Spring over hovedmenu

Lovforslag 2021/2022

Her kan du finde en oversigt over lovforslag på beskæftigelsesområdet i Folketingsåret Lovforslag 2021/2022.

Lovforslag

Status

L 206

Forslag til lov om en ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrechecken, engangsbeløb til overførselsmodtagere, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og engangsbeløb til uddannelsessøgende, der modtager stipendium som tillæg på grund af en funktionsnedsættelse eller som enlige forsørgere.

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 23. august 2022

1. behandlet den 25. august 2022

2. behandlet den 8. september 2022

3. behandlet og vedtaget den 8. september 2022

L 203

Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

(Ingen modregning i social pension og efterløn på arbejdspladser, som varetager opgaver med fordrevne fra Ukraine, og ændring af skæringsdato for udrejse af Ukraine ved meddelelse af opholdstilladelse).

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 23. maj 2022

1. behandlet den 2. juni 2022

2. behandlet den 7. juni 2022

3. behandlet og vedtaget den 9. juni 2022

L 173

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven.

(Indførelse af et beskæftigelsestillæg, nedsættelse af dagpengeperioden for dimittender, nedsættelse af dimittendsatsen for ikke-forsørgere, indførelse af et sprogkrav til modtagere af dimittenddagpenge m.v.)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 26. april 2022

1. behandlet den 3. maj 2022

2. behandlet 2. juni 2022

3. behandlet og vedtaget den 7. juni 2022

L 172

Forslag til lov om ændring af lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager, ligebehandlingsloven, lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love.

(Gennemførelse af orlovsdirektivets bestemmelser om omsorgsorlov, afskedigelsesbeskyttelse m.v., samt fritagelse for rådighed ved orlov, bedre orlovsvilkår for trillingeforældre m.v.)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 26. april 2022

1. behandlet den 5. maj 2022

2. behandlet den 7. juni 2022

3. behandlet og vedtaget den 9. juni 2022

L 171

Forslag til lov om ændring af lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere.

(Forlængelse af det midlertidige børnetilskud for 2. halvår 2022)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 26. april 2022

1. behandlet den 12. maj 2022

2. behandlet den 7. juni 2022

3. behandlet og vedtaget den 9. juni 2022

L 170

Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

(Afskaffelse af indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension på grund af ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt, sikring mod frakendelse af førtidspension i en tre-årig periode m.v.)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 26. april 2022

1. behandlet den 3. maj 2022

2. behandlet 2. juni 2022

3. behandlet og vedtaget den 7. juni 2022

L 168

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring. 

(Statslig finansiering af udgifter ved arbejdsskader som følge af arbejdsrelaterede vaccinationer mod covid-19 foretaget i perioden fra den 27. december 2020 til den 31. december 2022)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 20. april 2022

1. behandlet den 26. april 2022

2. behandlet den 2. juni 2022

3. behandlet og vedtaget den 7. juni 2022

L 134

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø.

(Ændring af offentliggørelse af oplysninger om virksomhedernes arbejdsmiljø)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 23. februar 2022

1. behandlet den 4. marts 2022

2. behandlet 21. april 2022

3. behandlet og vedtaget den 26. april 2022

L 115 A

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

(Forsøg med jobrettet indsats for unge)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

3. behandlet og vedtaget den 22. marts 2022

L 115 B

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

(Sanktion for job-parate ledige, der ikke søger job i 1 hel kalendermåned)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

3. behandlet og vedtaget den 22. marts 2022

L 115 C

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

(Forbud mod, at arbejdsgivere screener jobansøgere på baggrund af deres alder)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

3. behandlet og vedtaget den 22. marts 2022

L 115

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

(Udmøntning af trepartsaftale om mangel på arbejdskraft vedrørende forsøg med jobrettet indsats for unge, ydelsesmæssige sanktioner og forbud mod, at arbejdsgivere screener jobansøgere på baggrund af deres alder)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 2. februar 2022

1. behandlet den 10. februar 2022

2. behandlet 15. marts 2022

Lovforslaget er blevet delt i tre: 
L 115 A, L 115 B og L 115 C

L 107

Forslag til lov om ændring af lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere.

