Spring over hovedmenu

NYHED / 19-11-2015

Finanslovsaftale for 2016 på plads

Kontanthjælpsloft, boligydelsespakke og omprioritering af midlerne afsat til et obligatorisk sikkerhedskort i byggeriet indgår i finanslovsaftalen for 2016, der netop er faldet på plads.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har indgået aftale om finansloven for 2016. Aftalen indeholder en række elementer på beskæftigelsesområdet.

Det drejer sig blandt andet om første fase af jobreformen, hvor hovedelementet er et nyt kontanthjælpsloft, der sikrer en mærkbar økonomisk gevinst ved at gå fra kontanthjælp til arbejde, og et skærpet krav om rådighed ved at indføre en 225-timers-regel. Endvidere reduceres retten til ferie fra fem til fire uger for personer, der har været i kontanthjælpssystemet i et år eller mere.

Finanslovsaftalen indeholder også en boligydelsespakke, der sikrer et mere rimeligt og balanceret system. Pakken indebærer blandt andet, at reguleringen af satser og beløbsgrænser for beregning af boligydelse, der er målrettet pensionister, reguleres med forbrugerpriserne, som det også er tilfældet for boligsikring, der er målrettet alle andre borgere. Samtidig indføres der et loft over den maksimale husleje på 85.000 kroner (2016-pl), som kan indgå i beregningen af boligydelsen for pensionister bosat i ældreboliger – skal dog først gælde for pensionister, der får anvist ældrebolig fra 2021. Endelig er det aftalt at styrke pakkens sociale profil i forhold den model, som regeringen lagde frem i sit finanslovsudspil.

Yderligere er aftalepartierne enige om at styrke kontrolindsatsen for ordnede forhold på det danske arbejdsmarked. Det indgår i finanslovaftalen, at midlerne, der har været afsat til at indføre obligatorisk sikkerhedskort i byggeriet, omprioriteres og i stedet bruges til at videreføre den koordinerede myndighedsindsats i 2017, styrke kontrollen med udenlandske virksomheder og selvstændige samt til at styrke RUT-registret.

Derudover er der enighed om at gennemføre de budgetforbedringer, der er indbudgetteret på regeringens forslag til finanslov for 2016, hvor flere af dem er på beskæftigelsesområdet.