Spring over hovedmenu

NYHED / 30-03-2016

Rigsrevisionen har undersøgt implementering af reformer

Statsrevisorerne har modtaget en beretning fra Rigsrevisionen om Beskæftigelsesministeriets implementering af tre reformer. Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at Beskæftigelsesministeriet først meget sent sørgede for et sikkert grundlag for kommunernes udmøntning af reformerne i praksis.

I en beretning til Statsrevisorerne peger Rigsrevisionen på, at Beskæftigelsesministeriet ikke i tilstrækkelig grad har sikret rammerne for kommunernes implementering af tre reformer på beskæftigelsesområdet. Det drejer sig om reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen, der er trådt i kraft i perioden januar 2013 til januar 2015.

Det fremgår af beretningen, at Beskæftigelsesministeriet har arbejdet med at udvikle forskellige virkemidler til at understøtte kommunernes arbejde med at implementere reformerne, og at kommunerne vurderer, at virkemidlerne har fremmet deres arbejde. Det fremgår også, at kommunerne anfører, at de vigtigste virkemidler – bekendtgørelser og vejledninger – ikke har været klar i god nok tid, før reformerne trådte i kraft. Det finder Rigsrevisionen ikke tilfredsstillende, fordi det gør det vanskeligt for kommunerne at nå at tilrette deres organisation og arbejdsgange, før lovgivningen træder i kraft. 

I beretningen påpeger Rigsrevisionen, at det er særligt vigtigt, at vejledninger og bekendtgørelser er færdige i god tid, da sagsbehandlingen på beskæftigelsesområdet er særdeles regeltung og kompleks.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen siger:

- Jeg tager Rigsrevisionens undersøgelse til efterretning. Jeg vil nu indskærpe over for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at vejledninger til ny lovgivning skal udstedes i god tid, så kommunerne er klædt ordentligt på til at kunne implementere store og gennemgribende reformer. Vi skal samtidig som politikere være opmærksomme på, om det er realistisk, at vores politiske aftaler træder i kraft på det tidspunkt, som vi ønsker. 

Rigsrevisionens undersøgelse har også vist, at kommunerne vurderer, at det i høj grad har hæmmet implementeringen, at it-understøttelsen ikke har været klar til tiden. Kommunerne har været belastet af ustabil drift og lange svartider fra de kommunale it-systemer.

Rigsrevisionen finder, at Beskæftigelsesministeriet bør gennemføre systematiske undersøgelser af de fejl, der opstår, når systemerne går i drift. Det vil give ministeriet mere viden og dermed større mulighed for at forebygge, at fejlene sker igen. 

Jørn Neergaard Larsen siger:

- Det er selvfølgelig helt afgørende, at både Beskæftigelsesministeriets og kommunernes it-systemer er klar til drift, når en ny reform træder i kraft. Derfor tester Beskæftigelsesministeriet også både egne it-systemer, inden de går i drift, og snitfladerne til kommunernes it-systemer. Men der skal mere til. Fremover vil ministeriet inddrage de kommunale it-leverandører tidligt i udviklingsarbejdet op til en reform, så vi får minimeret it-fejlene op til en stor ikrafttrædelse.