Spring over hovedmenu

NYHED / 12-06-2014

Jobcenteranalyse: Muligt at bruge ressourcerne mere effektivt

En omfattende kortlægning af jobcentrenes ressourceforbrug anviser 30 konkrete forslag til en mere effektiv jobcenterdrift, der over en årrække kan frigøre ressourcer i jobcentrene til gavn for borgere og virksomheder.

Sidste år blev det som et led i aftalen om kommunernes økonomi aftalt at kortlægge ressourceforbruget i jobcentrene for at afdække, hvad medarbejderne bruger deres tid på, og hvordan ressourcerne kan bruges bedre og mere effektivt.

Kortlægningen viser, at der er store forskelle på, hvor mange ressourcer jobcentrene bruger på driften, og hvor effektive jobcentrene er. Forskellene hænger ikke umiddelbart sammen med forskellige rammevilkår, og det tyder ikke på, at de dyre jobcentre i gennemsnit er tilsvarende bedre til at få borgerne i arbejde.

I gennemsnit bruger medarbejderne en fjerdedel af arbejdstiden på direkte kontakt med borgere og virksomheder og en tredjedel af tiden på at forberede og efterbehandle sager, men der er store forskelle kommunerne imellem. Den øvrige tid bruges blandt andet på administration og ledelse, interne møder, uddannelse og lokalt aftalte pauser, hvor der igen er tale om store variationer fra kommune til kommune.

Kortlægningen viser også, at medarbejderne de senere år har brugt mange ressourcer på at implementere de store reformer på beskæftigelsesområdet, og at god ledelse er en afgørende faktor for det enkelte jobcenters produktivitet og effektivitet.

30 konkrete forslag til mere effektiv drift
Analysen anviser 30 konkrete forslag til forbedringer, der over kan frigøre ressourcer i jobcentrene på i størrelsesordenen 500-700 millioner kroner årligt, når alle forslag er fuldt implementeret. For størstedelen af forslagene handler det om bedre ledelse og en mere effektiv tilrettelæggelse af medarbejdernes arbejde, hvis forslagene skal realiseres og frigøre ressourcer i det enkelte jobcenter. De øvrige forslag handler overordnet om afbureaukratisering, regelforenkling og bedre it-understøttelse.

Jobcenteranalysen er gennemført af konsulenthusene Quartz+Co og BDO Consulting for Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og KL.

De foreløbige resultater fra kortlægningen indgik i forhandlingerne mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015, som blev afsluttet den 3. juni 2014.

Analyse af jobcentrenes ressourceforbrug (pdf)