Spring over hovedmenu

NYHED / 09-06-2016

Evaluering: Sygemeldte kommer hurtigere i arbejde efter reform

Sygemeldte kommer nu hurtigere tilbage i arbejde end før sygedagpengereformen. Det viser en evaluering af reformens opstart det første år.

Sygedagpengereformens opstart er blevet evalueret for at få et indblik i, hvordan reformen er blevet implementeret i kommunerne.

Opstartsevalueringen er gennemført knap et år efter, at de sidste dele af reformen trådte i kraft, og viser overordnet, at sygemeldte kommer hurtigere tilbage i arbejde, end det var tilfældet før reformen. Afgangsraten til beskæftigelse er steget med cirka 50 procent omkring det nye revurderingstidspunkt i uge 22.

Evalueringen viser imidlertid også, at ikke alle dele af reformen endnu er fuldt implementeret. Det fremhæves blandt andet, at den fremrykkede indsats ikke er på plads, og at indsatsen i jobafklaringsforløbene ikke adskiller sig fra den almindelige sygedagpengeindsats.

Målet med sygedagpengereformen, der trådte i kraft i 2014-2015, er at sikre, at sygemeldte både får økonomisk tryghed under hele sygdomsforløbet og en tidligere og mere virksomhedsrettet indsats.

Det indebærer blandt andet, at fristen for revurdering af sygedagpengemodtagere er blevet fremrykket, så kommunerne inden 22 uger – og ikke 52 uger, som det var tidligere – skal tage stilling til, om sygedagpengeperioden kan forlænges efter én af forlængelsesreglerne, eller om borgeren skal overgå til et jobafklaringsforløb, der bygger på en tværfaglig indsats.

Hovedresultater
Opstartsevalueringens hovedresultater:  

  • En stigende afgang til beskæftigelse omkring det fremrykkede revurderingstidspunkt.
  • Det fremrykkede revurderingstidspunkt har ikke påvirket indsatsgraden eller igangsættelsestidspunktet for indsatsen. 
  • Den nye lægeerklæring foreligger ikke i alle sager. Jobcentrene har dog fokus på samarbejdet med de praktiserende læger, og næsten 90 pct. af jobcentrene har igangsat tiltag for at understøtte samarbejdet. 
  • Indsatsen er blevet mere virksomhedsrettet og samtidig anvendes opkvalificering/vejledning i mindre omfang. 
  • I tre ud af fire sager, hvor den sygemeldte er i et ansættelsesforhold, har der ikke været kontakt mellem virksomhed og den sygemeldtes sagsbehandler. 
  • Fast track-ordningen, som digitalt understøtter tidlig indsats, anvendes i begrænset omfang.
  • Den nye trappemodel for iværksættelse af virksomhedsrettet indsats anvendes i høj grad.
  • Der har siden indførelse af jobafklaringsforløb været en stigende tilgang til ordningen. 
  • Indsatsen til sygemeldte i jobafklaringsforløb adskiller sig ikke fra den indsats, som tilbydes sygemeldte under sygedagpengeforløbet. 
  • Jobafklaringsforløb opleves som svære at afslutte af kommunerne.

Opstartsevalueringen er delt op i en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative del baserer sig på registerdata og er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Den kvalitative del er udarbejdet af Deloitte og baserer sig på spørgeskemaundersøgelser med jobcentre og virksomheder, interview med jobcentre, praktiserende læger og sygemeldte samt en gennemgang af en række sygedagpengesager.

Nye tiltag skal understøtte implementering
På baggrund af opstartsevalueringen vil Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) igangsætte en række supplerende initiativer, der skal understøtte implementeringen af reformen.

Det drejer sig blandt andet om, at STAR i efteråret 2016 vil besøge de kommuner, som har særlige udfordringer med at efterleve reformens intention om en tidlig og virksomhedsrettet indsats. Udvælgelsen af kommuner vil ske med afsæt i STARs nye benchmarkingsystem, der blandt andet omfatter nøgletal på sygedagpengeområdet.

I efteråret 2016 vil der desuden blive igangsat en evaluering af revurderingstidspunktet, herunder samspillet med sundhedsvæsenet, samt igangsat en tilbundsgående 360 graders evaluering af jobafklaringsforløb.