Spring over hovedmenu

Lovprogram 2018/2019

Her kan du se Beskæftigelsesministeriets lovprogram for folketingssamlingen 2018/2019.

Oktober 2018

Ændring af lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger)

Lovforslaget har til formål at understøtte anvendelsen af aktieoptioner m.v. i ansættelsesforhold gennem en udvidelse af aftalefriheden. Det skal være muligt at aftale, at købe- eller tegningsrettigheder bortfalder, hvis et ansættelsesforhold ophører som følge af opsigelse fra arbejdsgiverside. Det skal samtidig være muligt at aftale, at aktier kan tilbagekøbes til markedspris ved ansættelsesforholdets ophør. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om en erhvervs- og iværksætterpakke mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre fra november 2017.


Ændring af lov om Lønmodtagernes Garantifond (Overdragelse af krav til Lønmodtagernes Garantifond ved tvivl om virksomhedsoverdragelse forud for konkurs m.v.)

Lovforslaget har til formål at sikre, at Lønmodtagernes Garantifond (LG) kan lægge ud for lønmodtagertilgodehavender i de tilfælde, hvor der forud for en konkurs kan have fundet en virksomhedsoverdragelse sted til en offentlig erhverver eller i forbindelse med offentlig garantistillelse, og hvor lønmodtagerne derfor ikke hurtigt får de beløb, som de har til gode. Lovforslaget er en udmøntning af aftalen om forebyggelse af konkurser mellem alle Folketingets partier fra oktober 2017.


Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven (Opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v.)

Med lovforslaget indføres et opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge, så medlemmer af en a-kasse skal have opholdt sig lovligt her i riget eller i et andet EU/EØS-land i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år for at kunne få ret til arbejdsløshedsdagpenge. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti fra februar 2018.


Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Dagpenge efter udløb af retten til supplerende dagpenge i et månedsbaseret dagpengesystem, periodisering af indkomst til opfyldelse af indkomstkravet, undtagelse for opfølgning på visse sager efter samkøring af oplysning om løntimer m.v.)

Lovforslaget har til formål at permanentgøre overgangsordningen for supplerende dagpenge, således at et medlem, der har opbrugt retten til supplerende dagpenge, kan få udbetalt dagpenge i måneder, hvor pågældende har beskæftigelse. Medlemmet kan dog ikke få udbetalt dagpenge for uger, hvor pågældende har beskæftigelse. Lovforslaget indfører endvidere mulighed for at periodisere indkomst i de tilfælde, hvor arbejdsgiverens indberetningspraksis på grund af indkomstloftet påvirker medlemmets ret til dagpenge. Endelig forenkles den månedlige kontrol af efterløn- og dagpengeudbetalinger på udvalgte områder, hvor kontrollen har vist sig unødig bureaukratisk.


Ændring af lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik (Arbejdsgivers ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren i sager om sygedagpenge og jobafklaringsforløb)

Lovforslaget har til formål at sikre, at arbejdsgivere som udgangspunktet ikke har ret til indsigt i helbredsmæssige eller lægelige oplysninger om lønmodtageren i en sygedagpengesag eller en sag om ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, selv om arbejdsgiveren er part i sagen. Dog foreslås, at arbejdsgiveren har ret til indsigt i oplysningerne, hvis de er af væsentlig betydning for, at arbejdsgiveren kan varetage sine økonomiske interesser i refusionssagen, medmindre afgørende hensyn til lønmodtagers interesse i hemmeligholdelse taler imod.


Ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland (Ændring af udbetalingsperioden for erstatning for tab af erhvervsevne som følge af forhøjelse af den grønlandske pensionsalder)

Som følge af forhøjelsen af den grønlandske pensionsalder har lovforslaget til formål at sikre, at udbetalingen af erstatning for tab af erhvervsevne og erstatning for tab af forsørger efter lov om arbejdsskadesikring i Grønland fremover kan udmåles for perioden, indtil modtageren får ret til alderspension (den til enhver tid gældende pensionsalder i Grønland).


Ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.)

Lovforslaget har til formål at indføre en treårig karantæneordning i ydelsessystemet målrettet dømte bandekriminelle. Sigtet med ordningen er, at de dømte personer udelukkes fra at modtage bl.a. arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge, mens bl.a. kontanthjælp alene kan modtages med en sats svarende til integrationsydelsesniveau. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om finansloven for 2018 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti fra december 2017.


Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen)

Lovforslaget har til formål at gennemføre en væsentlig forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen. Forslaget indebærer, at den statslige refusion af kommunernes driftsudgifter til aktivering i vejlednings-, opkvalificerings- og mentorforløb afskaffes, og finansieringsansvaret overlades fuldt ud til kommunerne. Kommunerne kompenseres i stedet under ét via budgetgarantien. Lovforslaget er en udmøntning af dele af aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre fra november 2017. Lovforslaget vil ligeledes fastsætte kriterier for nye aktøres adgang til EURES-netværket som følge af EURESforordningen.

November 2018

Ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver (Sikring af værdien af ekstraordinære hædersgaver for modtagerne)

Lovforslaget har til formål at sikre skattefrihed for modtagere af ekstraordinære hædersgaver samt sikre, at udbetalingen af ekstraordinære hædersgaver ikke medfører reduktion af indkomst- og formueafhængige offentlige ydelser.


Ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. (Styrket fokus på forbuddet mod seksuel chikane og forhøjelse af niveauet for godtgørelse i sager om seksuel chikane)

Lovforslaget har til formål at styrke fokus på det eksisterende forbud mod seksuel chikane i ligebehandlingsloven samt sikre, at niveauet for godtgørelse i sager om seksuel chikane forhøjes, idet det ved fastsættelsen af godtgørelsen kan tillægges vægt, at der er sket overtrædelse af ligebehandlingslovens forbud mod seksuel chikane, og at denne form for overtrædelse anses for særligt krænkende. Det vil samtidig blive præciseret, at fastsættelsen af godtgørelser skal tage hensyn til lønudviklingen.

December 2018

Ændring af lov om arbejdsskadesikring (Øget mulighed for anerkendelse af arbejdsulykker)

Lovforslaget har til formål at genoprette anerkendelsesbegrebet vedrørende arbejdsulykker efter en højesteretsdom fra 2013.

Januar 2019

Ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser og mere målrettet indsats for sygemeldte m.v.)

Lovforslaget har til formål at følge op på drøftelser i forligskredsen bag sygedagpengereformen om eventuelt at permanentgøre forsøget med nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser. Den nuværende forsøgsordning udløber den 30. juni 2019. Lovforslaget forventes samtidig at udmønte ændringer af sygedagpengesystemet baseret på evalueringen af sygedagpengereformen. Ændringerne har til formål at nedbringe antallet og varigheden af forløb i sygedagpengesystemet med fokus på tidlig indsats og afbureaukratisering.

Februar 2019

Ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Ændring og præcisering af reglerne om opgørelse af indtægtsgrundlaget ved beregning af pension)

Formålet med lovforslaget er at ændre reglerne om opgørelse af indtægtsgrundlaget for personer, der opsætter pensionen i løbet af året. Forslaget skal ses som en opfølgning på nogle af de utilsigtede konsekvenser, der har vist sig efter kalenderårsmodellens indførelse pr. 1. januar 2015.


Ændring af lov om ferie og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler (Præciseringer og tekniske ændringer som led i udmøntningen og den tekniske understøttelse af de nye ferieregler)

Lovforslaget har til formål at gennemføre tekniske ændringer og præciseringer som led i udmøntningen og den tekniske understøttelse af de nye ferieregler.


Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lovforslaget indebærer en helt ny forenklet og gennemskrevet lov om den aktive beskæftigelsesindsats, herunder færre og mere enkle proceskrav og ens regler på tværs af målgrupper. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti fra august 2018. Lovforslaget forventes ligeledes at udmønte en kommende aftale i forlængelse af regeringens udspil for at sikre kvalificeret arbejdskraft i hele landet fra maj 2018.


Ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og flere andre love (Ændringer som følge af ny lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og opfølgning på kommunernes indsats)

Lovforslaget udmønter ændringer som følge af aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti fra august 2018, herunder skærpet opfølgning på kommunernes resultater og indsatser samt konsekvensændringer i andre love, herunder andre ressortministeriers lovgivning.


Ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love (Skærpede optjeningsregler for ressourceforløbsydelse og fleksløntilskud m.v.)

Formålet med lovforslaget er at indføre et opholdskrav om, at en person skal have haft lovligt ophold her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år for at opnå ret til fuld ressourceforløbsydelse under ressourceforløb, ledighedsydelse og fleksløntilskud. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti fra februar 2018.


Ændring af lov om arbejdsmiljø og evt. andre love (Opfølgning på anbefalinger fra Ekspertudvalget om udredning af arbejdsmiljøindsatsen)

Lovforslaget har til formål at følge op på de kommende anbefalinger fra Ekspertudvalget om arbejdsmiljøindsatsen.


Ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Opfølgning på udspil om at flere mennesker med handicap skal i job)

Lovforslaget vil udmønte regeringens udspil til at styrke beskæftigelsen blandt personer med handicap.


Ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love (Forenkling af rådigheds- og sanktionsreglerne samt bekæmpelse af snyd og fejludbetalinger)

Lovforslaget har til formål at forenkle sanktionsreglerne, så kommunerne får lettere ved at bruge reglerne og begår færre fejl. Det bidrager til at sikre, at modtagere af ydelser i kontanthjælpssystemet står til rådighed, og at de sanktioneres, hvis de uden rimelig grund ikke gør det. Samtidig forbedrer lovforslaget kontrollen med udbetaling af offentlige ydelser, så misbrug og fejludbetalinger mindskes. Lovforslaget vil udmønte en kommende aftale på baggrund af regeringens udspil om sanktioner og styrket kontrol med offentlige forsørgelsesydelser fra marts 2018.


Ændring af lov om en aktiv socialpolitik m.v. (Justering af reformen af førtidspension og fleksjob)

Lovforslaget har til formål at adressere de udfordringer, som evalueringen af reformen af førtidspension og fleksjob viser, herunder udfordringer med at iværksætte indsatser i ressourceforløb samt med at øge timetallet i fleksjob.