Spring over hovedmenu

NYHED / 14-02-2011

Ungarn har formandskabet for EU for første gang

Det ungarske formandskabs højeste prioritet på beskæftigelsesområdet er at få sat fokus på unges beskæftigelse og ungdomsarbejdsløshed. På lovgivningsområdet vil Ungarn prioritere et ventet forslag om elektromagnetiske felter og arbejde videre med et forslag til et revideret direktiv om barselorlov.

Under overskriften ”Et stærkt Europa med et menneskeligt touch” overtog Ungarn ved årsskiftet formandskabet for EU efter et meget ambitiøst og energisk belgisk formandskab.

Fokus på unges beskæftigelse
En succesfuld start på det Europæiske Semester, der er et forsøg på at koordinere den økonomiske politik, ligger Ungarn meget på sinde.

På beskæftigelsesområdet vil formandskabet koncentrere sin indsats om Kommissionens to flagskibsinitiativer fra efteråret 2010. Det er initiativerne ”Youth on the Move”, der danner ramme om en række konkrete initiativer på beskæftigelses- og uddannelsesområdet, og ”New skills and new jobs”, der også indeholder Kommissionens bud på konkrete initiativer til, hvordan man når målet i Europa 2020-strategien om en beskæftigelsesfrekvens på 75 procent inden 2020. Ungarn vil især se på mulighederne for en stærkere politik for at skabe job og efterspørgsel på arbejdskraft og på de regionale forskelle, når det kommer til netop at skabe job.

Det altoverskyggende tema bliver integration af unge på arbejdsmarkedet og jobskabelse. Det var også temaet for det uformelle møde for beskæftigelsesministre i midten af januar i Budapest. Unges beskæftigelse er også temaet ved en konference, som formandskabet holder i begyndelsen af april. Endelig vil formandskabet præsentere rådskonklusioner om unges beskæftigelse og som vanligt behandle forslag til retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker.

Ligesom de to tidligere formandskaber, Spanien og Belgien, vil Ungarn også fokusere meget på de sociale aspekter af Europa 2020-strategien, især på bekæmpelse af fattigdom.

Arbejdet med forslag om barselorlovsdirektiv fortsætter
Ungarn har overtaget et forslag til et revideret barselorlovsdirektiv fra det belgiske formandskab. Forslaget skal give bedre beskyttelse til kvinder, som er gravide eller lige har født. Forslaget blev fremsat af Kommissionen i efteråret 2008. Europaparlamentet afgav sin længe ventede udtalelse og et tilhørende ændringsforslag i oktober måned. På det sidste rådsmøde under det belgiske formandskab i december blev det klart, at en lang række medlemslande og Europaparlamentet står ganske langt fra hinanden. Det er altså langt fra sikkert, at medlemslandene vil nå til enighed i løbet af det ungarske formandskab, men Ungarn vil prioritere forhandlinger i sagen.

Ungarn har sat et direktivforslag om at beskytte arbejdstagerne mod elektromagnetisk stråling på dagsordenen. Forslaget ventes fremsat af Kommissionen i starten af marts måned.

På udstationeringsområdet vil Ungarn komme med forslag til rådskonklusioner om at bruge et elektronisk informationssystem til at udveksle oplysninger mellem medlemsstaterne.

Ny generaldirektør for DG Employment
Generaldirektoratet for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion (DG Employment) fik ny generaldirektør 1. januar. Hollænderen Koos Richelle, der kommer fra en stilling som generaldirektør for generaldirektoratet for udviklingsbistand, over tager posten efter Robert Verrue, der har besat posten de seneste knap to år.

Arbejdet i DG Employment er også blevet omorganiseret lidt. Det er blandt andet sket for at sikre, at arbejdet med Europa 2020-strategien og det Europæiske Semester bliver håndteret effektivt.

Efter et år med kommissæren for retlige og indre anliggender, Viviane Reding, som ansvarlig for Kommissionens arbejde med anti-diskrimination er der fra årsskiftet sket en omlægning af organisationsen i Kommissionen. De enheder, der hidtil har arbejdet med anti-diskriminationsområdet i DG Employment, er nu overført til DG Justice.

Foruden det uformelle ministermøde for beskæftigelsesministre i januar holder Ungarn to formelle rådsmøder – det ene i begyndelsen af marts, og det andet i begyndelsen af juni måned.

Beskæftigelsespolitikken set fra Bruxelles
Det kan være svært at følge med i og få overblik over, hvad der sker på beskæftigelsesområdet i EU.
Beskæftigelsesråd ved den danske EU-repræsentation i Bruxelles, Trine Hougaard, giver en oversigt over de vigtigste sager og emner for det kommende halvår, når EU-formandskabet skifter hænder.
Det Europæiske Semester
Det Europæiske Semester (eller halvår) betyder kort og godt, at EU og eurolandene vil prøve at koordinere den økonomiske politik, før den økonomiske politik og budgetpolitikken fastlægges i medlemslandene i overensstemmelse med Stabilitets- og Vækstpakken og EU’s 2020-strategi.