Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Trepart om integration

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i marts 2016 en samlet aftale om integration på arbejdsmarkedet. Omdrejningspunktet er en ny integrationsuddannelse.

Tillæg til trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration (april 2016)

Med trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration blev regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om at indføre en bonusordning til private virksomheder, der ansætter flygtninge og familiesammenførte i ordinær ustøttet beskæftigelse eller i IGU-forløb.

Samtidig har det været vigtigt for regeringen og arbejdsmarkedets parter, at den styrkede indsats for flygtninge og familiesammenførte ikke sker på bekostning af andre gruppers muligheder for varig tilknytning til det danske arbejdsmarked.

På den baggrund er regeringen og arbejdsmarkedets parter efterfølgende blevet enige om, at der skal indføres en parallel bonusordning til private virksomheder for EGU-forløb, der er målrettet udsatte unge.

Læs tillægsaftalen (PDF)

Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration (marts 2016)

Med aftalen, der blev indgået den 17. marts 2016, er regeringen og arbejdsmarkedets parter blevet enige om rammerne for en bedre integrationsindsats, der kan bane vejen for, at langt flere flygtninge og familiesammenførte kommer i beskæftigelse og nærmere selvforsørgelse.

Trepartsdrøftelserne er mundet ud i 32 initiativer, der spænder bredt og sikrer, at indsatsen for flygtninge og familiesammenførte begynder tidligere og i højere grad foregår ude på virksomhederne. Helt centralt i aftalen er LO og DA’s fælles forslag om en ny toårig integrationsuddannelse (IGU-uddannelse), som regeringen bakker op om, og som udmøntes i aftalen. IGU-uddannelsen åbner for, at flere flygtninge kommer hurtigere ind på det danske arbejdsmarked, selv om de ikke fra dag ét kan leve op til de danske krav og oppebære en overenskomstmæssig dansk løn.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er også enige om, at der er andre væsentlige udfordringer på det danske arbejdsmarked, som kræver fælles løsninger. Der er derfor indkaldt til et nyt trepartsmøde den 15. april. Tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser til unge er blandt de første temaer, der vil blive taget fat på.

Læs trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration (PDF)

Regeringens oplæg om integration (februar 2016)

I Danmark er der en lang og god tradition for, at arbejdsgiverne, lønmodtagerne og regeringen i fællesskab tager fat på de store samfundsmæssige udfordringer. Derfor indledes trepartsdrøftelserne med temaet arbejdsmarkedsintegration af flygtninge og familiesammenførte. Alene i år forventes det, at der kommer op mod 25.000 asylansøgere, og at op mod 17.000 flygtninge overgår til integration i kommunerne.

Den ekstraordinære situation kræver ekstraordinære løsninger og handling her og nu. Derfor er det vigtigt, at vi alle løfter i flok, så vi sammen kan løse problemerne og passe på Danmark.

Læs regeringens oplæg til drøftelserne om integration

Kommissorium - arbejdsmarkedsintegration (februar 2016)

Med kommissoriet til trepartsdrøftelser lægger regeringen op til, at det ekstraordinært store antal flygtninge og familiesammenførte, der i disse år kommer til Danmark, skal langt hurtigere i job – til gavn for dem selv og for samfundet.

Læs kommissorium (PDF)