(Ny forlængelse af det midlertidige børnetilskud)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 11. januar 2022

1. behandlet den 25. januar 2022

2. behandlet den 8. februar 2022

3. behandlet og vedtaget den 10. februar 2022

L 104

Forslag til lov om ændring af barselsorloven. 

(Indførelse af øremærket orlov, ligedeling af retten til barselsdagpenge og ret til overdragelse af barselsdagpenge til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer m.v.)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 22. december 2021

1. behandlet den 25. januar 2022

2. behandlet den 1. marts 2022

3. behandlet og vedtaget den 3. marts 2022

L 102

Forslag til lov om ændring af lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19 og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

(Forlængelse af den midlertidige arbejdsfordelingsordning m.v.)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 14. december 2021

1. behandlet den 16. december 2021

2. behandlet den 21. december 2021

3. behandlet og vedtaget den 21. december 2021

L 101

Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

(Forlængelse af midlertidig ordning om ret til at få fratrukket merindtægt som følge af arbejde relateret til covid-19 ved indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension m.v.)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 14. december 2021

1. behandlet den 16. december 2021

2. behandlet den 21. december 2021

3. behandlet og vedtaget den 21. december 2021

L 98

Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og barselsloven

(Udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19 samt ny midlertidig periode med ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af covid-19)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 2. december 2021

1. behandlet den 7. december 2021

2. behandlet den 9. december 2021

3. behandlet og vedtaget den 9. december 2021

L 94

Forslag til lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v.

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 18. november 2021

1. behandlet den 23. november 2021

2. behandlet den 25. november 2021

3. behandlet og vedtaget den 25. november 2021

L 67 A

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

(Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og en styrket og forenklet ungeindsats m.v.)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

2. behandlet den 16. december 2021

3. behandlet og vedtaget den 21. december 2021

L 67 B

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge

(Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og samtaler over video eller telefon)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

2. behandlet den 16. december 2021

3. behandlet og vedtaget den 21. december 2021

 

L 67

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, og forskellige andre love

(En styrket og forenklet ungeindsats og samtaler over video eller telefon m.v.)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 10. november 2021

1. behandlet den 23. november 2021

Lovforslaget er blevet delt i to: 
L 67 A og L 67 B

 

L 66

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsmiljø

(Forlængelse af retten til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, inden for en pulje til og med 2022 og bemyndigelse til at fastsætte regler om Arbejdstilsynets behandling af personoplysninger i forbindelse med brug af hjælpeværktøjer m.v.)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 10. november 2021

1. behandlet 23. november 2021

2. behandlet den 16. december 2021 

3. behandlet og vedtaget den 21. december 2021 

L 55

Forslag til lov om ændring af barselsudligningsloven

(Regulering af bidragssatsen til barselsudligningsordningen)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside 

Fremsat den 27. oktober 2021

1. behandlet den 9. november 2021

2. behandlet den 7. december 2021 

3. behandlet og vedtaget den 16. december 2021 

L 18

Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd, lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., straffeloven og forskellige andre love

(Styrket beskyttelse af LGBTI-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer samt beskyttelse af personer med handicap mod hadefulde ytringer)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 6. oktober 2021

1. behandlet den 12. oktober 2021

2. behandlet til 16. december 2021

3. behandlet og vedtaget den 21. december 2021

L 17

Forslag til lov om ændring af lov om social pension

(Særlig adgang til oplysninger fra Rigsarkivet for ansøgere af tidlig pension m.v.)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 6. oktober 2021

1. behandlet den 12. oktober 2021

2. behandlet den 28. oktober 2021

3. behandlet og vedtaget den 9. november 2021