Spring over hovedmenu
""

Lovgivning om ligestilling

Her på siden kan du læse lovgivning på ligestillingsområdet, om nedsættelse af råd, nævn og udvalg i staten, regioner og kommuner samt om dine muligheder for at klage over forskelsbehandling.

Ministeren for ligestilling har til opgave at udvikle og koordinere regeringens ligestillingspolitik, herunder tage initiativer til at fremme ligestillingen mellem kvinder og mænd. Derudover er ministeren ansvarlig for Danmarks internationale ligestillingsarbejde i bl.a. FN, EU samt Nordisk Ministerråd.

De enkelte ministre har ansvaret for ligestillingsarbejdet på hvert deres område. Eksempelvis har beskæftigelsesministeren ansvaret for lovgivningen om ligestilling inden for arbejdsmarkedet, for eksempel loven om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov, barselsloven og ligelønsloven.

Ligestillingsloven

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 1095 af 19. september 2007, med de ændringer, der følger af § 15 i lov nr. 387 af 27. maj 2008, lov nr. 484 af 12. juni 2009, § 3 i lov nr. 182 af 8. marts 2011, § 12 i lov nr. 553 af 18. juni 2012 og § 1 i lov nr. 1288 af 19. december 2012.

Efter ligestillingsloven skal kvinder og mænd behandles lige i offentlig, almen og erhvervsmæssig virksomhed. Loven forpligter også alle offentlige myndigheder til at arbejde for at fremme ligestilling ved at indtænke ligestilling i alle andre aktiviteter.

Desuden fastsætter loven regler for lige repræsentation af kvinder og mænd i råd, nævn og udvalg. Derudover indeholder loven reglerne om statslige institutioner og virksomheders forpligtelse til at opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelser og til at udarbejde en politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn på deres øvrige ledelsesniveauer.

Loven giver hjemmel til undtagelser fra forbuddet mod forskelsbehandling på grund af køn samt til at fastsætte nærmere regler for, hvornår der kan iværksættes ligestillingsfremmende initiativer uden dispensation.

Beskæftigelse og ligeløn

Beskæftigelsesministeren har ansvaret for lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov. 

Centrale love, bekendtgørelser og vejledninger

Ligestillingsloven, LBK nr. 751 af 26. april 2021 Bekendtgørelse om Adgangen til at iværksætte ligestillingsfremmende initiativer uden dispensation, BEK nr 340 af 10. april 2007 Vejledning om initiativer til fremme af ligestilling Bekendtgørelse om måltal i bestyrelser mv. og politik for de øvrige ledelsesniveauer i statslige institutioner og virksomheder for at fremme en ligelig kønsmæssig sammensætning Vejledende udtalelse om fortolkning af ligestillingslovens § 3 a Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v., LBK nr. 645 af 08. juni 2011 Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder, LBK nr. 156 af 22. februar 2019 Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven)

Råd og nævn

Find information om nedsættelse af råd, nævn og udvalg. Her findes blandt andet skema til brug for indberetning af ministernedsatte udvalg.

Læs mere

Klagemuligheder

Hvis du mener, at du er blevet udsat for forskelsbehandling på grund af køn, kan du klage til domstolene eller Ligebehandlingsnævnet.

Læs mere