Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Regeringens EU-Implementeringsudvalg

I 2015 blev der nedsat et nyt fast regeringsudvalg, EU-Implementeringsudvalget. Udvalget drøfter sager om implementering af erhvervsrettet EU-lovgivning.

Regeringens EU-Implementeringsudvalg skal sikre en mere systematisk og ensartet tilgang til implementering af erhvervsrettet EU-lovgivning i Danmark. Formålet er at få et samlet og styrket fokus på at undgå overimplementering af EU-regulering, der kan skabe byrder for virksomhederne og hæmme deres konkurrenceevne til skade for vækst og arbejdspladser i Danmark.

Udvalgets opgaver er, at:

 • Behandle alle udkast til lovforslag og bekendtgørelser, hvor der lægges op til en overimplementering med erhvervsøkonomiske konsekvenser, inden lovforslagene sendes i offentlig høring.
 • Igangsætte nabotjek med henblik på at reducere overimplementering i den eksisterende implementering af EU-regulering.
 • Igangsætte analyser på områder, hvor der er overimplementering i dansk lovgivning, som belyser baggrunden herfor og hvilke initiativer, der kan tages med henblik på at afskaffe eller nedbringe overimplementeringen.
 • Overvåge på tværs af ministerområder kommende EU-reguleringsinitiativer med væsentlige erhvervsøkonomiske konsekvenser med henblik på en proaktiv og tidlig dansk indsats, hvor det vurderes politisk nødvendigt.

Fem principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering

Regeringen har udarbejdet fem principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering i Danmark, som har til formål at sikre, at ny EU-regulering ikke overimplementeres.

De fem principper er:

 1. Den nationale regulering bør som udgangspunkt ikke gå videre end minimumskravene i EU-reguleringen.
 2. Danske virksomheder bør ikke stilles dårligere i den internationale konkurrence, hvorfor implementeringen ikke bør være mere byrdefuld end den forventede implementering i sammenlignelige EU-lande.
 3. Fleksibilitet og undtagelsesmuligheder i EU-reguleringen bør udnyttes.
 4. I det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt, bør EU-regulering implementeres gennem alternativer til regulering.
 5. Byrdefuld EU-regulering bør træde i kraft senest muligt og under hensyntagen til de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

Læs mere om de fem principper (PDF)

Forelæggelse af sager for EU-implementeringsudvalget og Implementeringsrådet

Ved implementering af ny erhvervsrettet EU-regulering skal du udfylde en implementeringsplan senest 4 uger efter offentliggørelse af EU-retsakten i Official Journal of the European Union. Den udfyldte implementeringsplan sendes til sekretariatet for Implementeringsrådet implementeringsraadet@star.dk med henblik på forelæggelse for IR.

Benyt skabelonen for implementeringsplaner (docx)

For alle lovforslag eller bekendtgørelsesudkast, der implementerer EU-regulering og medfører bebyrdende erhvervsøkonomiske konsekvenser, skal der endvidere udfyldes et implementeringsskema. I skemaet skal der redegøres for, om principperne for implementering af erhvervsrettet regulering (se guide) er fulgt.

Benyt skabelonen for implementeringsskema (docx)

Hvis principperne ikke overholdes, skal du endvidere udfylde en gennemførelsestabel. I gennemførelsestabellen angives teksten fra de artikler i EU-retsakten, hvor der lægges op til overopfyldelse af EU-retsakten, samt formuleringen i de §'er i den nationale regulering, som gennemfører artiklerne.

Benyt skabelonen for gennemførelsestabel (docx)

Det udfyldte implementeringsskema samt eventuelt gennemførelsestabellen sendes til Beskæftigelsesministeriet.

Implementeringsrådet

Implementeringsrådet blev oprettet i december 2015. Rådet skal være med til at sikre, at danske virksomheder ikke pålægges strengere krav end virksomheder i andre EU-lande.

Implementeringsrådet rådgiver EU-Implementeringsudvalget og ministerierne i deres arbejde for at forebygge unødvendige omkostninger for erhvervslivet i forbindelse med implementering af ny EU-regulering, samt om hvordan man kan mindske overimplementering i eksisterende regulering.

Implementeringsrådet består af sagkyndige og repræsentanter fra erhvervs-, forbruger-, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. Formanden for Implementeringsrådet er Paul Mollerup, adm. direktør hos Danske Advokater.

Implementeringsrådet kan løbende inddrage organisationer og andre i dets arbejde, hvor det vurderes relevant.

Implementeringsrådets arbejde

Implementeringsrådets arbejde består i at komme med anbefalinger til, hvordan EU-regulering kan udarbejdes og implementeres med færrest mulige byrder for danske virksomheder. Implementeringsrådets anbefalinger drøftes efterfølgende af ministrene i regeringens EU-Implementeringsudvalg, som tager stilling til, hvordan anbefalingerne kan integreres i det videre arbejde med den pågældende regulering.

Implementeringsrådet skal rådgive og komme med anbefalinger til blandt andet:

 1. Ministeriernes implementering af konkrete vedtagne direktiver.
 2. Identificeringen og prioriteringen af områder, hvor eksisterende national implementering eller fortolkning af EU-regulering bør forenkles eller revideres med henblik på at lette byrderne for erhvervslivet.
 3. Hvor det vurderes hensigtsmæssigt at gennemføre nabotjek eller analyser og rådgive i forbindelse med afrapporteringen på analyser og nabocheck og opfølgningen herpå.
 4. Kommende EU-regulering, hvor der vurderes behov for en tidlig og proaktiv indsats.

Sekretariatsbetjeningen af Implementeringsrådet er den 28.11 2016 overført fra Erhvervsstyrelsen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Guide til ministerier

Du kan læse nærmere om processen for forelæggelse af sager for EU-Implementeringsudvalget og Implementeringsrådet i:

Hent guiden (PDF)

Om Implementeringsrådet

Læs mere om Implementeringsrådet hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Læs mere