Spring over hovedmenu

Prisopgave i arbejdsmarkedsøkonomi 2020

For at skærpe interessen for arbejdsmarkedsøkonomi har Beskæftigelsesministeriet indstiftet en pris for den bedste økonomiske bachelorrapport eller det bedste økonomiske kandidatspeciale inden for dansk arbejdsmarkedsøkonomi. Prisen er på 25.000 kr.

Tema og emner 2020

Prisen for 2020 vil gå til den bedste besvarelse af en opgave, der belyser et aktuelt emne inden for det overordnede tema: ”Dansk arbejdsmarkedsøkonomi”.

Emnet for opgaven kan fx være:

  • Betydningen af pensionssystemets indretning på beslutninger om tilbagetrækning, opsparing mv.
  • Adfærdsøkonomi og nudging som redskaber i beskæftigelses- og arbejdsmiljøindsatsen. Herunder effekten af økonomiske incitamenter for virksomheder og kommuner.
  • Den samfunds- og virksomhedsmæssige gevinst ved at investere i arbejdsmiljøindsatser.
  • Effektanalyser af virkemidler i arbejdsmiljøindsatsen – både på virksomhedsniveau, hos myndigheden og andre aktører.
  • Drivere bag mobilitet på det danske arbejdsmarked og hvordan det understøttes – fx i brancher med risiko for automatisering.
  • Forholdet mellem uddannelse og arbejdsmarkedet, herunder opkvalificering.
  • Afhandlinger som belyser andre emner, der ligger inden for det overordnede tema, kan også komme i betragtning.

Hvem kan komme i betragtning til at deltage i prisopgaven?

Studerende indskrevet ved en dansk uddannelsesinstitution, og som har indleveret en bachelorrapport eller et kandidatspeciale i 2020, og som er bedømt senest den 31. januar 2021. Bedømmelsen skal enten være med karakteren 10 eller 12.

Hvem kan indlevere en opgave?

Undervisere, der vejleder studerende, kan sende forslag til prismodtagere. Forslag skal være vedlagt kopi af opgaven samt dokumentation for den karakter, opgaven er resulteret i. Studerende indbydes også til selv til at indlevere opgaver, som skal vedlægges dokumentation for karakter og oplysning om vejleder samt tilladelse til at kontakte vejleder med henblik på at få en evaluering.

I forbindelse med indsendelse af besvarelsen skal der vedlægges en kort (2-3 sider) sammenfatning - eventuelt i form af et allerede udarbejdet resumé, en synopsis eller lignende. Sammenfatningen skal præsentere besvarelsens centrale problemstillinger og teoretiske overvejelser, samt fremhæve dets relevans for det danske arbejdsmarked og dermed Beskæftigelsesministeriets ressort.

Bedømmelseskriterier

Prisen uddeles til den bedste bachelorrapport eller kandidatspeciale, som har opnået karakteren 10 eller 12. Ved udvælgelsen vil der blive lagt vægt på, at opgaven bidrager med nye vinkler og interessante overvejelser om et emne inden for det overordnede tema og som er af generel interesse for det danske arbejdsmarked.

Bedømmelsesudvalg

Til at bedømme de indleverede besvarelser har Beskæftigelsesministeriet nedsat et bedømmelsesudvalg, der består af overvismand og professor Michael Svarer, Aarhus Universitet, lektor Daniel le Maire, Københavns Universitet, lektor Birthe Larsen, Copenhagen Business School og analysechef Lasse Bank i Beskæftigelsesministeriets departement.

Hvornår uddeles prisen?

Navnet på vinderen offentliggøres medio 2021 ved en ceremoni i Beskæftigelsesministeriet. Ud over prisen på 25.000 kr. skal prisvinderen, som led i prisoverrækkelsen holde et oplæg om opgaven.

Frist for indlevering af opgaven

Besvarelser samt sammenfatning indsendes elektronisk til Beskæftigelsesministeriets HR på adressen: hr@bm.dk senest den 22. februar 2021.

Ved spørgsmål kontaktes fuldmægtig Ask Ahrens Blicher på telefon 2963 1726 eller mail aab@bm.dk eller fuldmægtig Tina Kjærsgaard på telefon 5162 2762 eller mail tkj@bm.dk