Spring over hovedmenu

NYHED / 08-02-2016

Nyt dagpengesystem: Lovforslag sendt i høring

Lovforslaget, der udmønter aftalen om et tryggere dagpengesystem samt tillægsaftalen om supplerende dagpenge, er netop sendt i høring.

Regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti indgik i oktober 2015 en aftale om et tryggere dagpengesystem, som Radikale Venstre efterfølgende tilsluttede sig. Samme kreds af partier indgik i december 2015 i tillæg hertil en aftale om supplerende dagpenge og overskydende timer. Lovforslaget, der udmønter de to aftaler, er netop sendt i høring med høringsfrist den 4. marts 2016. 

Det grundlæggende mål med de to aftaler er at understøtte, at forsikrede ledige får et tydeligere incitament til at stå til rådighed for alle typer beskæftigelse – også korttidsansættelser og laverelønnet arbejde på overenskomstmæssige vilkår. Samtidig vil aftalepartierne styrke incitamentet til at tage arbejde undervejs i ledighedsperioden. Det gælder også deltidsansattes incitament til at påtage sig fuldtidsarbejde.

Centrale dele i lovforslaget
Med lovforslaget indføres en række nye elementer i dagpengesystemet.

De mest centrale elementer er: 

Beskæftigelseskonto med mulighed for fleksibel genoptjening, så ledige kan konvertere beskæftigelse i den ordinære dagpengeperiode til en forlængelse af dagpengeperioden på op til et år.

Optjening af dagpengeretten skal baseres på indkomst for personer, der ikke har berøring med dagpengesystemet.

Forbrug af dagpengeret skal være i timer fremfor uger. 

En ny beregning af dagpengesatsen, hvor satsen beregnes på baggrund af lønindtægten i de 12 måneder med højeste lønindtægt inden for de seneste 24 måneder - i modsætning til i dag, hvor beregningsperioden er tre måneder. 

Én karensdag hver fjerde måned for personer med høj ledighed.

Dimittender vil fremover modtage en dimittendsats svarende til 82 procent af dagpengemaksimum for forsørgere og 71,5 procent for ikke-forsørgere.

Antallet af G-dage harmoniseres til to for alle typer ansættelse.

Reduktion af dagpengeretten på én måned, hvis personer har modtaget dagpenge svarende til sammenlagt fire år inden for de seneste otte år.

Et digitalt og månedsbaseret dagpengesystem, hvor dagpenge opgøres månedsvist, og udbetalingen i langt højere grad automatiseres gennem anvendelse af det såkaldte eIndkomstregister.
Regler om overskydende timer afskaffes.

Ny model for supplerende dagpenge:

  • Mulighed for løbende genoptjening af ret til supplerende dagpenge. 
  • Mulighed for dynamisk genoptjening af op til 12 uger ud over de 30 ugers
  • Indtagelse af hjemsendelse og arbejdsfordeling fra varighedsbegrænsningen.

Derudover indeholder lovforslaget en række forenklinger. Blandt andet bliver særreglerne for dagpenge til førtidspensionister afskaffet, og folkepensionister får mulighed for et særligt seniormedlemsskab af en a-kasse. 

Træder i kraft 2. januar 2017
Lovforslaget træder i kraft den 2. januar 2017. De elementer i det nye dagpengesystem, som kræver digitalisering og ny IT-understøtning, ventes at træde i kraft den 1. juli 2017. 

Ændringerne af G-dage samt den fulde omlægning af reglerne om supplerende dagpenge træder dog først fuldt ud i kraft efter et folketingsvalg på grund af gældende forligsbindinger.