Spring over hovedmenu
Aftalepartierne er enige om, at børn ikke skal betale prisen for, at deres forældre er ledige. Samtidig ønsker aftalepartierne at mindske uligheden og børnefattigdommen i det danske samfund.

Nyt kontanthjælpssystem

Regeringen (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne indgik den 14. juni 2022 en aftale om et nyt kontanthjælpssystem, der skal gavne børnene og fastholde, at der skal være en økonomisk gevinst ved at komme i arbejde.

Børn med forældre i kontanthjælpssystemet får målrettet hjælp til at kunne deltage i fritidsaktiviteter på lige fod med deres jævnaldrende.

Med aftalen videreføres det midlertidige børnetilskud i form af et permanent børnetillæg målrettet udsatte børnefamilier og et fritidstillæg målrettet børnenes fritids- og kulturtilbud. Børnetillægget vil gavne 23.000 børn, mens fritidstillægget gavner ca. 40.000 børn. 

Kontanthjælpsloftet afskaffes og erstattes af en indkomsttrappe, så der fortsat er en økonomisk gevinst ved at komme i arbejde og forsikre sig i dagpengesystemet. Desuden får kontanthjælpsmodtagere blandt andet et ekstra månedligt fribeløb, så det bliver mere attraktivt at tage småjobs og arbejde i bare få timer om ugen, som kan være et vigtigt springbræt til et liv med arbejde.

Aftalen løfter med ydelsesforbedringerne 9.200 børn i kontanthjælpssystemet op over lavindkomstgrænsen og mindsker indkomstforskellene målt ved Gini-koefficienten med 0,07 pct.-point. Samlet set øger aftalen arbejdsudbuddet med 300 fuldtidspersoner.

Aftalen træder i kraft snarest muligt og senest den 1. januar 2024. Aftalepartierne er enige om, at det midlertidige børnetilskud forlænges, indtil aftalen træder i kraft.

Hovedelementer i det nye kontanthjælpssystem

 • Det midlertidige børnetilskud videreføres som et permanent børnetillæg til forsørgere, der modtager SHO-ydelse eller er berørt af den nye indkomsttrappe. Satserne svarer til det midlertidige børnetilskud fratrukket fritidstillægget.

 • Fritidstillæg til alle børn i kontanthjælpssystemet. Fritidstillægget er på 250 kr. pr. barn hver måned – max 1.000 kr. pr. familie.

 • Kontanthjælpsloftet afskaffes og erstattes af en indkomstrappe med et fast niveau for, hvor meget kontanthjælpsmodtagere maksimalt kan modtage i boligstøtte og særlig støtte.

 • Lempeligere indkomstfradrag med blandt andet et fribeløb på enten 2.500 kr. eller 5.000 kr. pr. måned afhængigt af ydelsesniveau.

 • Afklaringsret til borgere over 30 år, der har været i kontanthjælpssystemet i to år eller mere. Det omfatter løbende genvurdering og ret til at søge om ressourceforløb/fleksjob.

 • Ret til at holde ferie med supplerende kontanthjælp. Det giver mulighed for, at kontanthjælpsmodtagere, der har arbejdet lidt, kan supplere deres feriegodtgørelse med kontanthjælp op til deres almindelige kontanthjælpssats.

 • Lempede pensionsregler. Kravet om, at kontanthjælpsmodtagere skal hæve arbejdsgiverindbetalte pensioner med tilbagekøbsret, ophæves.

 • Ekstra 500 kr. i kontanthjælp efter skat årligt til at kompensere for aftalen om en ny reformpakke for dansk økonomi, der reducerer kontanthjælpsmodtageres disponible indkomst.

 • Boligstøtte ved forældrekøb afskaffes, og provenuet bruges på tiltag i kontanthjælpssystemet.

 • Formuegrænsen for at modtage kontanthjælp hæves fra 10.000 kr. til 12.000 kr. for enlige og fra 20.000 kr. til 24.000 kr. for ægtepar og reguleres fremover i samme takt som kontanthjælpssatserne.

 • Ret til at få dækket hele egenbetalingen af tilskudsberettiget medicin til børnene. Kontanthjælpsmodtagere over 18 år, der har været på kontanthjælp gennem 12 måneder, får også dækket hele egenbetalingen til tilskudsberettiget medicin.

 • Understøttende følgeordninger til børns deltagelse i fritidsaktiviteter.

Ydelseskommissionens anbefalinger

I december 2019 blev der nedsat en Ydelseskommission, som skulle gentænke kontanthjælpssystemet. I maj 2021 afleverede kommissionen sine anbefalinger til et enkelt og mere gennemskueligt kontanthjælpssystem, der både øger beskæftigelsen og skaber en rimelig og mere ensartet levestandard.

Læs mere om Ydelseskommissionen