Spring over hovedmenu
""
Ufaglærte ledige kan uddanne sig på 110 procent af dagpengesatsen, hvis det sker inden for områder med gode jobmuligheder. Det indgår i en bred politisk aftale om at opkvalificere ledige i krisen.

Ledige løftes i krisen

Fra 1. august 2020 får ledige over 30 år ret til at tage en erhvervsuddannelse på 110 procent dagpenge. Det indgår i én af to politiske aftaler med i alt 730 millioner kroner til at opkvalificere ledige.

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er enige om, at ledige skal løftes i krisen.  

Aftalen indeholder initiativer til 390 millioner kroner og bygger videre på aftalen om styrket opkvalificering med 340 millioner kroner indgået af forligskredsen bag beskæftigelsesreformen (S, V DF, RV og K). Samlet er der i perioden 2020-2023 afsat 730 millioner kroner til at opkvalificere ledige.

Ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse får fra august og frem til udgangen af 2021 ret til at tage en erhvervsuddannelse på 110 procent dagpenge. Kravet er, at man er fyldt 30 år og starter på en uddannelse, hvor der er gode jobmuligheder.

På fagområder, hvor der ikke mangler arbejdskraft, får ledige 80 procent dagpenge under uddannelsen med mulighed for at låne op til 100 procent, som det også er tilfældet i dag.  

Reglerne for voksenlærlinge lempes, så faglærte ledige kan blive voksenlærlinge efter tre måneders ledighed – og ikke først efter seks måneder, som er kravet i dag. Samtidigt styrkes mulighederne for, at flere kan blive faglært gennem ordningen for jobrotation.

For at ledige hurtigt og fleksibelt kan omstilles til nye job og brancher, bliver de korte erhvervsrettede uddannelser styrket, forenklet og samlet. En effektevaluering af jobrettede kurser viser, at disse kurser har gode effekter – særligt for nyledige samt for ufaglærte og faglærte.

Forsikrede ledige får ret til at begynde på seks ugers jobrettet uddannelse allerede fra første ledighedsdag og ikke efter fem uger, som kravet er i dag. Arbejdsmarkedets parter skal være med til at udpege de kurser, som man kan komme på med seks ugers jobrettet uddannelse. Derudover får ledige, der har en konkret aftale med en arbejdsgiver om et job, ret til at starte på et kort erhvervsrettet kursus.  

Oversigt over initiativer i de to politiske aftaler om at opkvalificere ledige

Et justeret uddannelsesløft
Ledige over 30 år får ret til uddannelsesløft på 110 procent dagpenge, hvis det er inden for et fag, hvor der er behov for arbejdskraft. For øvrige fag fastholdes dagpengesatsen under erhvervsuddannelsen på 80 procent, som reglerne også er i dag - med mulighed for at låne op til 100 procent. Derudover sker der en række forenklinger af ordningen.

Faglært gennem voksenlærlingeordningen
Fra 1. august og hele 2021 kan beskæftigede faglærte med en forældet uddannelse blive voksenlærling. Faglærte ledige kan blive voksenlærling allerede efter tre måneders ledighed, og det er en halvering i forhold til i dag. Og positivlisten for beskæftigede suspenderes, så det ekstraordinært i 2020-2021 er muligt at blive voksenlærling inden for alle fag.

Erhvervsuddannelse for voksne gennem jobrotation
I 2021 og 2022 videreføres muligheden for, at ufaglærte medarbejdere over 25 år med mindst to års erhvervserfaring kan tage eller færdiggøre en erhvervsuddannelse som jobrotation. En ufaglært i hjemmeplejen kan fx opkvalificere sig til social- og sundhedshjælper, mens en ledig vikarierer i uddannelsesperioden.

Ordninger for korte erhvervsrettede kurser samles, styrkes og forenkles
Den årlige bevilling til korte erhvervsrettede kurser hæves fra de nuværende 120 millioner kroner til 175 millioner kroner i 2020 og 225 millioner kroner i 2021. De nuværende fem ordninger samles til én ordning, hvor jobcentrene kan bevilge korte erhvervsrettede kurser til alle ledige fra første ledighedsdag. Forsikrede ledige får ret til kurser som seks ugers jobrettet uddannelse fra første ledighedsdag, som arbejdsmarkedets parter er med til at udpege. Og derudover får ledige, der har en konkret aftale med en arbejdsgiver om et job, ret til at starte på et kort erhvervsrettet kursus. 

Kompetenceløft til corona-job
Der følges løbende op på, om kursusudbuddet skal tilpasses, så ledige og beskæftigede kan tilbydes relevant formel efteruddannelse af kortere varighed inden for fx testopgaver, smittesporing og hygiejne.

Uddannelse efter fratrædelse
Der igangsættes et arbejde med at konkretisere en mulig model for udmøntning af parternes forslag fra OK20 om uddannelse efter fratrædelsen. Modellen vil belyse de økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af forslaget.

Styrke borgernes basale færdigheder
Der afsættes 15 mio. kr. til at styrke indsatsen for at identificere og understøtte ledige og beskæftigede voksne, der har udfordringer med de basale færdigheder.

Grundlæggende it- og engelsk kompetencer til flere
FVU-digital og FVU-engelsk åbnes for alle i arbejdsstyrken – både beskæftigede og ledige – og der er ikke længere krav om, at fagene kun kan udbydes som virksomhedsrettede forløb.

Grøn omstilling og uddannelse
Regeringen nedsætter en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal vurdere behovet for nye tiltag til at styrke opkvalificering og efter- og videreuddannelse på alle niveauer som led i at understøtte den grønne omstilling.

Styrke og forlænge trainee-ordningen
Trainee-indsatsen udvides ekstraordinært i 2020 til 20 mio. kr. Det vil sige, at der afsættes yderligere 8 mio. kr. til indsatsen, som løber frem til 1. juli 2021. Desuden forlænges ordningen med et år frem til 1. juli 2022.

Lige adgang til certifikatkurser i AMU
Personer med en uddannelse ud over faglært niveau får adgang til certifikatkurser i AMU på ordinære vilkår i 2020-2021, så der kun skal betales almindelig og ikke fuld deltagerbetaling.

Graduate-programmer til nyuddannede
Der afsættes 10 mio. kr. i 2021 til en pulje målrettet graduate-programmer for nyuddannede.

Kompetenceløft til iværksættere
Der reserveres 5 mio. kr. i 2020 og 15 mio. kr. i 2021 til en pulje, der skal sikre opkvalificering af iværksættere, hvor der er behov. 

Lovgivning for 110 procent dagpenge under uddannelse

Beskæftigelsesministeren fremsatte den 22. juni 2020 lovforslaget, L 204, der udmønter aftalen om den høje dagpengesats under uddannelse. Lovforslaget sikrer, at ufaglærte ledige fra 1. august får ret til at starte på en erhvervsuddannelse inden for fag med gode jobmuligheder og modtage 110 procent dagpenge under uddannelsen.

Samme dag blev lovforslaget, L 205, fremsat. Med lovforslaget forenkles ordningen med uddannelsesløft, og adgangen til fagene FUV-digital og FVU-engelsk udvides, så alle i arbejdsstyrken kan deltage i fagene.

Begge lovforslag blev vedtaget torsdag den 25. juni 2020.

Læs lovforslag 204 på Folketingets hjemmeside Læs lovforslag 205 på Folketingets hjemmeside