Spring over hovedmenu

NYHED / 18-12-2014

Ny beskæftigelsesindsats træder gradvist i kraft i 2015

Beskæftigelsesreformen, der sætter den enkelte ledige og virksomhedernes behov i centrum for indsatsen, træder gradvist i kraft i 2015.

De første dele af beskæftigelsesreformen er trådt i kraft pr. 1. januar 2015. Det drejer sig blandt andet om afskaffelse af gentagen aktivering, styrket indsats sidst i dagpengeperioden, regional uddannelsespulje og en ny ordning med ret til seks ugers jobrettet uddannelse

Beskæftigelsesreformen har til formål at give ledige en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats, der kan ruste den enkelte til varig beskæftigelse og forebygge langtidsledighed. Samtidig har reformen et klart mål om at forbedre samarbejdet med og styrke servicen til landets virksomheder, så de kan få den arbejdskraft, de har behov for, og så lediges kompetencer matches relevante jobåbninger.

Den fremtidige beskæftigelsesindsats bygger på et tæt og styrket samarbejde mellem jobcentret og a-kassen. Det tætte samarbejde skal sikre, at ledige får den rette hjælp til hurtigst muligt at opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hovedmål med beskæftigelsesreformen
Reformen af beskæftigelsesindsatsen blev aftalt mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative i juni 2014.

Aftalepartierne blev enige om følgende hovedformål med reformen:

 • Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt.
 • Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats.
 • Ledige kan få et reelt uddannelsesløft, hvis de har behov for det.
 • Uddannelsesindsatsen målrettes ledige med størst behov og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft.
 • Virksomhedsservice og jobformidling bliver en kerneopgave i jobcentrene, så virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har behov for.
 • Regler og bureaukrati fjernes, så kommunerne får større handlefrihed, og der sættes fokus på resultater i stedet for processer.

Individuel og tidlig indsats
Centralt i reformen er, at ledige får en individuel og tidlig indsats, som er meningsfuld, effektiv og tager udgangspunkt i den enkeltes konkrete behov for hjælp til at komme hurtigst muligt i job.

Den enkelte ledige sættes i centrum, og indsatsen tilrettelægges i et tæt samarbejde mellem den ledige, jobcentret og a-kassen.

Ledige får ret og pligt til at deltage i ét tilbud, som fastlægges på baggrund af en tæt dialog med den ledige. Kommunerne kan derudover give tilbud, hvis det vurderes nødvendigt. Kravet om gentagen aktivering bliver samtidig afskaffet.

Styrket uddannelsesindsats
Uddannelsesindsatsen har en central plads i beskæftigelsesreformen. Næsten hver tredje ledige er ufaglært, og samtidig er der en stor gruppe ledige, hvis uddannelsesmæssige forudsætninger er blevet overhalet af udviklingen i samfundet.

Udgangspunktet er, at uddannelse, kompetenceudvikling og flere færdigheder for mange ledige kan være afgørende for, at de kan komme tilbage på arbejdsmarkedet og i varig beskæftigelse.

Reformen giver derfor ledige nye uddannelsesmuligheder og målretter eksisterende uddannelsestilbud. Først og fremmest bliver uddannelsesindsatsen målrettet ledige dagpengemodtagere med størst behov, som fremover får mulighed for at få reel opkvalificering.

Uddannelsesindsatsen bliver samtidig målrettet virksomhedernes behov, så ledige i højere grad kommer til at besidde de kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

Virksomhedsservice og jobformidling styrkes
Samarbejdet med virksomhederne bliver med reformen opprioriteret og systematiseret, så der i højere grad er fokus på virksomhedernes ønsker og behov for kvalificerede medarbejdere. Målet er at skabe et bedre match mellem konkrete jobåbninger og de lediges kompetencer.

Virksomhedskontakten og jobformidlingen bliver derfor en kerneopgave for jobcentrene, som også skal have fokus på at opkvalificere ledige, så de har de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Et tættere samarbejde med virksomheder er samtidig afgørende for, at jobcentrene kan finde relevante, virksomhedsrettede tilbud til ledige, som er omdrejningspunktet for den aktive indsats.

Centralt i beskæftigelsesreformen er derfor et nyt servicekoncept for jobcentrenes samarbejde med virksomhederne inden for tre servicespor: Rekruttering, uddannelse og opkvalificering af medarbejdere samt fastholdelse af sygemeldte medarbejdere. De tre servicespor understøttes af nye digitale løsninger.

Reformen har også et mål om at skabe en bedre kontakt mellem jobcentre og virksomheder på tværs af kommunegrænser og brancher, så beskæftigelsessystemet altid tilbyder virksomheder den bedst mulige kandidat – uanset hvilken kommune og hvilket jobcenter de henvender sig til.

Overblik over ikrafttrædelse
De første væsentlige elementer af reformen træder i kraft 1. januar 2015. Det drejer sig om:

 • Afskaffelse af gentagen aktivering
 • Styrket indsats sidst i ledighedsperioden
 • Omlægning af driftsrefusion
 • Målretning af offentligt og privat løntilskud
 • Målretning af jobrotationsordningerne
 • Regional uddannelsespulje
 • Ny ordning med ret til seks ugers jobrettet uddannelse
 • Målrettet voksenlærlingeordning
 • Styrkede muligheder for læse-, skrive- og regnekurser
 • Virksomhedsindsats og trainee-indsats
 • Kompetenceudvikling af medarbejdere i jobcentre og a-kasser
 • Otte nye regionale arbejdsmarkedsråd
 • Afskaffelse af G-dage for korttidsansættelser
 • Fokus på kvalitet i indsatsen for ledige i særlig risiko for langtidsledighed

1. juli 2015 træder følgende elementer i kraft:

 • Nyt tidspunkt for første ret og pligt-tilbud
 • Kontaktforløbet i a-kassen og jobcentret (første fælles samtale 1. juli 2016)
 • Styrkede muligheder for opfølgning på rådighed
 • Pulje til uddannelsesløft
 • Ret til realkompetencevurdering
 • Nyt og styrket servicekoncept for virksomheder
 • Nationalt kontaktpunkt for store virksomheder
 • Koordineret virksomhedskontakt på tværs af kommuner

Trinvis ikrafttræden efter 1. juli 2015:

 • Digitalisering af voksenlærlingeordningen – træder i kraft medio 2016
 • Joblog for ledige – implementeres trinvis med fuld indfasning primo 2016
 • Selvbooking – træder fuldt i kraft primo 2016
 • Afklarings- og dialogværktøjet – implementeres trinvist, hvor første version vil være klar medio 2015, og sidste trin vil være fuldt indfaset 1. januar 2017