Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Rettigheder til ydelser på Beskæftigelsesministeriets område under overgangsordningen

Regeringen ønsker, at borgerne skal berøres mindst muligt af et eventuelt hårdt Brexit uden en udtrædelsesaftale. Derfor vil herboende britiske statsborgere, og de borgere, der vender tilbage til Danmark fra Storbritannien, stort set ikke komme til at mærke nogen forskel i overgangsordningen.

Overgangsordningen viderefører nemlig grundlæggende alle eksisterende rettigheder til ydelser for briter i Danmark og for de danskere, der vender hjem fra Storbritannien.

Derimod vil der være nogle begrænsninger i retten til at få udbetalt visse ydelser i Storbritannien og andre EU-lande (hvor ”EU-borger” og ”EU-land” er nævnt i det følgende, gælder retsstillingen ligeledes for EØS-borgere og borgere fra Schweiz samt EU/EØS-lande og Schweiz). Personer, der aktuelt modtager dansk folke- eller førtidspension i Storbritannien efter EU-retten, vil fortsat have ret til den samme pension.

Rettigheder til ydelser i Danmark for herboende briter

Britiske statsborgere, der bor eller arbejder i Danmark den 29. marts 2019 og deres familiemedlemmer, vil grundlæggende få videreført alle eksisterende rettigheder.

Det betyder blandt andet, at når en lov stiller krav om, at man skal have boet i Danmark en vis periode for at få ret til en ydelse, så kan britiske statsborgere og deres familiemedlemmer medregne perioder med bopæl i Storbritannien og EU-lande, selvom de ikke længere er EU-borgere. Det er det princip, der gælder for EU-borgere efter EU-retten, og det vil blive videreført i overgangsperioden.

Udover bopælsperioder stilles der i nogle love krav om a-kassemedlemskab i en periode (forsikringsperiode) eller beskæftigelsesperioder, og det samme princip om medregning vil gælde for de perioder. Det gælder dog kun perioder i Storbritannien og EU-lande fra før udtrædelsesdatoen. Dog kan familiemedlemmer, der har fast ophold i Storbritannien den 30. marts 2019 og først indrejser i Danmark senere, få medregnet perioder indtil indrejsedatoen.

Regler om medregning af bopæls- eller forsikringsperioder er relevant ved vurderingen af ret til følgende danske ydelser:

  • Sygedagpenge
  • Arbejdsløshedsdagpenge
  • Barselsdagpenge
  • Børnetilskud
  • Førtids- og folkepension
  • Efterløn

Ved vurdering af anmeldelser om erhvervssygdomme efter lov om arbejdsskadesikring vil perioder i Storbritannien med skadelig påvirkning blive taget i betragtning. For at kunne anerkende visse sygdomme som erhvervsbetingede efter lov om arbejdsskadesikring, skal tilskadekomne have været udsat for skadelige påvirkninger på arbejdet i en given minimumsperiode. Ved vurderingen af, om varigheden af minimumsperioden er opfyldt, vil perioder i Storbritannien med skadelig påvirkning blive taget i betragtning.

Briter i Danmark vil samtidig ved vurdering af ret til kontanthjælp og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, blive stillet, som om de fortsat var EU-borgere. Endelig vil man som brite i Danmark kunne optjene pension og efterløn på linje med EU-borgere.

Endelig vil briter, der bor i Danmark og får udbetalt pension fra Storbritannien, fortsat kunne få boligstøtte på lige fod med pensionister, der får pension fra Danmark eller et EU-land.

Der vil kun kunne udbetales børnetilskud, hvis barnet opholder sig i Danmark, selvom briter eventuelt kan få den fulde ydelse ved at tælle perioder med fra Storbritannien. Tilsvarende skal barnet opholde sig i Danmark, hvis der skal ske forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Ydelser, hvor der ikke er optjeningskrav, har herboende briter naturligvis fortsat ret til på lige fod med danske statsborgere.

Rettigheder til ydelser i Danmark for danskere og andre EU-borgere bosat i Storbritannien, der vender hjem til Danmark i overgangsperioden

Ligesom briter, der allerede er bosat i Danmark den 29. marts 2019, vil danskere og andre EU-borgere, der bor eller arbejder i Storbritannien den 29. marts 2019, have ret til at få medregnet forsikrings-, bopæls- og beskæftigelsesperioder fra Storbritannien.

Det gælder også perioder efter den 29. marts 2019 for de danskere og EU-borgere, der vender tilbage til Danmark efter den 29. marts 2019. De vil også, ved vurdering af ret til kontanthjælp og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, blive stillet, som om de kommer hjem fra et EU-land. 

