Spring over hovedmenu

Lovgivning om offentlige ydelser

Fold ud for at læse mere om loven og blive ført videre til Retsinformation, der er statens juridiske online-informationssystem.

Loven indeholder blandt andet reglerne om ret til medlemskab af en a-kasse samt om ret til arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og feriedagpenge.

Loven regulerer medlemmernes rettigheder og pligter, herunder mulighederne for fuldtids- og deltidsforsikring, optjening af dagpengeret, dagpengeperiodens længde, regler om dagpengesats, supplerende dagpenge ved deltidsbeskæftigelse, rådighedsregler, sanktioner mv.

Find loven på Retsinformation.dk

Formålet med loven er at forebygge, at personer, der har eller kan få vanskeligheder ved at fastholde et arbejde, får behov for hjælp til forsørgelse, og at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie.

Loven omhandler blandt andet af kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, enkeltydelser samt ressourceforløbsydelse til personer i ressourceforløb eller i jobafklaringsforløb.  

Find loven Retsinformation.dk

Formålet med loven er at yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom, og at medvirke til at sygemeldte genvinder deres arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Derudover er formålet at understøtte samarbejdet mellem kommuner, virksomheder og andre relevante aktører for at nedbringe og forebygge sygefravær.

Find loven på Retsinformation.dk

Loven opstiller betingelser for at kunne modtage folkepension og førtidspension efter ny ordning (regler gældende fra før 1. januar 2003), herunder definition på indfødsret og bopælstid, og omhandler regler for beregning og udbetaling af folkepension og førtidspension efter ny ordning samt diverse tillæg som fx personligt tillæg, varmetillæg, petroleumstillæg og helbredstillæg.

Find loven på Retsinformation.dk

Loven opstiller betingelser for at kunne modtage førtidspension efter gammel ordning (regler gældende fra før 1. januar 2003), herunder regler for beregning og udbetaling af førtidspension samt diverse tillæg.

Find loven på Retsinformation.dk

Formålet loven er både at sikre forældre ret til fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption og at sikre forældre med tilknytning til arbejdsmarkedet ret til barselsdagpenge under fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption.

Find loven på Retsinformation.dk

Loven indeholder blandt andet betingelserne for ret til boligstøtte, som ydes som hjælp til betaling af boligudgiften, og regler for beregning, ansøgning og udbetaling af boligstøtte. I loven skelnes der mellem to former for boligstøtte: Boligydelse til folkepensionister og førtidspensionister på gammel ordning (før 2003) samt boligsikring til øvrige grupper, herunder førtidspensionister på ny ordning (efter 2003).

Find loven på Retsinformation.dk

Formålet med loven er at yde børnetilskud som hjælp til barnets forsørgelse. Loven indeholder blandt andet betingelser for ret til børnetilskud, og regler for beregning, ansøgning og udbetaling af børnetilskud.

Find loven på Retsinformation.dk

Formålet med loven er at yde hjælp til personer, der opbruger retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, og som har haft en samlet ydelsesperiode på mindre end tre år.

Find loven på Retsinformation.dk

Formålet med loven er at fastsætte regler om fordelingen af finansieringsansvaret mellem kommunerne og staten for udgifter til visse offentlige ydelser.

Loven indeholder blandt andet regler om, hvilken refusion eller medfinansiering kommunerne er berettiget til/skal yde alt efter, hvor længe en person har været på offentlig forsørgelse, således at refusionen er ens uanset om ydelsesmodtageren er i et aktivt tilbud eller ej.

Loven indeholder endvidere regler for etablering af Ydelsesrefusion som en fælles, kommunal it-understøttelse til brug for opgørelse af refusion og medfinansiering, som et af KL 100 pct. ejet aktieselskab etablerer og driver.

Find loven på Retsinformation.dk

Loven fastlægger de overordnede rammer for Udbetaling Danmarks administration og sagsbehandling. Der er ikke tillagt Udbetaling Danmark konkrete sagsbehandlingsopgaver efter lov om Udbetaling Danmark. Loven indeholder bestemmelser, der går på tværs af de forskellige love, som Udbetaling Danmark er tillagt opgaver efter.

Udbetaling Danmark varetager blandt andet opgaver om social pension, boligstøtte, familieydelser samt en række finansielle og administrative opgaver vedrørende visse statslige ordninger.

Lov om Udbetaling Danmark indeholder blandt andet bestemmelser om vejledning af borgeren, og samarbejdet mellem Udbetaling Danmark og kommunerne.

Find loven på Retsinformation.dk