Spring over hovedmenu

NYHED /

Finanslovsaftale for 2014 på plads

Regeringen har indgået aftale om finansloven for 2014 med Venstre og Det Konservative Folkeparti. På beskæftigelsesområdet indeholder aftalen blandt andet en indsats mod social dumping, større gevinst ved at arbejde for kontanthjælpsmodtagere og jobrotation.

Finanslovsaftalen for 2014 indeholder en række elementer på beskæftigelsesområdet:

Indsats mod social dumping
Større gevinst ved at arbejde for kontanthjælpsmodtagere
Jobrotation for ledige og beskæftigede
Arbejdsmarkeds Feriefond
Hjemtagning af modregnede offentlige ydelser fra forsikringsselskaber
Indsats mod social dumping
Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at afsætte i alt 296 mio. kr. i 2014-17 til at fortsætte indsatsen mod social dumping.

Hvert år skal der bruges 74 mio. kr. til følgende indsatser:

Styrket myndighedsindsats
Med sidste års finanslov blev der iværksat en styrket myndighedsindsats mod social dumping, hvor Arbejdstilsynet, SKAT og politi gennemførte landsdækkende aktioner. Initiativet har været en stor succes, og derfor forlænges indsatsen.

Bedre samarbejde med myndigheder i andre lande
Nogle udenlandske virksomheder forsøger at undgå kontrollen med social dumping i Danmark ved at registrere sig i et andet EU-land uden at have nogen reel aktivitet der. Samarbejdet med myndighederne i andre lande skal derfor styrkes, så virksomheder ikke kan slippe uden om kontrol.

Kontrol med ulovlig cabotagekørsel
For at bekæmpe unfair konkurrence blev kontrollen med ulovlig udenlandsk godstransport skærpet med sidste års finanslov. Denne kontrolindsats bliver nu forlænget.  

Større gevinst ved at arbejde for kontanthjælpsmodtagere
Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om, at kontanthjælpsmodtagere skal have en større gevinst ved at arbejde på deltid. Som modregningsreglerne er i dag, får mange kontanthjælpsmodtagere kun en lille gevinst, hvis de vælger at arbejde på deltid.

Derfor er det aftalt at lempe modregningen af arbejdsindkomst i kontanthjælpen. Fradraget for modregning af arbejdsindkomst i kontanthjælpen hæves fra 15 kr. pr. time til 25 kr. pr. time. Det øger gevinsten ved at arbejde på kontanthjælp, og det betyder, at det bedre kan betale sig at tage et deltidsjob for kontanthjælpsmodtagere.

Der er i alt afsat 240 mio. kr. i perioden 2014-2017 til at hæve fradraget for modregning.

Jobrotation for ledige og beskæftigede
Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om, at jobrotation er et vigtigt redskab i kommunernes arbejde for at sikre, at ledige får viden og erfaringer fra en arbejdsplads. Samtidig får beskæftigede mulighed for at vedligeholde og styrke deres kompetencer gennem videreuddannelse.

Derfor er det besluttet at fastholde 2013-niveauet for jobrotation i 2014. Den samlede bevilling til jobrotation i 2014 kommer til at udgøre 1,2 mia. kr. Det svarer til, at det nuværende aktivitetsniveau i 2013 bliver videreført i 2014.

Arbejdsmarkedets Feriefond
Det er aftalt, at statens indtægter fra ikke hævede feriepenge øges med 40 mio. kr. årligt i 2015 og 2016. Indtægtsforøgelsen svarer til en videreførelse af forudsætningerne fra aftalen om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvor statens indtægter er opjusteret med 40 mio. kr. årligt i 2013 og 2014.

Der er også aftalt, at der overføres i alt 200 mio. kr. i 2014 til statskassen fra opsparede midler i Arbejdsmarkedets Feriefond. Feriefondens samlede egenkapital skønnes efter overførslerne at udgøre godt 120 mio. kr.

Hjemtagning af modregnede offentlige ydelser fra forsikringsselskaber
Når en erstatningsansvarlig – ofte forsikringsselskaber – udbetaler erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved en skade, bliver der i dag foretaget en modregning i erstatningen i forhold til en række sociale ydelser (fx dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge).

Kommunerne har i dag mulighed for at rejse krav om tilbagebetaling af den andel af modregningen, der drejer sig om sygedagpenge. Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at se på, om kommunernes muligheder for at hjemtage offentlige ydelser fra erstatningsansvarlige kan øges og udvides til også at gælde på andre ydelsesområder.

Større tilbagebetaling af offentlige ydelser som følge heraf vil reducere de offentlige forsørgelsesudgifter. Det vurderes meget foreløbigt, at de offentlige udgifter kan reduceres med 100 mio. kr. årligt fra 2015.