Spring over hovedmenu

Arbejdsretlige love

Fold ud for at se lovene på det enkelte område og blive ført videre til Retsinformation, der er statens juridiske online-informationssystem.

Barselsloven

Loven indeholder regler om mulighederne for at få barselsorlov, hvor meget barselsorlov man kan holde, hvordan den kan holdes og retten til barselsdagpenge.

Find loven på Retsinformation.dk


Barseludligningsloven

Loven sikrer, at private arbejdsgivere hvert år skal betale et bidrag per lønmodtager til den obligatoriske barseludligningsordning, medmindre de er omfattet af en anden godkendt barselsudligningsordning.

Find loven på Retsinformation.dk

Forskelsbehandlingsloven

Loven forbyder forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Find loven på Retsinformation.dk


Ligelønsloven

Loven sikrer, at der ikke er lønmæssig forskelsbehandling grundet køn. En arbejdsgiver skal derfor yde lige løn for mænd og kvinder, hvis arbejdet tillægges samme værdi.

Find loven på Retsinformation.dk


Ligebehandlingsloven

Loven sikrer, at der ikke finder forskelsbehandling sted på grund af køn.

Find loven på Retsinformation.dk


Ligebehandlingsnævnet

Loven indeholder regler om, at ligebehandlingsnævnet skal kunne behandle en klage, hvis klager har en individuel og aktuel interesse i den konkrete sag.

Find loven på Retsinformation.dk


Vikarloven

Loven sikrer vikarer forskellige rettigheder og indeholder blandt andet et princip om ligebehandling i forhold til fastansatte på en brugervirksomhed.

Find loven på Retsinformation.dk

Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere, der udfører grænseoverskridende tjenester i jernbanesektoren

Loven indeholder regler for mobile arbejdstagere, der udfører grænseoverskridende tjenester i jernbanesektoren. Fx rettigheder og regler for natarbejde, hviletid og pauser. 

Find loven på Retsinformation.dk


Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransporten

Loven indeholder regler for mobile lønmodtagere, der deltager i vejtransportaktiviteter. Fx om maksimal ugentlig arbejdstid og pauser.

Find loven på Retsinformation.dk


Deltidsloven

Loven sikrer, at der ikke sker uberettiget forskelsbehandling af deltidsansatte i forhold til fuldtidsansatte. Derudover har loven til formål at lette muligheden for deltidsarbejde.

Find loven på Retsinformation.dk


Lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet

Loven indeholder regler om arbejdstid for lønmodtagere, som ikke er dækket af tilsvarende regler ved kollektiv overenskomst.

Find loven på Retsinformation.dk


Ferieloven

Loven sikrer lønmodtageres grundlæggende ferierettigheder i forbindelse med optjening og afholdelse af ferie.

Find loven på Retsinformation.dk

Lov om ansættelsesklausuler

Ansættelsesklausuler kan begrænse medarbejdernes muligheder for at skifte job, og gør det dermed også sværere for virksomhederne at få den arbejdskraft, som de har brug for. Derfor har Folketingets partier vedtaget et lovforslag, der har til formål at begrænse brugen af ansættelsesklausuler. Loven samler alle regler om ansættelsesklausuler og gælder for alle ansættelsesforhold fremadrettet.

Find loven på Retsinformation.dk


Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Cirkulæret om arbejdsklausuler skal gøre det nemmere for staten, kommunerne og regionerne at bruge og kontrollere arbejdsklausuler. Der er blandt andet lavet en vejledning, der beskriver, hvordan man bruger arbejdsklausuler i praksis.

Find loven på Retsinformation.dk

Vejledning til cirkulære om arbejdsklausuler

Ansættelsesbevisloven

Loven sikrer, at alle lønmodtagere, som arbejder mere end otte timer om ugen i mere end en måned, kan få oplysninger fra arbejdsgiveren om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet skriftligt.

Find loven på Retsinformation.dk


Lov om tidsbegrænset ansættelse

Loven indeholder regler, der skal forbedre kvaliteten af tidsbegrænsede ansættelser.

