Spring over hovedmenu

Trepartsaftaler

Du kan her på siden finde de seneste store trepartsaftaler, som er indgået på beskæftigelsesområdet.

Trepartsaftale om midlertidig ordning med barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn som følge af covid-19 indgået i september 2020

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 10. september 2020 en trepartsaftale, der giver forældre til børn hjemsendt som følge af covid-19 mulighed for midlertidigt at modtage barselsdagpenge efter barselsloven, indtil barnet igen kan komme i institution eller i skole. Både lønmodtagere og selvstændige er omfattet af den midlertidige ordning.

Forældre skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet. Det er en betingelse, at ingen af barnets forældre har mulighed for hjemmearbejde, og at de ikke har omsorgsdage og afspadsering, de kan bruge til pasning af deres børn. Hvis barnet er konstateret smittet med covid-19, skal forældrene desuden havde opbrugt barns første og anden sygedag.

Med aftalen er regeringen og arbejdsmarkedets parter samtidig enige om at opfordre til, at der på arbejdspladserne udvises stor fleksibilitet og forståelse, hvis der er en medarbejder, som kommer i den situation, hvor et barn er konstateret smittet eller er hjemsendt som nær kontakt.

Ordningen trådte i kraft den 29. september 2020, og gælder frem til den 31. december 2020.

Læs aftaleteksten (PDF)

Trepartsaftale om en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked indgået i august 2020

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 31. august 2020 en trepartsaftale, der skal hjælpe både medarbejdere og virksomheder i forbindelse med, at lønkompensation er udløbet.

Trepartsaftalen om en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning skal gælde året ud og være med til at forebygge fyringer, efter udfasningen af lønkompensationsordningen. De nye muligheder giver medarbejdere større tryghed, blandt andet med højere dagpenge, og er med til at holde hånden under de virksomheder, der fx er ramt på grund af nedgang i eksporten som følge af corona.

Med arbejdsfordeling kan man dele det arbejde, der er mellem medarbejderne i stedet for at afskedige ansatte. Mens man er hjemme, modtager man dagpenge. Som en del af aftalen vil den maksimale dagpengesats være forhøjet til 23.000 kroner pr. måned. Det er godt 20 procent over den normale maksimale dagpengesats. Forhøjelsen finansieres primært af et arbejdsgiverbidrag. I perioder, hvor man er hjemme på arbejdsfordeling, vil man som følge af aftalen også kunne efteruddanne sig på dagpenge. Derudover vil ansatte i arbejdsfordeling ikke bruge af deres dagpengeret.

Læs aftaleteksten (PDF)

Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder indgået i maj 2020

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 28. maj 2020 en aftale, der fordeler et overskydende beløb fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) på 5,4 milliarder kroner til virksomheder. Det skal bane vejen for flere lærepladser i en tid, hvor der oprettes markant færre lære- og elevpladser.

Med aftalen indføres en løntilskudsordning for private virksomheder, der har lærlinge eller vil ansætte lærlinge. Her får virksomhederne resten af året dækket 75 pct. af deres igangværende lærlinges løn. Derudover gives der løntilskud for så vidt angår nye aftaler på hhv. 45 pct. til korte aftaler og 90 pct. til ordinære uddannelsesaftaler. Løntilskudsordningen gælder fra 1. maj til 31. december 2020.

For at stimulere dansk økonomi og understøtte den fortsatte oprettelse af lærepladser er aftaleparterne enige om at yde et ekstraordinært tilskud på samlet set 1,4 mia. kr. til samtlige arbejdsgivere.

Alle arbejdsgivere på både det offentlige og private område får desuden forhøjet lønrefusion under skoleophold med 20 pct. i 2. halvår af 2020.

Læs aftaleteksten (PDF)

Aftale om forlængelse af trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation indgået i april 2020
Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev den 18. april 2020 enige om at forlænge den midlertidige lønkompensationsordning med en måned, så den gælder frem til og med 8. juli.

Lønkompensationsordningen bliver dertil justeret, så muligheden får at få lønkompensation til medarbejdere i fleksjob bliver ens, uanset om medarbejderen er på den gamle eller den nye fleksjobordning.

Virksomhederne skal genansøge om forlængelse for perioden fra 9. juni til 8. juli 2020 hos Erhvervsstyrelsen.

Læs aftaleteksten (PDF)

Aftale om styrkelse af trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation indgået i marts 2020
Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev den 30. marts 2020 enige om at forhøje støtten i den eksisterende lønkompensationsordning, som blev indgået 15. marts. Formålet er at sikre, at endnu flere virksomheder gør brug af ordningen, så endnu flere lønmodtagere kan beholde deres job.

Den styrkede ordning betyder, at det maksimale støtteniveau for både funktionærer og ikke-funktionærer hæves fra henholdsvis 23.000 og 26.000 til 30.000 kroner per måned per omfattet fuldtidsansat.

Den styrkede midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020. Virksomheder, der allerede har søgt om lønkompensation, er dermed også omfattet af det højere støtteniveau.

Læs aftaleteksten (PDF)

Trepartsaftale om midlertidig lønkompensation indgået i marts 2020
Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 15. marts 2020 en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning for lønmodtagere på det private arbejdsmarked. Aftalen er et stort bidrag til, at regeringen og arbejdsmarkedets parter i fællesskab sikrer, at COVID-19 i mindst muligt omfang rammer danskernes arbejde og levebrød.

Med aftalen sikrer regeringen og arbejdsmarkedets parter, at virksomheder, der oplever ordrenedgang og færre kunder som følge af COVID-19 og derfor ikke kan beskæftige deres medarbejdere, i tre måneder kan få delvis refusion for afholdte lønudgifter.

Virksomhederne forpligter sig til ikke at afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i den periode, hvor de modtager kompensationen.

Den midlertidige kompensationsordning gælder fra 9. marts til 9. juni 2020.

Læs trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation (PDF)

Læs aftale om vilkår for lærlinge og elever (PDF)

Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse indgået i oktober 2017
Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i oktober 2017 en trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse.

Medarbejdere og virksomheder får adgang til et stærk, målrettet, overskueligt og mere fleksibelt uddannelsessystem. Den indgåede aftale løber over fire år.

Læs trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (PDF)

Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser indgået i august 2016
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 19. august 2016 indgået en trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser. 

Trepartsaftalen skal bidrage til, at der er tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark, og at eleverne på erhvervsuddannelser har en høj grad af sikkerhed for, at de kan gennemføre praktiktiden i en virksomhed.

Læs trepartsaftale om arbejdskraft og praktikpladser (PDF)

Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration indgået i marts 2016
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 17. marts 2016 indgået en trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration. 

Med trepartsaftalen er regeringen og arbejdsmarkedets parter blevet enige om rammerne for en bedre integrationsindsats, der kan bane vejen for, at langt flere flygtninge og familiesammenførte kommer i beskæftigelse og nærmere selvforsørgelse.

Læs trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration (PDF)

Læs tillæg til trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration (PDF)

Aftale om at forlænge IGU

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har 25. februar 2019 indgået en aftale om at forlænge integrationsgrunduddannelsen (IGU), der skal hjælpe flygtninge ind på arbejdsmarkedet.

Læs om forlængelsen af IGU (PDF)