Spring over hovedmenu

NYHED / 08-12-2015

Lovforslag i høring om nyt kontanthjælpsloft

Lovforslaget, der udmønter den politiske aftale om et kontanthjælpssystem, hvor det bedre kan betale sig at arbejde, er netop sendt i høring.

I november 2015 indgik regeringen en aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et kontanthjælpssystem, hvor det bedre kan betale sig at arbejde. Lovforslaget, der udmønter aftalen, er netop sendt i høring med høringsfrist den 8. januar 2016.

Hovedelementerne i lovforslaget er et nyt kontanthjælpsloft, der sikrer en mærkbar økonomisk gevinst ved at gå fra kontanthjælp til arbejde, et skærpet krav om rådighed ved at indføre en 225-timers-regel, og ændret ret til ferie, så kontanthjælpsmodtagere kan holde fire ugers ferie i stedet for fem uger.

Lovforslaget ventes at blive fremsat i Folketinget i løbet af februar 2016 med henblik på at træde i kraft 1. april 2016.

Nyt kontanthjælpsloft øger incitamentet til at arbejde
Udgangspunktet for det nye kontanthjælpsloft er, at loftet gælder for den enkelte person, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, og at loftets størrelse afhænger af den ydelsessats, som personen modtager, og om personen er gift, samlevende eller enlig, samt om personen er forsørger eller ikke-forsørger.

Loftet omfatter kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse samt særlig støtte og boligstøtte. Hvis de samlede ydelser til personen overstiger loftet, reduceres særlig støtte og boligstøtte. Loftet reducerer ikke i selve kontanthjælpen og de børnerelaterede ydelser.

Loftet styrker incitamentet til at tage alle former for job, da arbejde vil reducere loftets virkning. Det betyder, at en person ved selv begrænset arbejde kan beholde mere af sin særlige støtte og boligstøtte.

225 timers regel skærper rådighedskravet
Lovforslaget indeholder et krav om, at personer, der har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse i sammenlagt et år, skal dokumentere minimum 225 timer i ordinær, ustøttet beskæftigelse inden for de seneste 12 måneder for at bevare retten til fuld hjælp. De 225 timer svarer til cirka seks ugers arbejde.

Kravet om 225 timers arbejde gælder for både ægtepar og ugifte personer, dog ikke ugifte personer, der modtager uddannelseshjælp på SU-niveau eller integrationsydelse. Undtaget er også personer med en så begrænset arbejdsevne, at kommunen ud fra et konkret skøn vurderer, at de ikke vil kunne arbejde 225 timer inden for et år.

Hvis begge ægtefæller får beregnet hjælpen på grundlag af voksensats, og den ene ægtefælle eller begge ikke opfylder kravet om 225 timers arbejde, bortfalder hjælpen til den ene ægtefælle.

Ugifte personer, der modtager hjælp svarende til voksensatsen for henholdsvis forsørgere og ikke-forsørgere, får reduceret hjælpen med 1.000 kroner om måneden, hvis de ikke opfylder 225 timers kravet.

Jobparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år og modtagere af uddannelseshjælp under 25 år, der modtager barsels- eller aktivitetstillæg, får reduceret hjælpen med 500 kroner om måneden, hvis de ikke opfylder kravet om 225 timers arbejde.

Det er muligt at få forlænget perioden, hvor man skal have arbejdet 225 timer, hvis man ikke har kunnet arbejde på grund af sygdom, barsel eller lignende.

Så snart en person har arbejdet 225 timer, vil den pågældende igen være berettiget til fuld hjælp. Alle 225 timer skal ligge efter det tidspunkt, hvor hjælpen blev reduceret eller bortfaldt. For ægtepar skal begge ægtefæller have arbejdet 225 timer, for at de igen er berettiget til fuld hjælp.

Retten til ferie ændres fra fem til fire uger
Personer, der har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller revalideringsydelse i sammenhængende 12 måneder, får ret til fire ugers ferie i stedet for de nuværende fem uger. Ferien skal aftales med jobcentret, og en ferieperiode må maksimalt vare to uger.

Træder i kraft 1. april 2016
Lovforslaget ventes at træde i kraft den 1. april 2016. For personer, der allerede modtager hjælp, får kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen først virkning fra den 1. oktober 2016. Derudover gælder der en overgangsordning frem til 31. marts 2017 for 225 timers reglen.