Spring over hovedmenu

NYHED / 03-02-2016

Lovforslag om kontanthjælpsloft fremsættes

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen fremsætter i dag lovforslaget, der udmønter aftalen om et nyt kontanthjælpssystem, så det bedre kan betale sig at arbejde.

Formålet med lovforslaget (L 113), der i dag, den 3. februar 2016, fremsættes i Folketinget, er at indføre et nyt kontanthjælpsloft, så det bedre kan betale sig at arbejde. Samtidig indføres en 225 timers regel og retten til ferie nedsættes fra fem til fire uger for modtagere af uddannelseshjælp og kontanthjælp for at øge deres rådighed for arbejdsmarkedet.

Udgangspunktet for kontanthjælpsloftet:  

 • Loftet gælder for personer, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.
 • Loftets størrelse afhænger af, hvilken ydelsessats personen modtager, og om personen er gift/samlevende, enlig eller forsørger.
 • Loftet omfatter ydelserne integrationsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp (herunder aktivitets-, barsels-, og bidragstillæg), særlig støtte og boligstøtte.
 • Hvis de samlede ydelser til personen overstiger loftet, reduceres særlig støtte og boligstøtte.
  Nedsættelse af særlig støtte og boligstøtte sker første gang for den første hele kalendermåned efter ansøgning om hjælp. 
 • Incitamentet til at tage alle former for job styrkes, da arbejdsindkomst reducerer loftets virkning.

Udgangspunktet for 225 timers reglen:

 • Når en person har modtaget hjælp i sammenlagt et år, skal vedkommende dokumentere minimum 225 timer i ordinær, ustøttet beskæftigelse inden for de seneste 12 måneder for at bevare retten til fuld hjælp. 
 • Kravet gælder både for ægtepar og ugifte og som udgangspunkt alle modtagere af integrationsydelse og uddannelses- og kontanthjælp. 
 • Ugifte personer, der modtager uddannelseshjælp på SU-niveau eller integrationsydelse, omfattes ikke af 225 timers reglen.
 • Personer med en så begrænset arbejdsevne, at kommunen ud fra et konkret skøn vurderer, at de ikke vil kunne arbejde 225 timer inden for et år på det ordinære arbejdsmarked, undtages.
 • Det er muligt at få forlænget perioden, indenfor hvilken der skal arbejdes 225 timer, hvis personen ikke har kunnet arbejde på grund af sygdom, barsel eller lignende.
 • Så snart en person har arbejdet 225 timer, vil den pågældende igen være berettiget til fuld hjælp. 
 • For ægtepar skal begge ægtefæller have arbejdet 225 timer, for at ægteparret igen er berettiget til fuld hjælp.

Udgangspunktet for ny ferieret: 

 • Personer, der har modtaget uddannelseshjælp, kontanthjælp eller revalideringsydelse i sammenhængende 12 måneder, får ret til fire ugers ferie i stedet for de nuværende fem uger. 
 • Ferien skal aftales med jobcentret, og en ferieperiode må maksimalt vare to uger.

Med lovforslaget udmøntes den politiske aftale om et nyt kontanthjælpssystem, hvor det bedre kan betale sig at arbejde, som regeringen indgik i efteråret 2015 med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Lovforslaget ventes at blive 1. behandlet den 9. februar 2016 og træde i kraft den 1. april 2016. Lovforslaget vil have virkning fra 1. oktober 2016.