Spring over hovedmenu

Opgør med seksuel chikane på arbejdspladserne

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om seksuel chikane, der skal understøtte en kulturforandring på arbejdspladsen.

Regeringen og arbejdsmarkedet parter har den 4. marts 2022 indgået en trepartsaftale som seksuel chikane, som skal fremme en sund kultur på landets arbejdspladser.

I trepartsaftalen indgår forskellige tiltag, som skal understøtte den nødvendige kulturændring på den enkelte arbejdsplads. Reglerne skal eksempelvis tydeliggøres, så både arbejdsgivere og medarbejdere kender deres ansvar og pligter, ligesom at det også får større konsekvenser, hvis arbejdspladsen ikke lever op til sine forpligtigelser.

Trepartsaftalen udspringer af 14 initiativer, regeringen lancerede i 2021 med henblik på at forebygge seksuel chikane og bidrage til, at sager kommer frem i lyset og bliver håndteret rigtigt.

Trepartsaftale om seksuel chikane

Med trepartsaftalen sættes der ind på flere centrale områder:

  • Reglerne tydeliggøres, så arbejdsgiveren ikke er i tvivl om sit ansvar og pligter.
  • Godtgørelsesniveauet i særligt grove sager om seksuel chikane hæves med 33 procent.
  • Bedre retsstilling for elever og lærlinge, som udsættes for seksuel chikane.
  • Øget fokus på seksuel chikane i arbejdsmiljøarbejdet – inkl. APV-arbejdet – på den enkelte arbejdsplads.
  • Det tydeliggøres i reglerne, at ansatte har pligt til at videregive oplysninger om seksuel chikane i arbejdet, hvis de bliver opmærksomme på det, og ikke selv kan løse det.
  • Årlige opgørelser over antallet af Arbejdstilsynets afgørelser og vejledninger om seksuel chikane og mobning.
  • Der nedsættes en alliance med alle relevante organisationer, som skal sikre et fortsat fokus på seksuel chikane. 
Aftaletekst om trepartsaftale (PDF) Uddybende beskrivelser af de enkelte initiativer (PDF) Pressemeddelelse: "Trepartsaftale om seksuel chikane skal fremme en sund kultur på arbejdspladser", 4. marts 2022

Oversigt over de 14 initiativer

1. Trepartsdrøftelser om seksuel chikane på arbejdspladser
Regeringen igangsætter trepartsdrøftelser om bedre forebyggelse af og konsekvens ved sager om seksuel chikane på danske arbejdspladser.   

2. Alliance om seksuel chikane
Beskæftigelses- og ligestillingsministeren nedsætter en alliance med relevante organisationer, NGO’er og arbejdsmarkedets parter, som skal sikre vedvarende dialog og videndeling om og fokus på at bekæmpe seksuel chikane og den nødvendige kulturændring.   

3. Brev til offentlige og private arbejdspladser 
Beskæftigelses- og ligestillingsministeren sender et brev til offentlige og private arbejdspladser med en opfordring og gode råd til, hvordan de kan forebygge og bekæmpe seksuel chikane.    

4. Styrke undervisningen på ungdomsuddannelser 
I undervisningen på erhvervsuddannelser og de gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx, hf) sættes øget fokus på psykisk arbejdsmiljø ved at informere eleverne om seksuel chikane og deres rettigheder i den forbindelse. 

5. Oplysning i regi af Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet vil udbygge sine formidlingsaktiviteter på hjemmesiden yderligere. Samtidig skal kendskabet til redskaberne på hjemmesiden om krænkende handlinger styrkes. 

6. Whistleblowerlov
Regeringen vil med en kommende whistleblowerlov give alle ansatte mulighed for blandt andet at whistleblowe om tilfælde af seksuel chikane på arbejdspladsen. 

7. Måling af indsatsen på arbejdspladserne
Der igangsættes en løbende måling af, hvordan blandt andet arbejdspladser håndterer seksuel chikane, ved at foretage en baseline-måling af aktiviteter, herunder omfanget af politikker, retningslinjer og klare procedure for opfølgning på sager om seksuel chikane og krænkende adfærd. 

8. Opfordring til at oprette whistleblowerordninger på uddannelser
Uddannelsesinstitutionerne opfordres til at oprette whistleblowerordninger, hvor eleverne kan gøre opmærksom på tilfælde af seksuel chikane på uddannelsesinstitutionen eller lærepladsen. 

9. Dialog med parter på uddannelsesområdet
Børne- og Undervisningsministeriet vil i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet afholde dialogmøder om udfordringer og eventuelt behov for nye værktøjer til at forebygge og håndtere seksuel chikane med elev- lærer- og lederorganisationer på tværs af ungdomsuddannelserne samt arbejdsmarkedets parter. 

10. Kontinuerlig kortlægning af udfordringerne
Børne- og Undervisningsministeriet vil undersøge muligheden for at få indarbejdet spørgsmål om oplevet seksuel chikane i forbindelse med trivselsmålinger mv. 

11. Fokus på seksuel chikane i Uddannelseszoom
Uddannelses- og forskningsministeren udvider spørgeskemaundersøgelsen Uddannelseszoom, hvor kvaliteten af og trivslen på landets videregående uddannelser kortlægges. 

12. Relancering af Arbejdstilsynets Hotline
Arbejdstilsynet vil oplyse om og udbrede kendskabet til Arbejdstilsynets hotline om krænkende handlinger, hvor man anonymt kan få råd og vejledning om krænkende handlinger, herunder seksuel chikane.   

13. Dialog om praktikuddannelsers forpligtelser
Børne- og Undervisningsministeriet vil gå i dialog med arbejdsmarkedets parter om behovet for at ændre reglerne om de faglige udvalgs kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsernes praktikdel med det formål at tydeliggøre fokus på forebyggelse af seksuel chikane i kvalitetssikringsarbejdet.  

14. Dialog om forebyggelse af seksuel chikane på praktiksteder
Børne- og Undervisningsministeriet vil gå i dialog med arbejdsmarkedets parter om behovet for at ændre reglerne om de faglige udvalgs godkendelse af praktikvirksomheder. 

Ring til Arbejdstilsynets hotline

Er det, jeg har oplevet, seksuel chikane? Hvordan tager jeg som arbejdsgiver hånd om alle involverede? Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ser en kollega blive krænket? Arbejdstilsynet kan hjælpe dig med svar på disse spørgsmål og mange flere.

Alle kan ringe anonymt til Arbejdstilsynets hotline og få råd og vejledning om seksuel chikane og andre krænkelser på arbejdspladsen. 

Ring til hotlinen på tlf. 70 22 12 80 (man-tor: 8-15, fre: 8-14)

Find yderligere information på Arbejdstilsynets hjemmeside