Spring over hovedmenu
Kantine
Regeringen vil sammen med arbejdsmarkedets parter drøfte, hvordan arbejdspladserne kan blive bedre til at forebygge seksuel chikane og sikre en mere konsekvent håndtering af sager om seksuel chikane.

Opgør med seksuel chikane på arbejdspladserne

Regeringen sætter ind med 14 initiativer, der skal forebygge seksuel chikane og understøtte, at sager kommer frem i lyset og bliver håndteret rigtigt.

Vulgære kommentarer, uønskede berøringer, overgreb og generelt krænkende adfærd. Debatten om #metoo og en række undersøgelser gennem de seneste år viser, at særligt unge kvinder, men også mænd, udsættes for seksuel chikane på arbejdspladsen. Samtidig er der mange sager, som ikke kommer frem, fordi den krænkede fx føler skyld, skam eller føler sig tvunget til at holde sagen hemmelig af frygt for konsekvenserne. 

Det skal der laves om på, og der er brug for handling. Derfor sætter regeringen ind med 14 initiativer, der skal forebygge seksuel chikane og bidrage til, at sager kommer frem i lyset og bliver håndteret rigtigt.  

Trepartsdrøftelser med arbejdsmarkedets parter er et af de 14 initiativer. Regeringen vil blandt andet drøfte med parterne, hvordan man sikrer en mere konsekvent håndtering ude på arbejdspladserne i sager om seksuel chikane. 

Oversigt over de 14 initiativer

1. Trepartsdrøftelser om seksuel chikane på arbejdspladser
Regeringen igangsætter trepartsdrøftelser om bedre forebyggelse af og konsekvens ved sager om seksuel chikane på danske arbejdspladser.   

2. Alliance om seksuel chikane
Beskæftigelses- og ligestillingsministeren nedsætter en alliance med relevante organisationer, NGO’er og arbejdsmarkedets parter, som skal sikre vedvarende dialog og videndeling om og fokus på at bekæmpe seksuel chikane og den nødvendige kulturændring.   

3. Brev til offentlige og private arbejdspladser 
Beskæftigelses- og ligestillingsministeren sender et brev til offentlige og private arbejdspladser med en opfordring og gode råd til, hvordan de kan forebygge og bekæmpe seksuel chikane.    

4. Styrke undervisningen på ungdomsuddannelser 
I undervisningen på erhvervsuddannelser og de gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx, hf) sættes øget fokus på psykisk arbejdsmiljø ved at informere eleverne om seksuel chikane og deres rettigheder i den forbindelse. 

5. Oplysning i regi af Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet vil udbygge sine formidlingsaktiviteter på hjemmesiden yderligere. Samtidig skal kendskabet til redskaberne på hjemmesiden om krænkende handlinger styrkes. 

6. Whistleblowerlov
Regeringen vil med en kommende whistleblowerlov give alle ansatte mulighed for blandt andet at whistleblowe om tilfælde af seksuel chikane på arbejdspladsen. 

7. Måling af indsatsen på arbejdspladserne
Der igangsættes en løbende måling af, hvordan blandt andet arbejdspladser håndterer seksuel chikane, ved at foretage en baseline-måling af aktiviteter, herunder omfanget af politikker, retningslinjer og klare procedure for opfølgning på sager om seksuel chikane og krænkende adfærd. 

8. Opfordring til at oprette whistleblowerordninger på uddannelser
Uddannelsesinstitutionerne opfordres til at oprette whistleblowerordninger, hvor eleverne kan gøre opmærksom på tilfælde af seksuel chikane på uddannelsesinstitutionen eller lærepladsen. 

9. Dialog med parter på uddannelsesområdet
Børne- og Undervisningsministeriet vil i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet afholde dialogmøder om udfordringer og eventuelt behov for nye værktøjer til at forebygge og håndtere seksuel chikane med elev- lærer- og lederorganisationer på tværs af ungdomsuddannelserne samt arbejdsmarkedets parter. 

10. Kontinuerlig kortlægning af udfordringerne
Børne- og Undervisningsministeriet vil undersøge muligheden for at få indarbejdet spørgsmål om oplevet seksuel chikane i forbindelse med trivselsmålinger mv. 

11. Fokus på seksuel chikane i Uddannelseszoom
Uddannelses- og forskningsministeren udvider spørgeskemaundersøgelsen Uddannelseszoom, hvor kvaliteten af og trivslen på landets videregående uddannelser kortlægges. 

12. Relancering af Arbejdstilsynets Hotline
Arbejdstilsynet vil oplyse om og udbrede kendskabet til Arbejdstilsynets hotline om krænkende handlinger, hvor man anonymt kan få råd og vejledning om krænkende handlinger, herunder seksuel chikane.   

13. Dialog om praktikuddannelsers forpligtelser
Børne- og Undervisningsministeriet vil gå i dialog med arbejdsmarkedets parter om behovet for at ændre reglerne om de faglige udvalgs kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsernes praktikdel med det formål at tydeliggøre fokus på forebyggelse af seksuel chikane i kvalitetssikringsarbejdet.  

14. Dialog om forebyggelse af seksuel chikane på praktiksteder
Børne- og Undervisningsministeriet vil gå i dialog med arbejdsmarkedets parter om behovet for at ændre reglerne om de faglige udvalgs godkendelse af praktikvirksomheder. 

Ring til Arbejdstilsynets hotline

Er det, jeg har oplevet, seksuel chikane? Hvordan tager jeg som arbejdsgiver hånd om alle involverede? Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ser en kollega blive krænket? Arbejdstilsynet kan hjælpe dig med svar på disse spørgsmål og mange flere.

Alle kan ringe anonymt til Arbejdstilsynets hotline og få råd og vejledning om seksuel chikane og andre krænkelser på arbejdspladsen. 

Ring til hotlinen på tlf. 70 22 12 80 (man-tor: 8-15, fre: 8-14)

Find yderligere information på Arbejdstilsynets hjemmeside