Spring over hovedmenu

NYHED / 30-09-2015

Lovforslag om Ligebehandlingsnævnets arbejde fremsættes igen

Regeringen vil genfremsætte et lovforslag, der udmønter en politisk aftale om at målrette Ligebehandlingsnævnets arbejde. Det betyder, at nævnet fremover kun skal fokusere på reelle problemer med ligestilling.

Alle Folketingets partier indgik i marts 2015 en aftale om at målrette Ligebehandlingsnævnets arbejde, så nævnet i højere grad fokuserer på reelle ligestillingsproblemer frem for sager af mere bagatelagtig eller kuriøs karakter.

Aftalen blev udmøntet i et lovforslag, der bortfaldt, da det ikke var færdigbehandlet på tidspunktet for folketingsvalgets udskrivelse. Derfor har regeringen taget initiativ til at få bekræftet aftalen, herunder at afsøge om der var opbakning til at indføre et beskedent klagegebyr. Alle partier har nu tilkendegivet deres fortsatte opbakning til den oprindelige aftale, og Alternativet har også tilsluttet sig. Lovforslaget vil derfor blive genfremsat i den kommende folketingssamling.

Lovforslaget indebærer, at Ligebehandlingsnævnet alene skal behandle en klage, hvis den person, der klager, har en individuel, aktuel og konkret interesse i sagen. Fremover skal man altså selv være part i en sag om mulig ulovlig forskelsbehandling fx på grund af sin etnicitet eller sit køn for, at man kan klage til nævnet.

Herudover indebærer lovforslaget, at Institut for Menneskerettigheder får mulighed for at indbringe sager af principiel karakter eller af almindelig offentlig interesse for Ligebehandlingsnævnet. Dermed sikres det, at Ligebehandlingsnævnet kan behandle principielle ligestillingsmæssige sager, selvom ingen borger har rejst sagen.

Endelig bliver der indført en mulighed for, at Ligebehandlingsnævnets formand kan træffe afgørelser i sager, hvor der er etableret en fast praksis. Det betyder, at nævnet i højere grad kan bruge sine ressourcer på komplicerede sager om ulovlig forskelsbehandling.

Forslaget kræver lovændring, og en sådan vil kunne træde i kraft den 1. januar 2016.

Læs aftalen (PDF)