Spring over hovedmenu
""
Ledige over 30 år, der er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse, kan uddanne sig på 110 procent af dagpengesatsen, hvis det sker inden for områder med gode jobmuligheder. Det samme gælder, hvis man uddanner sig som SOSU-assistent eller til grønne job.

Opkvalificering - nye kompetencer

Siden sommeren 2020 er der afsat omkring 1,7 milliarder kroner ekstra til at opkvalificere ledige. Ufaglærte og faglærte ledige med forældede kompetencer har blandt andet fået mulighed for at få et uddannelsesløft på 110 procent dagpenge.

Hjælpepakke: 300 millioner kroner til opkvalificering

Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og Alternativet har den 9. februar indgået en aftale om hjælpepakker, hvor der er afsat 300 millioner kroner ekstra til opkvalificering. 

Aftalepartierne er enige om at forlænge retten til at tage en erhvervsuddannelse med 110 procent dagpenge, så man også i 2022 kan tage en uddannelse på forhøjede dagpenge. Det gælder uddannelser til brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft, samt uddannelser til SOSU-området og grønne job. 

FL21: 640 millioner kroner til opkvalificering

Regeringen har sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet indgået en finanslovaftale om stimuli og grøn genopretning. For at sætte skub i økonomien og tage hånd om arbejdsmarkedet er der afsat 640 millioner kroner til opkvalificering.

Man får som noget nyt i 2021 ret til med forhøjede dagpenge at uddanne sig til SOSU-assistent eller uddanne sig inden for et arbejdsmarked i grøn omstilling.

Der er afsat 30 millioner kroner til den regionale uddannelsespulje i 2021, så ledige hurtigt og fleksibelt kan blive omstillet til nye job og brancher. Samtidigt indfører man et etårigt forsøg, hvor ledige får ret til at tage et kort jobrettet kursus fra første ledighedsdag.

Der er afsat 50 millioner kroner til målrettet opkvalificering i Nordjylland og Hovedstadsområdet, som har været særlig hårdt ramt under krisen. I den forbindelse styrkes det regionale branchesamarbejde i Nordjylland og Hovedstadsområdet ved, at der i starten af 2021 ansættes flere VEU-koordinatorer. De skal følge det regionale kompetencebehov tæt og sikre hurtig og erhvervsrettet omstilling af arbejdsstyrken. 

Jobrotationsordningen bliver udvidet. For forløb påbegyndt i 2021 bliver kravene lempet, så vikarens forudgående ledighed går fra seks til tre måneder, og ansættelsen som jobrotationsvikar kan vare i ni måneder i stedet for seks måneder.

Varslingspuljen styrkes også med 100 millioner kroner. Puljen har været flittigt brugt i 2020. I 2021 forventes der også at være et behov for at kunne sætte ind med hjælp ved større virksomhedslukninger eller afskedigelser af stor betydning for et lokalområde. Formålet er at hjælpe opsagte medarbejdere hurtigt videre i ny beskæftigelse med en tidlig og målrettet indsats. Fx opkvalificering inden for områder, hvor der er eller kan forventes mangel på arbejdskraft.

Med aftalen bliver det også muligt i 2021 at sætte ind med hjælp til afskedigede fra mindre virksomheder på op til 20 ansatte i brancher som er særlig hårdt ramt fx minkfarme. Der er afsat 30 millioner kroner til det.

To politiske aftaler (juni 2020): 730 millioner kroner til opkvalificering

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har den 17. juni 2020 indgået en aftale, der giver et ekstra rygstød på 390 millioner kroner til at bringe det danske arbejdsmarked godt videre efter corona-krisen. Aftalen bygger videre på den særskilte aftale, som S, V, DF, RV og K (aftalepartierne bag beskæftigelsesreformen) har indgået om at styrke opkvalificeringsindsatsen med knap 340 millioner kroner.

Samlet er der i perioden 2020-2023 afsat 730 millioner kroner til at opkvalificere ledige. De to aftaler indeholder disse initiativer:

Et justeret uddannelsesløft
Ledige over 30 år får ret til uddannelsesløft på 110 procent dagpenge, hvis det er inden for et fag, hvor der er behov for arbejdskraft. For øvrige fag fastholdes dagpengesatsen under erhvervsuddannelsen på 80 procent, som reglerne også er i dag - med mulighed for at låne op til 100 procent. Derudover sker der en række forenklinger af ordningen.

