Spring over hovedmenu
""
Den nye arbejdsmiljølov medfører blandt andet, at bøderne stiger og skærpes særligt for de virksomheder, som begår alvorlige overtrædelser af reglerne.

Ny og forbedret arbejdsmiljøindsats

Et godt arbejdsmiljø er helt afgørende for et velfungerende arbejdsmarked og det danske velfærdssamfund. Derfor er arbejdsmiljøindsatsen blevet målrettet for at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på landets arbejdspladser. Det er udgangspunktet for den brede politiske aftale om en ny arbejdsmiljøindsats, som løber frem til udgangen af 2022.

Der er fortsat for mange, som oplever at blive syge og nedslidte af at gå på arbejde. Samtidig er der i visse brancher for ofte eksempler på, at udenlandsk arbejdskraft i Danmark arbejder under uacceptable forhold. Derfor blev der i foråret 2019 indgået en bred politisk aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet.

Som led i udmøntningen af aftalen tilføres Arbejdstilsynet 460 millioner kroner frem mod 2022. Midlerne går til at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på landets arbejdspladser og øge kontrollen med udenlandske virksomheder.

Arbejdsmiljøaftalen byggede på anbefalinger fra Ekspertudvalget om udredning af arbejdsmiljøindsatsen, som afleverede sine anbefalinger i september 2018.

Hovedelementer i aftalen:

 • Arbejdsmiljømål skal tættere på arbejdspladserne
 • Arbejdstilsynets indsats skal målrettes og forbedres
 • Nye redskaber skal understøtte indsatsen inden for psykisk arbejdsmiljø
 • Regler om arbejdsmiljø skal være lettere at forstå
 • Der skal være hårdere sanktioner ved alvorlige lovovertrædelser
 • Der skal være bedre sammenhæng mellem forskning og indsats
 • Indsatsen for ordnede forhold på arbejdsmarkedet skal styrkes

Status: Ny arbejdsmiljøaftale på vej

Regeringen er netop nu i gang med at forberede grundlaget for en ny arbejdsmiljøaftale. Indsatsen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og indsatsen mod social dumping bliver en væsentlig prioritet på regeringens finanslovforslag for 2023. Regeringen vil i den forbindelse lægge et oplæg frem, som vil sikre et fortsat højt indsatsniveau for arbejdsmiljø og social dumping i de kommende år.

Læs nyhed "Ny arbejdsmiljøaftale på vej", 25. marts 2022

Fire nye nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev den 22. december 2020 enige om nye mål for arbejdsmiljøet, som gælder til 2030. Målene skal fremme et mere sikkert og sundt arbejdsmiljø, og at centrale aktører på arbejdsmiljøområdet trækker i samme retning.

Der er konkret aftalt fire nye nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen:

 • Stærk sikkerhedskultur på arbejdspladser – færre skal udsættes for arbejdsulykker
 • Sikkert og sundt arbejde med kemi – færre skal udsættes for farlig kemi på arbejdspladsen
 • Sikkert og sundt ergonomisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige fysiske belastninger
 • Sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige psykiske belastninger
Læs pressemeddelelse: "Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om nye mål for arbejdsmiljøet", 22. december 2020

Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

I september 2020 offentliggjorde Arbejdstilsynet en ny bekendtgørelse, der samler de vigtigste regler om psykiske arbejdsmiljø i én bekendtgørelse.

Med bekendtgørelsen bliver reglerne tydeligere for arbejdsgivere og medarbejdere, så det fremover vil være lettere at igangsætte et systematisk arbejde med at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø trådte i kraft 1. november 2020.

Læs bekendtgørelsen på Retsinformation.dk Læs pressemeddelelse "Fremskridt i kampen for bedre psykisk arbejdsmiljø", 30. september 2020

Ny national strategi for forskning i arbejdsmiljø

Beskæftigelsesministeriet har sammen med forskningsmiljøer og arbejdsmarkedets parter udarbejdet en ny national strategi for arbejdsmiljøforskningen, der udspringer af aftalen om en ny arbejdsmiljøindsats.

Målet med den nye nationale strategi er at give virksomhederne den nødvendige forskningsbaserede viden om arbejdsmiljø, så de kan blive endnu bedre i stand til at styrke forebyggelse på arbejdspladserne.

Fremover skal forskningen derfor prioriteres ud fra tre parametre: Omfanget af et arbejdsmiljøproblem eller potentiale, videnshuller på arbejdsmiljøområdet skal udfyldes og forskningen skal understøtte de nationale mål for arbejdsmiljøet, som regeringen aftaler med arbejdsmarkedets parter.   

Ambitionen med strategien er samtidig at brede arbejdsmiljøforskningen mere ud. Der skal tages initiativ til at nedbryde siloer, nye forskningsmiljøer skal inviteres ind, og dialog og samarbejde på tværs af forskningsdiscipliner og -områder skal opprioriteres. 

National strategi for arbejdsmiljøforskning (PDF) Læs nyhed "Ny national strategi for forskning i arbejdsmiljø skal sikre mere viden om forebyggelse", 18. november 2020

Ekstra midler til udvalgte brancher

I februar 2020 blev forligskredsen bag arbejdsmiljøaftalen enige om at afsætte 134 millioner kroner de næste tre år øremærket brancher, hvor der er behov for en særlig indsats for at sikre bedre arbejdsforhold.

Hospitaler, slagterier, landbruget og maskinindustrien er nogle af de områder, som Arbejdstilsynet skal fokusere særligt på i 2020. Indsatser i disse brancher skal dels modvirke fysisk og psykisk nedslidning, dels sætte ind i forhold til kemi på danske arbejdspladser.

De nye brancherettede indsatser er et led i udmøntningen arbejdsmiljøaftalen, og konkret har regeringen afsat 39 mio. kr. i 2020 stigende over de næste tre år til 54 mio. kr. i 2022.

Læs pressemeddelelse "134 mio. kr. til bedre arbejdsmiljø i udvalgte brancher", 26. februar 2020 Læs mere om de nye brancherettede indsatser på Arbejdstilsynets hjemmeside