Spring over hovedmenu

Ens regler på tværs af målgrupper

Reglerne bliver mere ens på tværs af målgrupper. Lovgivningen er i dag meget kompleks – ikke mindst fordi reglerne varierer meget på tværs af målgrupper, og der eksisterer et hav af undermålgrupper med egne regler.

Den aktive beskæftigelsesindsats skal som udgangspunkt være ens på tværs af målgrupper. Det sikrer færre og mere forståelige regler for alle.  

Her kan du få et overblik over, hvad der kommer til at ske

Harmonisering af varighedsbegrænsningen for løntilskudsjob

Varighedsbegrænsningerne for løntilskudsjob forenkles, så der gælder én varighedsbegrænsning for borgere tæt på arbejdsmarkedet og én varighedsbegrænsning for borgere længere fra arbejdsmarkedet.

Læs mere om initiativet (PDF)

Udsatte borgere kan komme i virksomhedspraktik på seneste ansættelsessted

Udsatte borgere får mulighed for at komme i virksomhedspraktik på den arbejdsplads, hvor de senest har været ansat. Det gælder dog kun, hvis praktikken ligger inden for en ny arbejdsfunktion.

Læs mere om initiativet (PDF)

Mulighed for at fortsætte i løntilskudsjob ved ydelsesskift

Borgere får mulighed for at fortsætte i løntilskudsjob på samme arbejdsplads, selvom de skifter ydelse undervejs. Og det kræver ikke, at jobcentret skal lave en ny vurdering af rimelighedskrav og merbeskæftigelse.

Læs mere om initiativet (PDF)

Ensretning af varighedsbegrænsninger for virksomhedspraktik

Varighedsbegrænsningerne for virksomhedspraktik forenkles. Fremover gælder kun to varighedsbegrænsninger for virksomhedspraktik. Én for borgere tæt på arbejdsmarkedet og én for borgere længere fra arbejdsmarkedet.

Læs mere om initiativet (PDF)

Ingen varighedsbegrænsning for vejledning og opkvalificering

Der bliver ikke længere en varighedsbegrænsning på seks uger for vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere og ledige, der er selvforsørgende.

Læs mere om initiativet (PDF)

Mulighed for ordinær uddannelse til ledige fleksjobvisiterede

Ledige, som er viseret til et fleksjob, får mulighed for at få tilbud om ordinær uddannelse. I dag kan de alene få tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering.  

Læs mere om initiativet (PDF)

Klarere jobsigte med virksomhedspraktik

Formålet med virksomhedspraktik skærpes. Det stilles direkte krav til indholdet af og sigtet med virksomhedspraktikken.

Læs mere om initiativet (PDF)

Mulighed for kompetencegivende uddannelse forenkles for unge under 30 år

Tilbud om en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse, som en del af beskæftigelsesindsatsen, kan gives til ledige under 30 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og hvis de har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn eller har opbrugt deres ret til SU til videregående uddannelse.

Læs mere om initiativet (PDF)

Ens regler om læse-, skrive- og regnekursus og test

Alle ledige uanset uddannelsesbaggrund får ret til at få testet deres basale færdigheder, og viser testen, at der er behov for læse-, skrive- og regnekursus, får den ledige også ret til det. For få målgrupper gælder der fortsat et krav om, at de skal testes inden for en måned.

                                                     

Læs mere om initiativet (PDF)

Forenkling af voksenlærlingeordningen

Voksenlærlingeordningen forenkles og styrkes for ledige. Fremover vil der kun være tre målgrupper:

  1. Ledige ufaglærte og ledige faglærte med forældet uddannelse fra dag 1
  2. Ledige faglærte med mere end seks måneders ledighed
  3. Ufaglærte beskæftigede
Læs mere om initiativet (PDF)

Kun én varslingspulje

De to eksisterende varslingspuljer – den ordinære varslingspulje og den supplerende varslingspulje – slås sammen, så der fremover kun er én pulje.

Læs mere om initiativet (PDF)

Jobrotationsordningen udvides til flere målgrupper

Jobrotationsordningen udvides, så flere borgere får mulighed for at komme i jobrotation. Fremover kan også modtagere af ledighedsydelse, personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb samt sygedagpengemodtagere, der ikke er i et ansættelsesforhold, blive ansat som jobrotationsvikarer.

Læs mere om initiativet (PDF)