Endelig vil danskere og andre EU-borgere, der bor i Danmark og får udbetalt pension fra Storbritannien, fortsat kunne få boligstøtte på lige fod med pensionister, der får pension fra Danmark eller et EU-land.

Rettigheder til danske ydelser for danskere og andre EU-borgere i Storbritannien (eksport af ydelser ud af Danmark)

Hvorvidt udbetaling af ydelser vil fortsætte efter Storbritanniens udtræden d. 29. marts 2019 afhænger af, hvilken ydelse der er tale om.

Da der ikke vil være fri bevægelighed mellem Danmark og Storbritannien eller koordination efter EU-reglerne, kan Danmark ikke ensidigt videreføre alle eksisterende rettigheder.

Efter udtrædelsesdatoen vil det således ikke længere være muligt for danske myndigheder at kontrollere om de pågældende personer har ret til ydelsen, da myndighedssamarbejdet med UK efter forordning 883/04 ophører.

Ydelser, som borgere har indrettet deres liv efter, og som Danmark ensidigt kan beslutte at udbetale, vil fortsat blive udbetalt.

 

Rettigheder til førtidspension, folkepension og efterløn

Danske statsborgere, briter og EU-borgere, der i dag modtager dansk førtidspension, folkepension og efterløn i Storbritannien, vil fortsat modtage disse ydelser i overgangsperioden.

Det gælder også for de borgere, der bor i Storbritannien nu, og som i overgangsperioden skal gå på pension eller efterløn.

Andre, der er tilkendt dansk førtidspension eller folkepension, kan også flytte til Storbritannien og modtage pensionen, som om Storbritannien var et EU-land.

Tilsvarende kan danske statsborgere, briter og EU-borgere, der ved Storbritanniens udtræden af EU har optjent helt eller delvist ret til dansk social pension, fortsat have ret til udbetaling af pensionen i Storbritannien, som om Storbritannien fortsat var et EU-land.

Britiske statsborgere, der ved Storbritanniens udtræden af EU ikke har optjent ret til dansk social pension, vil skulle opfylde betingelserne for førtidspension og folkepension på linje med statsborgere fra andre tredjelande.

Danske statsborgere, briter og EU-borgere, der opfylder betingelserne for ret til efterløn, vil kunne overgå til efterløn og få udbetalt efterløn – også efter Storbritanniens udtræden af EU.

 

Børnetilskud

Der vil ikke være ret til børnetilskud fra Danmark for børn, der er bosat i Storbritannien efter den 29. marts 2019.

 

Arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge

Der kan efter den 29. marts 2019 ikke udbetales arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge fra Danmark til borgere i Storbritannien. Aktuelle modtagere af sygedagpenge, der opholder sig i Storbritannien, kan dog fortsætte med at modtage ydelsen i den igangværende sygefraværsperiode.

Det gælder for alle borgere (danskere, EU-borgere og britiske borgere), der opholder sig i Storbritannien, og også for britiske borgere, der opholder sig i et andet EU-land.

Grænsearbejdere, der arbejder i Danmark, men bor i Storbritannien eller et EU-land efter den 29. marts 2019, kan også få udbetalt sygedagpenge, selvom de ikke bor i Danmark. Sygedagpengelovens øvrige betingelser skal dog være opfyldt.

 

Barselsdagpenge

Aktuelle modtagere af barselsdagpenge, der opholder sig i Storbritannien, vil fortsat efter den 29. marts 2019 have adgang til udbetaling af ydelsen, og fremtidige berettigede modtagere vil også have ret til udbetaling af ydelsen, såfremt de ved barslens begyndelse har opholdt sig i Danmark.

Grænsearbejdere kan dog få udbetalt ydelsen, selvom de ikke har opholdt sig i Danmark ved barslens begyndelse, hvis barselslovens betingelser i øvrigt er opfyldt.

 

Udbetaling efter ATP-loven og arbejdsskadesikringsloven

Der er ingen bopælskrav i lovene, og derfor kan ydelser fortsat udbetales i Storbritannien.

Yderligere information

Du kan finde information og vejledning om ydelser på beskæftigelsesområdet hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Du kan finde information om retten til sundhedsydelser hos Sundheds- og Ældreministeriet Du kan finde information om retten til ydelser efter serviceloven og dagtilbudsloven hos Børne- og Socialministeriet Du kan finde information om retten til SU, specialpædagogisk støtte (SPS) og udlandsstipendium til uddannelse i udlandet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet Du kan finde information om retten til børne- og ungeydelse hos Skatteministeriet