Spring over hovedmenu

Danmark kan mere I

Regeringen er sammen med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Kristendemokraterne blevet enige om en reformpakke, der skal styrke det danske arbejdsmarked, virksomhedernes konkurrenceevne og den grønne omstilling. Reformpakken vil både give flere hænder på det danske arbejdsmarked, gøre danskerne dygtigere og Danmark grønnere.

Med reformpakken Danmark kan mere I investeres der i det danske arbejdsmarked, uddannelse, grøn omstilling og forskning, som samlet vil bidrage til strukturelle og grundlæggende forbedringer af det danske samfund.

Reformpakken styrker den strukturelle beskæftigelse med ca. 12.000 personer og øger Danmarks BNP med 0,7 pct. i 2030 svarende til ca. 17,5 mia. kroner. 

Hovedelementer på beskæftigelsesområdet

Investering i dagpenge

 • Dagpengesatsen hæves op til 23.000 kr. de første tre måneder for ledige, der har haft to års beskæftigelse inden for de seneste tre år og været medlem af en a-kasse de seneste fire år 

 • Større fleksibilitet ved at ændre de tekniske belægninger i dagpengesystemet

Et stærkere organiseret arbejdsmarked

 • Nedsættelse af et permanent råd for fremtidens arbejdsmarked med arbejdsmarkedets parter

 • Beløbsgrænsen for fradrag for fagforeningskontingenter hæves fra 6.000 kr. til 7.000 kr. årligt

 • Fradragsretten for private lønforsikringer betinges af et årligt bidrag til a-kasse på mindst 1.300 kr.

 • Målrettet indsats rettet mod virksomheder, som gentagne gange ikke overholder arbejdsmiljøreglerne

 • Indførsel af et generelt krav om, at en arbejdsgiver, som stiller en bolig til rådighed for sine ansatte, skal sikre gode og tilsvarende boligforhold, og at myndighederne fører tilsyn med det

 • Styrket indsats mod brugen af illegal arbejdskraft

 • Brancherettet tilsynsindsats mod falske selvstændige

 • Indførsel af et lovkrav til udbudsloven om at bruge lærlingeklausuler i alle relevante udbudte offentlige kontrakter

Flere i arbejde

 • Afskaffelse af modregning som følge af partners arbejdsindkomst i social pension (folkepension, førtidspension og seniorpension)

 • Afskaffelse af modregning af egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg

 • Styrket indsats for borgere med handicap via IPS-metoden

 • Midlertidig ordning, hvor kommuner ikke kan frakende førtidspensionister deres førtidspension, hvis de har supplerende beskæftigelse

 • Midlertidig jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere på 5.000 kr. skattefrit

Dimittender hurtigere i arbejde

 • Dimittendsatsen for ikke-forsørgere under 30 år sættes ned efter tre måneders ledighed til 9.514 kr. pr. måned, og dimittendsatsen for ikke-forsørgere, der er fyldt 30 år, nedsættes til 12.018 kr. pr. måned efter tre måneders ledighed

 • Dimittenders ordinære dagpengeperiode reduceres fra to til et år

 • Dimittender skal opfylde et sprogkrav

 • Det månedlige fribeløb for SU hæves med 4.000 kr.

 • Indkomstloftet for fritagelse af a-kassekontingent for studerende på en videregående uddannelse hæves med 4.000 kr. om måneden

Uddannelsesløft

 • Ret til uddannelsesløft med 110 pct. dagpenge videreføres permanent

Delaftale om styrket international rekruttering

Regeringen har desuden indgået en særskilt aftale med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Kristendemokraterne om styrket international rekruttering på rimelige arbejdsvilkår og målrettet mangel på arbejdskraft. 

Læs delaftalen på Finansministeriets hjemmeside (PDF)