Spring over hovedmenu

Prisopgave i arbejds- og ansættelsesret 2018

For at skærpe interessen for arbejds- og ansættelsesret har Beskæftigelsesministeriet indstiftet en pris for den bedste juridiske bachelorrapport eller det bedste kandidatspeciale indenfor dansk arbejds- og ansættelsesret. Prisen er på 25.000 kr.

Tema og emner 2018

Prisen for år 2018 vil gå til den bedste besvarelse af en opgave, der belyser et aktuelt emne indenfor det overordnede tema: ”Dansk arbejdsret- og ansættelsesret, herunder samspillet mellem dansk ret og EU-retten”.

Emnet for opgaven kan fx være:

  • Handicapbegrebet, herunder tilpasningsforpligtelsen.
  • Konfliktretten - rammerne for anvendelse af kollektive kampskridt med henblik på indgåelse af en overenskomst.
  • Lønmodtagerbegrebet - hvornår og i hvilke sammenhænge er der tale om et ansættelsesforhold, en relation mellem en arbejdsgiver og en lønmodtager?
  • Virksomhedsoverdragelse og/eller arbejdsretlig identitet - hvornår kan en virksomhed blive omfattet af en overenskomst, som den ikke aktivt har indgået?

Afhandlinger som belyser andre emner, der ligger indenfor det overordnede tema kan også komme i betragtning.

Hvem kan komme i betragtning til at deltage i prisopgaven?

Studerende indskrevet ved en dansk uddannelsesinstitution og som har indleveret en bachelorrapport eller et kandidatspeciale i 2018 og som er bedømt senest den 31. marts 2019. Bedømmelsen skal enten være med karakteren 10 eller 12 og Besvarelser kan have en eller to forfattere.

Hvem kan indlevere en opgave?

Undervisere, der vejleder studerende, kan sende forslag til prismodtagere. Forslag skal være vedlagt kopi af opgaven samt oplysning om den karakter, opgaven er resulteret i. Studerende indbydes også til selv til at indlevere opgaver, som skal vedlægges oplysning om karakter og vejleder, samt tilladelse til at kontakte vejleder med henblik på at få en evaluering.

I forbindelse med indsendelse af besvarelsen skal der vedlægges en kort (2-3 sider) sammenfatning - eventuelt i form af et allerede udarbejdet resumé, en synopsis eller lignende. Sammenfatningen skal præsentere besvarelsens centrale problemstillinger og teoretiske overvejelser, samt fremhæve dets relevans for det danske arbejdsmarked og dermed Beskæftigelsesministeriets ressort.

Bedømmelseskriterier

Prisen uddeles til den bedste bachelorrapport eller kandidatspeciale, som har opnået karakteren 10 eller 12. Ved udvælgelsen vil der blive lagt vægt på, at opgaven bidrager med nye vinkler og interessante overvejelser om et emne indenfor det overordnede tema og som er af generel interesse for det danske arbejdsmarked.

Bedømmelsesudvalg

Til at bedømme de indleverede besvarelser har Beskæftigelsesministeriet nedsat et bedømmelsesudvalg bestående af professor dr.jur. Jens Kristiansen, Københavns Universitet, professor lic.jur.dr. Ole Hasselbalch, Aarhus Universitet, formand for Arbejdsretten og højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen samt arbejds- og ansættelsesretlig chef Lasse Boje, Beskæftigelsesministeriets departement.

Hvornår uddeles prisen?

Navnet på vinderen offentliggøres i sommeren 2019 ved en ceremoni i Beskæftigelsesministeriet. Udover prisen på 25.000 kr. skal prisvinderen, som led i prisoverrækkelsen holde et oplæg om opgaven.

Frist for indlevering af opgaven?

Besvarelser samt sammenfatning indsendes elektronisk til Beskæftigelsesministeriets HR på adressen: hr@bm.dk senest den 10. april 2019.