Spring over hovedmenu

Evaluering af reform af førtidspension og fleksjob

Reformen af førtidspension og fleksjob er godt på vej, og rigtig mange borgere er tilfredse med deres forløb, viser en omfattende evaluering af reformen. Men der er også udfordringer på området. Det gælder i særlig grad manglende indsats i ressourceforløb.

I årene op til reformen blev stadigt flere mennesker – heriblandt mange unge – henvist til passiv forsørgelse på førtidspension. Det skulle reformen gøre op med. Og det ser i høj grad ud til at være lykkedes. Særligt færre unge får tilkendt førtidspension end tidligere, og flere er kommet i fleksjob. Det er én af de overordnede konklusioner i den samlede evaluering af reformen af førtidspension og fleksjob, der omfatter 28 analyser.

Evalueringen peger samtidig på en række punkter, hvor reformen ikke er i mål. Hver femte borger, der har været mindst seks måneder i et ressourceforløb, har ikke modtaget nogen former for indsats, og kommunerne har store udfordringer med at oprette virksomhedsrettede tilbud i ressourceforløb, som rehabiliteringsteamet ellers i otte ud af ti sager har indstillet borgeren til. Også på fleksjobområdet er der udfordringer. For langt de fleste har timetallet ikke ændret sig i løbet af de første par år i fleksjobbet. Det var ellers en central intention med reformen, at borgere i fleksjob med få timer skulle øge deres timetal i takt med, at arbejdsevnen udviklede sig i fleksjobbet.

I den samlede evaluering indgår en brugerundersøgelse, der viser, at rigtig mange borgere er tilfredse med deres forløb. Det gælder uanset, om det er ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. De mest tilfredse borgere er dem, der får tilkendt førtidspension eller bevilliget et fleksjob – det gælder også fleksjob med få timer. Her er næsten ni ud ti tilfredse, mens lige knap halvdelen af borgerne i ressourceforløb er tilfredse.

Hovedkonklusioner

Evalueringen omfatter en sammenfattende hovedrapport udarbejdet af Deloitte samt syv eksterne analyser og 21 analyser udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet.

De centrale konklusioner er:

 • Færre får tilkendt førtidspension end før reformen, og flere kommer i fleksjob og ressourceforløb. Der er således sket et skift fra varig passiv forsørgelse til ordninger med en vis tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 • Størstedelen af borgerne er tilfredse med deres forløb og tilkendelse af ydelse. Det gælder især for borgere, der er i fleksjobordningen eller tilkendes førtidspension, hvor omkring ni ud af ti er tilfredse.
 • Blandt borgere i ressourceforløb er knap halvdelen tilfredse. Personer under 40 år og personer med psykiske lidelser er mest tilfredse med ressourceforløbet (56 procent i begge grupper er tilfredse). Seks ud af ti, der har fået et virksomhedsrettet tilbud, er tilfredse med ressourceforløbet. Næsten hver tredje oplever, at de ikke har fået den rette indsats i ressourceforløbet til at komme videre. 
 • Der er oprettet mere end 25.000 fleksjob, hvor den ugentlige arbejdstid er op til ti timer, og det er flere end ventet. Det har givet borgere med en lille arbejdsevne mulighed for at få tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 • Det er kun i begrænset omfang lykkedes at øge arbejdstiden i de enkelte fleksjob og skabe progression, som ellers var hensigten. 
 • Kommuner og virksomheder oplever, at dokumentationen for fastholdelsesfleksjob er besværlig. (Fastholdelsesfleksjob: Man ansættes i et fleksjob i den virksomhed, hvor man i forvejen har været ansat i et ordinært job).
 • Ordningen med ressourceforløb, der udsprang af reformen, er kommet langsommere fra start end ventet. Kommunerne har fortsat udfordringer med at iværksætte indsatser i ressourceforløb. Det gælder i særlig grad virksomhedsrettede indsatser. 
 • Afgangen fra ressourceforløb til førtidspension for borgere over 40 år er foreløbigt væsentligt lavere end forudsat. Det hænger blandt andet sammen med, at ressourceforløb på nuværende tidspunkt varer længere end forudsat. Det er endnu for tidligt at konkludere endeligt. 
 • Der findes ikke en central adgang til data, der viser hvilke sociale og sundhedsfaglige indsatser, borgerne får i ressourceforløb. Der findes kun data for beskæftigelsesindsatsen i ressourceforløb. 
 • Borgere og kommuner er generelt tilfredse med rehabiliteringsteamet, der arbejder tværfagligt og indstiller til både beskæftigelsesindsatser og indsatser på social- og sundhedsområdet. 
 • Sundhedsmodellen er implementeret og understøtter et systematisk samarbejde på tværs af sundhedsområdet. Kommunerne har taget modellen med regionale sundhedskoordinatorer til sig.

Fokusrevisioner af ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Deloitte har lavet fokusrevisioner af kommunernes forvaltning af ressourceforløb og jobafklaringsforløb. De har kigget på 375 ressourceforløbssager fra 25 kommuner for hvert område. Begge rapporter blev offentliggjort i juni 2020 og viser, at der er et stykke vej fra virkeligheden ude i kommunerne på flere områder til intentionerne i loven.

Gennemgangen viser, at ressourceforløbene og jobafklaringsforløbene ofte mangler konkrete job- og uddannelsesmål, og at der kan være lang ventetid før ens sag bliver taget op i rehabiliteringsteamet. Samtidig får borgerne i mange tilfælde ikke den indsats, som rehabiliteringsteamet har vurderet, at de kunne have gavn af.

Læs fokusrevisionerne på STAR.dk

Reformen af førtidspension og fleksjob

Et bredt flertal i Folketinget (SF, S, RV, V, K og LA) vedtog i 2012 en reform af førtidspension og fleksjobområdet, der trådte i kraft den 1. januar 2013.

Det grundlæggende princip bag reformen er, at det ikke er perspektivrigt for hverken den enkelte borger eller samfundet at opgive mennesker til et passivt liv på førtidspension. Reformens overordnede formål er, at flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv, og at færrest muligt tilkendes førtidspension.

Med reformen blev adgangen til førtidspension begrænset, så personer under 40 år som udgangspunkt ikke kan få tilkendt førtidspension – medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen. Der blev indført ressourceforløb for at sikre en tidligere, tværfaglig og sammenhængende indsats med fokus på beskæftigelse og uddannelse.

Herudover blev fleksjobordningen målrettet for at sikre, at også personer med en lille arbejdsevne kan få gavn af ordningen – de såkaldte minifleksjob, ligesom tilskuddet blev omlagt, så arbejdsgiveren kun betaler løn for den arbejdsindsats, den fleksjobansatte yder.