspenderingen af de såkaldte G-dage.  

For dagpengemodtagere gælder: Perioden fra og med 1. marts til og med 30. juni medtælles ikke i den lediges dagpengeanciennitet. Det vil være en betingelse, at medlemmerne er medlem af a-kassen i perioden. 

For sygedagpengemodtagere gælder: Personer, der i perioden fra og med 9. marts til og med 30. juni har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger i de ni forudgående kalendermåneder, dvs. når revurderingstidspunktet og ikke kan få forlænget udbetalingen af sygedagpenge efter de eksisterende forlængelsesregler, vil få forlænget retten til sygedagpenge i tre måneder. 

Suspendering af G-dage: Arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse (G-dage) til medarbejdere, der er omfattet af en arbejdsfordeling eller hjemsendt, er suspenderet frem til og med 30. juni.

Lovforslag om dagpenge og suspendering af G-dage (vedtaget 26. marts) Lovforslag om sygedagpenge (vedtaget 26. marts) Læs mere om hjælpepakken til dansk økonomi på Finansministeriets hjemmeside Læs mere om forlængelsen i aftalen om hjælpepakker i forbindelse med gradvis genåbning (PDF)

Særlov om sygedagpenge og fleksibel arbejdsfordeling

Folketinget har vedtaget en særlov, som giver arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende statslig refusion fra første sygefraværsdag for de personer, der er smittede eller i karantæne på grund af COVID-19.

Derudover har regeringen besluttet at gøre ordningen med arbejdsfordeling mere fleksibel, så virksomhederne hurtigt kan tilpasse sig og undgå afskedigelser af medarbejdere. Ordningen går ud på, at virksomhederne for at undgå afskedigelser kan sætte medarbejderne ned i arbejdstid i en midlertidig periode, hvor de så kan få supplerende dagpenge.

Endelig vil regeringen midlertidigt udvide varslingspuljen med 10 millioner kroner i år, hvis det viser sig nødvendigt. Pengene vil kunne sikre en hurtig og målrettet indsats til personer, der mister deres arbejde som led i større afskedigelser affødt af COVID-19.

Læs det vedtagne lovforslag på Folketingets hjemmeside Faktaark om refusion til arbejdsgivere (PDF) Faktaark om arbejdsfordeling (PDF) Faktaark om varslingspuljen (PDF) Læs pressemeddelelse: ”Nødpakke skal hjælpe lønmodtagere og virksomheder godt igennem corona-krise”, 12. marts 2020

Udvidet overvågning af arbejdsmarkedet

Som følge af corona-sygdommen udvider regeringen sin overvågning af arbejdsmarkedet, så blandt andet antallet af nyledige bliver opdateret på daglig basis.

Den udvidede overvågning vil give regeringen, alle relevante myndigheder og offentligheden et mere nutidigt billede af de udfordringer, der opstår, og dermed bedre muligheder for at tilrettelægge indsatsen baseret på så klart et øjebliksbillede som muligt.

Følg situationen på arbejdsmarkedet dag for dag på jobindsats.dk

Udskydelse af ferie i forbindelse med covid-19

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har den 31. marts 2020 fremsat et lovforslag, der giver arbejdsgivere en midlertidig, men hurtig adgang til i helt særlige situationer i forbindelse med covid-19 at udskyde en lønmodtagers ferie til en efterfølgende afholdelsesperiode.

På den måde imødekommes et behov for, at berørte lønmodtagere uden tab af ferie vil kunne arbejde i den forestående periode, hvor behovet for særlig arbejdskraft vil kunne være påtrængende.

Lovforslaget blev vedtaget den 2. april 2020. 

Find det vedtagne lovforslag på Folketingets hjemmeside

Midlertidig lønkompensationsordning

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 14. marts en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere. 

Den 30. marts blev regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om at styrke ordningen. Det sker ved at forhøje støtten i den eksisterende lønkompensationsordning. Formålet er at sikre, at endnu flere virksomheder gør brug af ordningen, så endnu flere lønmodtagere kan beholde deres job.

Det maksimale støtteniveau øges til 30.000 kr. pr. måned. Det betyder, at det maksimale støtteniveau for både funktionærer og ikke-funktionærer hæves fra hhv. 23.000 og 26.000 til 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

Staten vil fortsat finansiere 75 pct. af lønnen for funktionærer og 90 pct. af lønnen for ikke-funktionærer. Øvrige betingelser for lønkompensationsordningen følger den nuværende lønkompensationsordning, som er aftalt 14. marts.

Den midlertidige kompensationsordning gælder fra 9. marts og til med 9. juni 2020. Perioden blev den 18. april forlænget med en måned, så den nu gælder frem til og med 8. juli 2020.

Læs trepartsaftale om midlertidig lønkompensation indgået 14. marts (PDF) Faktaark om trepartsaftalen (PDF) Læs mere om trepartsaftalen indgået 30. marts, der styrker lønkompensationsordningen Vilkår for lærlinge og elever (PDF) Spørgsmål / svar om lønkompensation på virksomhedsguiden.dk Lovforslag om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation