Spring over hovedmenu

NYHED / 06-04-2011

Skærpet indsats mod socialt bedrageri

Indsatsen mod socialt bedrageri bliver skærpet, så offentlige forsørgelsesydelser ikke bliver udbetalt til borgere, der ikke er berettiget til dem. Det er hovedlinjerne i det lovforslag, som beskæftigelsesminister Inger Støjberg i dag har fremsat.

Lovforslaget om skærpet kontrol med udbetaling af offentlige forsørgelsesydelser udmønter dele af den aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri, som regeringen indgik med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne i efteråret 2010. Aftalen indeholder i alt 29 initiativer. En række af disse initiativer forudsætter, at flere love bliver ændret.

Hovedelementer i lovforslaget
De væsentligste elementer i lovforslaget:

  • Der bliver indført mærkbare sanktioner, hvis en borger på kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse uberettiget og mod bedre vidende modtager ydelsen under ophold i udlandet.
  • Pensionsstyrelsen kan følge op på kommunernes opfølgning. Det sker, hvis styrelsen har formodning om, at en borger under udlandsophold modtager offentlig forsørgelse, som de ikke er berettiget til.
  • En tidligere opholdskommune skal videregive oplysninger om sanktioner efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven til den nuværende opholdskommune. Det kan ske uden borgerens samtykke.
  • Der bliver indført hyppigere samtaler de første tre måneder efter, at der i forbindelse med offentlige myndigheders kontrol er rejst tvivl om, hvorvidt en borger på kontanthjælp, starthjælp eller en introduktionsydelse efter ophold i udlandet står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det samme kommer til at gælde for dagpengemodtagere.
  • Kommunerne får hjemmel til at udføre virksomhedskontrol på tværs af kommunegrænser og i konkrete sager.
  • Pensionsstyrelsen får mulighed for – uden borgerens samtykke – at indhente oplysninger fra pengeinstitutter om en dagpenge- eller efterlønsmodtagers hævninger eller indsættelser foretaget i udlandet. Det kan dog kun ske i de tilfælde, hvor der foreligger en begrundet formodning om, at en person under udlandsophold har modtaget ydelser, som de ikke er berettiget til. 
  • Kontrollen for at undgå, at ydelser bliver fejludbetalt til borgere under ophold i udlandet, bliver styrket. Pensionsstyrelsen får ret til selv at gennemføre tilsyn i blandt andet lufthavne, hvor der er en formodning om at træffe borgere, der har været rejst ud af landet, og som under opholdet i udlandet kan have modtaget ydelser med urette.

Træder i kraft den 1. juli
I lovforslaget er det foreslået, at de nye regler træder i kraft den 1. juli 2011.