Spring over hovedmenu

Prisopgave i arbejdsmarkedspolitik 2020

For at skærpe interessen for arbejdsmarkedspolitik har Beskæftigelsesministeriet indstiftet en pris for den bedste bachelorrapport eller det bedste kandidatspeciale inden for dansk arbejdsmarkedspolitik. Prisen er på 25.000 kr.

Tema og emner 2020

Prisen for 2020 vil gå til den bedste besvarelse af en opgave, der belyser et aktuelt emne inden for det overordnede tema: ”Dansk arbejdsmarkedspolitik”.

Emnet for opgaven kan fx være:

  • Indvandrerkvinder i arbejde. 
  • Akademikerarbejdsløshed.
  • Benchlearning mellem kommuners beskæftigelsesindsats.
  • Opkvalificering af ledige.
  • Den helhedsorienterede beskæftigelsesindsats.

Det må gerne være komparative analyser, ligesom afhandlinger, som belyser andre emner inden for det overordnede tema, også kan komme i betragtning.

Hvem kan komme i betragtning til at deltage i prisopgaven?

Studerende indskrevet ved en dansk uddannelsesinstitution, og som har indleveret en bachelorrapport eller et kandidatspeciale i 2020, og som er bedømt senest den 31. januar 2021. Bedømmelsen skal enten være med karakteren 10 eller 12.

Hvem kan indlevere en opgave?

Undervisere, der vejleder studerende, kan sende forslag til prismodtagere. Forslag skal være vedlagt kopi af opgaven samt dokumentation for den karakter, opgaven er resulteret i. Studerende indbydes også til selv til at indlevere opgaver, som skal vedlægges dokumentation for karakter og oplysning om vejleder samt tilladelse til at kontakte vejleder med henblik på at få en evaluering.

Sammen med besvarelsen skal der vedlægges en kort (2-3 sider) sammenfatning - eventuelt i form af et allerede udarbejdet resumé, en synopsis eller lignende. Sammenfatningen skal præsentere besvarelsens centrale problemstillinger og teoretiske overvejelser, samt fremhæve dets relevans for det danske arbejdsmarked og dermed Beskæftigelsesministeriets ressort.

Bedømmelseskriterier

Prisen uddeles til den bedste bachelorrapport eller kandidatspeciale, som har opnået karakteren 10 eller 12. Ved udvælgelsen vil der blive lagt vægt på, at opgaven bidrager med nye vinkler og interessante overvejelser om et emne inden for det overordnede tema, og som er af generel interesse for det danske arbejdsmarked.

Bedømmelsesudvalg

Til at bedømme de indleverede besvarelser har Beskæftigelsesministeriet nedsat et bedømmelsesudvalg, der består af professor Peter Nedergaard, Københavns Universitet, professor Flemming Larsen, Aalborg Universitet, professor Vibeke Lehmann, Aarhus Universitet og afdelingschef Jens Erik Zebis i Beskæftigelsesministeriets departement.

Hvornår uddeles prisen?

Navnet på vinderen offentliggøres medio 2021 ved en ceremoni i Beskæftigelsesministeriet. Ud over prisen på 25.000 kr. skal prisvinderen, som led i prisoverrækkelsen holde et oplæg om opgaven.

Frist for indlevering af opgaven

Besvarelser samt sammenfatning indsendes elektronisk til Beskæftigelsesministeriets HR på adressen: hr@bm.dk senest den 22. februar 2021.

Ved spørgsmål kontaktes fuldmægtig Ask Ahrens Blicher på telefon 2963 1726 eller mail aab@bm.dk eller fuldmægtig Tina Kjærsgaard på telefon 5162 2762 eller mail tkj@bm.dk