Spring over hovedmenu

NYHED / 02-10-2012

Beskæftigelsesministeriets lovprogram

Traditionen tro er folketingsåret 2012/2013 netop skudt i gang med statsministerens åbningstale. Forud venter et år, hvor blandt andet førtidspension og fleksjob, bedre forebyggelse og fastholdelse, mere uddannelse til arbejdsløse og psykisk arbejdsmiljø vil præge beskæftigelsesministerens dagsorden i Folketingssalen.

Et nyt folketingsår starter i dag, og derfor er regeringens lovprogram for året lagt frem. Beskæftigelsesministeriet har 15 lovforslag på programmet frem til foråret 2013.

Det første store lovforslag bliver fremsat i slutningen af oktober 2012. Det drejer sig om et samlet lovforslag, der udmønter hele aftalen om en reform af førtidspension og fleksjob. Hovedelementerne i reformen er, at unge får ressourceforløb i stedet for førtidspension, at der oprettes et rehabiliteringsteam i alle kommuner, og at fleksjobordningen bliver målrettet personer med en meget begrænset arbejdsevne.

Bedre forebyggelse og fastholdelse
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksens udspil om at målrette ca. en milliard kroner fra Forebyggelsesfonden, bliver udmøntet i et lovforslag, der bliver fremsat i anden halvdel af november 2012.

Udspillet følger op på sidste års finanslovsaftale, hvor regeringen og Enhedslisten aftalte, at Forebyggelsesfondens midler skal målrettes, så der sker en bedre forebyggelse og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Med den nye målretning skrifter Forebyggelsesfonden samtidig navn til Fonden for forebyggelse og fastholdelse.

Mere uddannelse i aktiveringsindsatsen
I anden halvdel af november 2012 bliver der også fremsat et lovforslag, der sænker driftsloftet over de kommunale udgifter til aktivering.

Midlerne, der bliver frigivet, skal i stedet bruges til at give arbejdsløse ufaglærte et uddannelsesløft, hjælpe unge arbejdsløse i uddannelse eller ind på arbejdsmarkedet og til at hjælpe arbejdsløse, der risikerer at opbruge deres ret til dagpenge frem til næste sommer.

Psykisk og fysisk arbejdsmiljø bliver ligestillet
I januar måned bliver der fremsat et lovforslag, der præciserer, at det psykiske arbejdsmiljø er lige så vigtigt som det fysiske. Det sker som et led i en større pakke, der skal sikre et bedre psykisk arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser.

Ligestillingen mellem fysisk og psykisk arbejdsmiljø bliver tydeliggjort ved, at der i Arbejdsmiljølovens formålsbestemmelse (§ 1) skrives ind, at loven både gælder fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

To lovforslag sikrer ligestilling på arbejdsmarkedet
I februar måned 2013 bliver der fremsat et lovforslag om en obligatorisk barseludligningsordning for selvstændige, så også selvstændige kan få en barselrefusion til at supplere barselsdagpengene, de i forvejen kan få fra kommunen. I dag findes der alene en barseludligningsordning for private arbejdsgivere.

I samme måned bliver et lovforslag om at udbygge de kønsopdelte lønstatistikker fremsat, så flere virksomheder bliver omfattet af loven. Den gældende lov om kønsopdelt lønstatistik er fra 2006 og omfatter virksomheder med mere end 35 ansatte, hvis de har mere end ti medarbejdere af hvert køn ansat i en given arbejdsfunktion.

Refusionssystem, sygedagpenge og kontanthjælp
I løbet af det tidlige forår er det tanken, at der skal fremsættes et lovforslag om et nyt refusionssystem, der skal sikre større fokus på tilbagevenden til arbejde, og begrænse antallet af borgere, der modtager længerevarende offentlig forsørgelse.

Derudover er der et lovforslag om varighedsbegrænsningen på sygedagpengeområdet på programmet. Det skal ses i lyset af, at regeringen sidste år nedsatte et tværministerielt udvalg, som skal se på modeller for, hvordan varighedsbegrænsningen på sygedagpengeområdet kan ophæves, samtidig med at den aktive indsats for syge styrkes. Udvalget bliver færdigt med sit arbejde i løbet af efteråret 2012.

Sidste punkt på lovprogrammet er et lovforslag, der skal udmønte den reform af kontanthjælpssystemet, som regeringen har anført i sit regeringsgrundlag.