Spring over hovedmenu

Prisopgave i arbejds- og ansættelsesret 2016

Beskæftigelsesministeriet ønsker at skærpe interessen for arbejds- og ansættelsesret og har derfor som noget nyt indstiftet en pris for den bedste juridiske bachelorrapport eller kandidatspeciale inden for dansk arbejds- og ansættelsesret. Prisen er på 25.000 kr.

Tema og emner i 2016

Prisen for år 2016 vil gå til den bedste besvarelse af en opgave, der belyser et aktuelt emne inden for det overordnede tema: ”Dansk arbejds- og ansættelsesret, herunder samspillet mellem dansk ret og EU-retten”.

Emnet for opgaven kan eksempelvis være:

  • Konfliktretten
  • Arbejdstagerbegrebet
  • EU chartrets betydning indenfor det arbejdsretlige område.

Afhandlinger, som belyser andre emner, der ligger inden for det overordnede tema, kan også komme i betragtning.

Hvem kan komme i betragtning til at deltage i prisopgaven?
Jurastuderende indskrevet ved en dansk uddannelsesinstitution og som har indleveret og fået bedømt en bachelorrapport eller et kandidatspeciale i 2016 til karakteren 10 eller 12. Besvarelser kan have en eller to forfattere.

Hvem kan indlevere en opgave?

Lærere, der vejleder studerende, kan sende forslag til prismodtagere. I forslag skal der være vedlagt kopi af opgaven samt oplysning om den karakter, opgaven er resulteret i. Studerende indbydes også til selv til at indlevere opgaver, som skal vedlægges oplysning om karakter og vejleder samt tilladelse til at kontakte vejleder med henblik på at få en evaluering.

I forbindelse med indsendelse af besvarelsen skal der vedlægges en kort (2-3 sider) sammenfatning - eventuelt i form af et allerede udarbejdet resumé, en synopsis eller lignende. Sammenfatningen skal præsentere besvarelsens centrale problemstillinger og teoretiske overvejelser samt fremhæve dets relevans for det danske arbejdsmarked og dermed Beskæftigelsesministeriets ressort.

Bedømmelseskriterier

Prisen uddeles til den bedste bachelorrapport eller det bedste kandidatspeciale, som har opnået karakteren 10 eller 12. Ved udvælgelsen vil der blive lagt vægt på, at opgaven bidrager med nye vinkler og interessante overvejelser om et emne inden for det overordnede tema, og som er af generel interesse for det danske arbejdsmarked.

Bedømmelsesudvalg

Til at bedømme de indleverede besvarelser har Beskæftigelsesministeriet nedsat et bedømmelsesudvalg bestående af professor dr.jur. Jens Kristiansen, Københavns Universitet, professor jur.dr. Ole Hasselbalch, Aarhus Universitet, formand for Arbejdsretten og højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen samt afdelingschef Andrew Hjuler Crichton, Beskæftigelsesministeriet.

Hvornår uddeles prisen?

Navnet på vinderen offentliggøres i foråret 2017 ved en ceremoni i Beskæftigelsesministeriet. Udover prisen på 25.000 kr. skal prisvinderen som led i prisoverrækkelsen holde et oplæg om opgaven i ministeriet.

Frist for indlevering af opgaven?

Besvarelse, sammenfatning og kontaktoplysninger indsendes elektronisk til Beskæftigelsesministeriets Koncern HR på adressen: hr@bm.dk senest den 31. januar 2017.