Faglært gennem voksenlærlingeordningen
Fra 1. august og hele 2021 kan beskæftigede faglærte med en forældet uddannelse blive voksenlærling. Faglærte ledige kan blive voksenlærling allerede efter tre måneders ledighed, og det er en halvering i forhold til i dag. Og positivlisten for beskæftigede suspenderes, så det ekstraordinært i 2020-2021 er muligt at blive voksenlærling inden for alle fag.

Erhvervsuddannelse for voksne gennem jobrotation
I 2021 og 2022 videreføres muligheden for, at ufaglærte medarbejdere over 25 år med mindst to års erhvervserfaring kan tage eller færdiggøre en erhvervsuddannelse som jobrotation. En ufaglært i hjemmeplejen kan fx opkvalificere sig til social- og sundhedshjælper, mens en ledig vikarierer i uddannelsesperioden.

Ordninger for korte erhvervsrettede kurser samles, styrkes og forenkles
Den årlige bevilling til korte erhvervsrettede kurser hæves fra de nuværende 120 millioner kroner til 175 millioner kroner i 2020 og 225 millioner kroner i 2021. De nuværende fem ordninger samles til én ordning, hvor jobcentrene kan bevilge korte erhvervsrettede kurser til alle ledige fra første ledighedsdag. Forsikrede ledige får ret til kurser som seks ugers jobrettet uddannelse fra første ledighedsdag, som arbejdsmarkedets parter er med til at udpege. Og derudover får ledige, der har en konkret aftale med en arbejdsgiver om et job, ret til at starte på et kort erhvervsrettet kursus. 

Kompetenceløft til corona-job
Der følges løbende op på, om kursusudbuddet skal tilpasses, så ledige og beskæftigede kan tilbydes relevant formel efteruddannelse af kortere varighed inden for fx testopgaver, smittesporing og hygiejne.

Uddannelse efter fratrædelse
Der igangsættes et arbejde med at konkretisere en mulig model for udmøntning af parternes forslag fra OK20 om uddannelse efter fratrædelsen. Modellen vil belyse de økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af forslaget.

Styrke borgernes basale færdigheder
Der afsættes 15 millioner kroner til at styrke indsatsen for at identificere og understøtte ledige og beskæftigede voksne, der har udfordringer med de basale færdigheder.

Grundlæggende it- og engelsk kompetencer til flere
FVU-digital og FVU-engelsk åbnes for alle i arbejdsstyrken – både beskæftigede og ledige – og der er ikke længere krav om, at fagene kun kan udbydes som virksomhedsrettede forløb.

Grøn omstilling og uddannelse
Regeringen nedsætter en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal vurdere behovet for nye tiltag til at styrke opkvalificering og efter- og videreuddannelse på alle niveauer som led i at understøtte den grønne omstilling.

Styrke og forlænge trainee-ordningen
Trainee-indsatsen udvides ekstraordinært i 2020 til 20 millioner kroner. Det vil sige, at der afsættes yderligere otte millioner kroner til indsatsen, som løber frem til 1. juli 2021. Desuden forlænges ordningen med et år frem til 1. juli 2022.

Lige adgang til certifikatkurser i AMU
Personer med en uddannelse ud over faglært niveau får adgang til certifikatkurser i AMU på ordinære vilkår i 2020-2021, så der kun skal betales almindelig og ikke fuld deltagerbetaling.

Graduate-programmer til nyuddannede
Der afsættes 10 millioner kroner i 2021 til en pulje målrettet graduate-programmer for nyuddannede.

Kompetenceløft til iværksættere
Der reserveres fem millioner kroner i 2020 og 15 millioner kroner i 2021 til en pulje, der skal sikre opkvalificering af iværksættere, hvor der er behov. 

Yderligere information

Love, bekendtgørelser og vejledninger for nye styrkede muligheder for opkvalificering Læs pressemeddelelse: "Ny aftale styrker mulighederne for opkvalificering", 9. februar 2021 Læs pressemeddelelse: "FL21: 640 millioner kroner til opkvalificering", 6. december 2020 Læs aftalen, der forlænger retten til uddannelse på 110 procent dagpenge frem til 2022 (PDF) Læs aftale om ekstraordinært løfte ledige (PDF) Læs aftale om styrke opkvalificering (PDF) Læs uddybende beskrivelse af alle initiativer i de to aftaler (PDF) Læs pressemeddelelse "Bredt politisk flertal hæver dagpengene under uddannelse", 17. juni 2020 Læs nyhed "Aftale gør det lettere for ledige at komme i uddannelse", 17. juni 2020