Spring over hovedmenu

NYHED / 14-01-2011

Arbejdsmiljøforskningsfonden støtter 11 projekter

Arbejdsmiljøforskningsfonden uddeler nu i alt næsten 29 millioner kroner til 11 forskningsprojekter. Projekterne fordeler sig inden for tre temaer: Arbejdsulykker, stoffer og materialer samt et nyt arbejdsliv.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg har besluttet at følge en indstilling fra Arbejdsmiljøforskningsfonden om at fordele næsten 29 millioner kroner mellem 11 forskningsprojekter på arbejdsmiljøområdet.

Fire projekter forsker i arbejdsulykker
Inden for temaet ”arbejdsulykker” får fire forskningsprojekter i alt 8,4 millioner kroner. Et projekt undersøger årsagerne til, at unge kommer ud for flere ulykker end andre aldersgrupper. Et andet projekt fokuserer på østeuropæiske arbejdstageres arbejdsmiljø og vil udvikle et værktøj til at forebygge arbejdsulykker.

Et tredje projekt gennemgår den eksisterende litteratur for at evaluere effekten af forskellige metoder og initiativer til at forebygge arbejdsulykker, give anbefalinger om den mest effektive forebyggelse og pege på huller i vores viden om, hvordan ulykker bedst kan forebygges. Et fjerde projekt efterprøver en metode til at finde frem til og forebygge situationer, hvor der er risiko for ulykker.
 
Kemiske stoffer og materialers betydning i arbejdsmiljøet
Tre projekter får i alt 8,1 millioner kroner til at undersøge kemiske stoffer og materialers betydning i arbejdsmiljøet. Et projekt udvikler redskaber til at standardisere kortlægningen af allergi- og hudirriterende kemiske stoffer på arbejdspladser.

Et andet projekt undersøger, hvordan en forebyggende indsats over for personer med arbejdsbetinget eksem påvirker deres sygefravær og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det tredje projekt undersøger, om bygge- anlægsarbejdere i Danmark har øget risiko for at få rygerlunger/KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom), og hvilke muligheder der er for at forebygge sygdommen.

To projekter fokuserer på et nyt arbejdsliv
8,6 millioner kroner går til to projekter inden for temaet ”et nyt arbejdsliv”. Det ene projekt undersøger, om for lidt lys ved indendørsarbejde om dagen og for meget lys ved natarbejde ændrer medarbejdernes biologiske døgnrytme, og om lysforholdene har konsekvenser for helbredet som fx forøget risiko for søvnforstyrrelser, depression og brystkræft.

Det andet projekt undersøger, hvordan det påvirker arbejdsmiljøet, når man organiserer team og projekter på nye måder.

Endelig får to selvstændige ph.d.-projekter en samlet støtte på 3,6 millioner kroner. Det ene undersøger, om en senere pensionsalder påvirker udviklingen af hjertesygdomme og depressioner.

Det andet projekt undersøger personer med leddegigt og ser på, hvilke arbejdsmiljøforhold der har betydning for den gruppes tilknytning til arbejdsmarkedet.

Arbejdsmiljøforskningsfonden
Arbejdsmiljøforskningsfonden blev oprettet med satspuljeaftalen i 2003 for at styrke arbejdsmiljøforskningen. I dag har fonden en fast bevilling på 50 millioner kroner om året og et årligt bidrag fra Arbejdsmiljørådet, som i øjeblikket er på fem millioner kroner.

Fonden støtter forsknings- og udviklingsprojekter, der drejer sig om at forebygge og begrænse udstødning af personer fra arbejdsmarkedet på grund af nedslidning, arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. Siden starten i 2003 har fonden uddelt omkring 410 millioner kroner i støtte til 141 projekter.

I fondens strategi for 2009-2011 fremgår det, at fonden i den periode vil støtte projekter inden for følgende syv temaer:

  • Viden og handling – virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet
  • Støjbelastninger i arbejdsmiljøet
  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Smerter og sygdomme i bevægeapparatet
  • Et nyt arbejdsliv: Nye ledelses- og organisationsformer samt nye teknologier
  • Arbejdsulykker
  • Stoffer og materialer

Forskere kan søge om støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden to gange om året. Ansøgningsfristerne er den 1. marts og den 1. september.