Find loven på Retsinformation.dk

Funktionærloven

Loven fastsætter regler for funktionærers ansættelsesforhold, fx om opsigelse, løn under sygdom og fratrædelsesgodtgørelse.

Find loven på Retsinformation.dk

Lov om information og høring af lønmodtagere

Loven sikrer, at lønmodtagere informeres om spørgsmål af væsentlig betydning for deres ansættelse og kan komme med tilkendegivelser herom.

Find loven på Retsinformation.dk


Lov om medarbejderindflydelse i SCE-selskaber

Loven indeholder regler om medarbejderrepræsentation, der skal sikre medarbejdernes indflydelse gennem information, høring og medbestemmelse.

Find loven på Retsinformation.dk


Lov om medarbejderindflydelse i SE-selskaber

Loven indeholder regler om medarbejderrepræsentation, der skal sikre medarbejdernes indflydelse gennem information, høring og medbestemmelse.

Find loven på Retsinformation.dk


Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Arbejdsretten behandler blandt andet sager om brud på overenskomster og lovligheden af konflikter mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. De faglige voldgiftsretter behandler sager om fortolkning og forståelse af kollektive overenskomster. Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter fastsætter reglerne for at indbringe sager for retterne, og behandlingen heraf.

Find loven på Retsinformation.dk


Forligsmandsloven

Loven indeholder regler for forligsmændenes ageren i mægling i arbejdsstridigheder mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.

Find loven på Retsinformation.dk


Lov om europæiske samarbejdsudvalg

Loven forbedrer lønmodtagerenes muligheder for information og høring om spørgsmål, der berører virksomheder i flere lande.

Find loven på Retsinformation.dk

ATP-loven

Loven indeholder regler om ATP, som står for sagsbehandlingen ved udbetaling af folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og familieydelser.

Find loven på Retsinformation.dk


Aktieoptionsloven

Loven regulerer ordninger, der giver en lønmodtager ret til at købe eller tegne aktier og anparter som led i et ansættelsesforhold.

Find loven på Retsinformation.dk


Helbredsoplysningsloven

Loven sikrer, at helbredsoplysninger ikke anvendes til at begrænse lønmodtageres muligheder for at opnå eller bevare ansættelse.

Find loven på Retsinformation.dk


Foreningsfrihedsloven

Loven sikrer, at der ikke må lægges vægt på foreningsforhold, når en person skal ansættes eller afskediges.

Find loven på Retsinformation.dk


LD-loven

I lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) er det fastlagt, hvem der har ret til udbetaling af indestående i LD og hvornår.

Find loven på Retsinformation.dk


LG-loven

Lov om Lønmodtagernes Garantifond (LG) sikrer lønmodtagernes krav på løn m.v. fx i tilfælde af arbejdsgivers konkurs, død eller virksomhedens ophør.

Find loven på Retsinformation.dk


Lov om lønmodtageres ret til fravær af særlige familiemæssige årsager

Loven indeholder regler om lønmodtagers ret til fravær fra arbejdet ved særlige familiemæssige årsager blandt andet i tilfælde af sygdom eller ulykke.

Find loven på Retsinformation.dk


Virksomhedsoverdragelsesloven

Loven sikrer beskyttelse af lønmodtageren, hvis virksomheden fx bliver solgt. Loven bygger på et princip om, at lønmodtagere bevarer de rettigheder, som de har inden overdragelsen.

Find loven på Retsinformation.dk


Medhjælperloven

Loven sikrer, at det er muligt for lønmodtageren at få kost og logi som en del af lønnen.

Find loven på Retsinformation.dk


Værnepligtsorlovsloven

Loven sikrer, at lønmodtagere ikke kan afskediges på grund af værnepligt eller anden tjeneste. Dette gælder kun lønmodtagere, der har været ansat minimum 9 måneder i samme virksomhed og arbejder mere end 8 timer om ugen.

Find loven på Retsinformation.dk


Lov om udstationering af lønmodtagere

Loven gælder udstationerede lønmodtagere, som midlertidigt udfører arbejde i Danmark.

Find loven på Retsinformation.dk